Programmabegroting 2023

Programmabegroting 2023

De algemene beschouwingen op de programmabegroting 2023 zijn gepubliceerd in de VARnws van donderdag 17 november 2022.

Lees hieronder de digitaal toegankelijke versie.

Algemene beschouwingen gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Stichtse Vecht van 8 november is de concept begroting van de gemeente behandeld. In de begroting is opgenomen wat de gemeente komend jaar wil realiseren en wat dit mag kosten. Elke fractie kreeg de mogelijkheid om te reageren op de voorgestelde plannen die het college van Burgemeester en wethouders het aankomende jaar voor Stichtse Vecht heeft. Een samenvatting van de inbreng per fractie is op deze pagina terug te lezen. De gemeenteraad heeft de Programmabegroting 2023 ongewijzigd vastgesteld. 28 raadsleden stemden voor en 3 stemden tegen.

GroenLinks

Alle lof voor de verbeterde opzet van de programmabegroting! Maar met het oog op de woningnood en de hogere energielasten zouden we graag zien dat het college het tem- po voor woningbouw en verduurzaming zou versnellen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor prefab bouw en circulair bouwen. En op zoek te gaan naar andere manieren van ener-gieopwekking dan alleen zon. Zowel voor het klimaat, als een gezonde leefomgeving. Als GroenLinks hechten wij veel waarde aan voldoende locaties voor kunst en cultuur, én ontmoeting en verbinding. Vandaar dat we blij zijn met de toezegging van het college, na onze oproep bij de programmabegroting, om de behoefte aan dergelijke locaties nader te inventariseren.

CDA

De leefbaarheid in de kleinere plaatsen van onze gemeente staat onder druk door het wegvallen van winkels en voorzieningen. Daarom heeft het CDA aandacht gevraagd voor het plan Vitaal Platteland tijdens het vaststellen van de programmabegroting 2023. We vragen mede om die reden ook meer aandacht voor de uitdagingen en kansen van (agrarische) ondernemers in Stichtse Vecht. Om de verbondenheid in de kleinere dorpen te behouden, zien wij ook graag meer prioriteit voor de benodigde huizenbouw in deze plaatsen. Binnenkort wordt op ons initiatief gesproken over aandacht voor knel- punten van verenigingen. Het is van belang dat verenigingen stabiel blijven, omdat dit belangrijke verbindende schakels in de samenleving zijn.

PvdA

PvdA Stichtse Vecht is teleurgesteld over het gebrek aan ambitie van het college. Zon- der beleid waar jonge, enthousiaste en slimme ambtenaren graag hun tanden in willen zetten gaat het lastig worden om nieuwe mensen aan te trekken. Wij roepen de coalitie op om meer plannen te maken voor onze inwoners, er zijn nog zoveel zaken die beter kunnen!De PvdA zal zich onvermoeibaar blijven inzetten tegen alle vormen van armoede. Zeker nu de energieprijzen stijgen en de boodschappen steeds duurder worden, moeten wij samen met alle andere partijen in deze begroting de ruimte vinden om alle mensen te helpen die de rekeningen niet meer kunnen betalen.

ChristenUnie-SGP

GOED SAMEN LEVEN. De begroting reserveert geld voor goede aandachtsgebieden maar we kunnen wel nuances onderscheiden. Niet alleen woningen voor de ‘happy few’ maar vooral voor mensen met een kleine beurs. Inclusie niet alleen voor groepen die schreeuwen om acceptatie maar ook voor mensen die te bescheiden zijn om hulp te vragen. Veiligheid niet alleen voor woongenot maar vooral ook zorgen dat inwoners‘s avonds de straat op durven. Niet alleen een snelfietspad voor elektrische fietsen maar ook gratis openbaar vervoer voor minder draagkrachtigen. Aandacht voor het klimaat niet door onze levensstijl met geld op peil te houden maar onze consumptie aanpassen naar een aanvaardbaar niveau. Versterken van de economie is niet alleen ondernemers ondersteunen maar vooral ook inwoners helpen ondernemer te worden.

Samen Stichtse Vecht

Samen Stichtse Vecht staat voor betrokkenheid. We hebben in de raad onze zorgen geuit over hoeveel er van één euro gemeenschapsgeld nou daadwerkelijk gaat naar de uitvoering. Krijgt de inwoner waar voor zijn geld? Wij krijgen als fractie veel signalen dat WMO huishoudelijke hulp al weken uitvalt vanwege tekort aan personeel en hoog ziekteverzuim. Dat inwoners wel de 19 euro aan het CAK betalen, maar hulp al weken uitblijft. Dat vinden wij zorgelijk. Zo hebben we ook de signalen over leerlingenvervoer goed op de politieke agenda weten te zetten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners ons deelgenoot maken van de dagelijkse praktijk en ervaringen.

Het Vechtse Verbond

HVV heeft zorgen om de financiële situatie van de gemeente. Financiële onzekerheden zijn van invloed op keuzes die gemaakt moeten worden. Dreigende overschrijdingen, zijn niet meegenomen in de begroting. Gevolgen corona, energiearmoede, investeringen energietransitie, stikstofbeleid en asielinstroom zijn onvoldoende doorberekend of vooruitge- schoven. De situatie van de ambtelijke organisatie is nog zorgwekkend. De inflatie heeft gevolgen voor OZB. HVV kijkt met zorg naar de hoge energiekosten, wegenonderhoud, situatie WMO, voortbestaan sportclubs, subsidie verenigingen, ouderenlocaties, woning- tekort en is tegen windmolens. Het college moet moeilijke beslissingen durven maken op een heldere, transparante wijze. Zó, dat het fijn blijft om in onze prachtige gemeente te wonen. De zorg van onze inwoners is de zorg van Het Vechtse Verbond.

Lokaal Liberaal

Lokaal Liberaal heeft ingestemd met een beleidsarme programmabegroting. Door de huidige situatie en de vele (financiële) onzekerheden is er weinig tot geen ruimte voor vernieuwende en ambitieuze plannen. Lokaal Liberaal had dit uiteraard heel graag anders gezien. Wij vinden het belangrijk dat de focus nu ligt op de bestaande uitdagingen zoals het realiseren van woningen, zorg, openbare ruimte en het optimaliseren van de dienstverlening. Communicatie is hierin heel belangrijk zodat bewoners begrijpen waarom bepaal- de keuzes worden gemaakt. Wij verwachten dat door deze keuzes nu te maken, er op termijn meer ruimte ontstaat voor nieuwe ambities.

VVD

We gaan toe naar een situatie waarin geldzorgen groter worden. Zowel voor huishoudens, als voor de gemeente. Dat heeft grote consequenties, omdat we als gemeente belangrijke ambities hebben. We willen meer woningen bouwen. We willen veilige wijken en buurt. En we willen de zorg op peil houden. Tegelijkertijd willen we verduurzamen en toekomstbestendige keuzes maken. Of het nu gaat om onze schoolgebouwen, wegen, bedrijven of woningen. Komend jaar wil de VVD opnieuw het verschil maken. Voor onze inwoners en ondernemers. Door slim te investeren in de toekomst. Zonder grote lastenstijgingen voor onze inwoners en ondernemers.

D66

D66 kwam in maart met grote ambities de gemeenteraad binnen. De financiële situatie van de gemeente dwingt ons echter tot bescheidenheid. Wij zijn blij dat er in de programmabegroting ruimte is voor het bouwen van goede woningen, verduurzaming, participatie en zorg voor onze kwetsbare inwoners. Thema’s die de kern vormen van onze ambities en waar wij ons hard voor blijven maken. Omdat wij inclusie misten, riepen wij de wethouder op om in de volgende begrotingscyclus meer expliciete aandacht te geven aan de ambitie van Stichtse Vecht om een regenbooggemeente te worden. Wij zijn dan ook blij met de toezegging van de wethouder dat ze dit volgend jaar mee zal nemen.

Streekbelangen

Streekbelangen heeft ingestemd met de programmabegroting 2023 met de kanttekening dat een aantal zaken wat ons betreft extra aandacht verdient. In dorpen en wijken spelen de buurthuizen, wijkcentra en dorpsraden een belangrijke rol. Evenals sport en andere verenigingen fungeren zij als verbindende factor en moeten behouden blijven. Dit betekent voor Streekbelangen dat er constructieve gesprekken gevoerd moeten worden tussen verenigingen, gebruikers en de gemeente. Voor Streekbelangen is het van belang dat iedereen meedoet en erbij hoort. Juist in deze onzekere tijden zullen wij hier waakzaam op zijn. Tot slot denken wij creatief na om het woningtekort aan te pakken en wij blijven ons inzetten voor een vitaal platteland.

SP

Het Coalitieakkoord is vertaald naar een programmabegroting, die zoals de SP al vreesde, teleurstellend uitpakt, niet in de laatste plaats voor de woningzoekenden. Het coalitieprogramma belooft voldoende betaalbare en passende woningen. Er wordt echter niet ingezet om minimaal 40 en liefst 50% van alle nieuwbouw door de corporaties uit te laten voeren als sociale huur, en ook geen koopwoningen gerealiseerd voor mensen met een inkomen tot €55.000. De motie om de inkomensnorm voor de energietoeslag te verhogen naar 130% werd, teleurstellend genoeg, weggestemd. De SP kan zich niet vinden in deze programmabegroting een heeft daarom tegen gestemd.

BVNL

Belang Van Nederland heeft aangegeven geen bijdrage te leveren aan deze publicatie.