Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua):  

 • Lid algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
 • Lid dagelijks bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter algemeen bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter dagelijks bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Lid namens dagelijks bestuur Plassenschap Loosdrecht van het bestuur Recreatieschap Midden Nederland
 • Lid Gebiedscommissie Utrecht West
 • Lid algemeen bestuur van Vereniging van Nederlandse Gemeenten afdeling Utrecht
 • Mede-trekker Economic Board Utrecht/Regionale Ontwikkelingsmaatschappij binnen de U110/U16
 • Plaatsvervangend lid bestuur Stichting Urgentieverlening West-Utrecht

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt :  
Bezoldigd

 • Geen

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt:  

Onbezoldigd

 • Gemeente Amsterdam (politiek verlof)