Ronald van Liempdt

Stemgedrag (126 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
16 december 2020 M. 24.1 Behoud Bankfilialen voor Stichtse Vecht 16 dec 2020
16 december 2020 M 23.1 HVV e.a. mantelzorgers alsnog in het zonnetje
16 december 2020 M 21.1. PvdA e.a. Motie Aansluiten Coalition of the Willing
15 december 2020 20. rbs Concept digitale beleidskader zonnevelden gemeente Stichtse Vecht
15 december 2020 M 20.2 GL e.a. - zuinig op ons agrarisch landschap
15 december 2020 M 20.1 GL e.a. Verkennen prioritering van ingebrachte plannen initiatieven zonneweiden
15 december 2020 19. rbs Beleidsplan Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie
15 december 2020 M 19.5 SB e.a. - Leveringszekerheid
15 december 2020 M 19.4 LL e.a. - vele kleintjes maken een grote
15 december 2020 M 19.3 GL e.a. - kleine windmolens
15 december 2020 M 19.2 GL e.a. - inzake hub hub hub waar een wil is is een weg
15 december 2020 M 19.1 GL e.a. Aanjagende rol bij zonneopwekking op geluidsschermen en geluidswallen
15 december 2020 A 19.6 SB e.a. - gevels
15 december 2020 A 19.5 SB e.a. - betaalbaarheid - kostenstijging
15 december 2020 A 19.4 SB e.a. - betaalbaarheid
15 december 2020 A 19.3 SB e.a.- financiële randvoorwaarde
15 december 2020 A 19.2 A LL e.a. Schrappen volumevermelding zonnevelden
15 december 2020 A 19.1 A GL e.a. - uitgangspunt betaalbaarheid
15 december 2020 18. Rbs Burgerinitiatief
11 november 2020 7. M. 7.1 Motie VVD inzake subsidie afkoppelen regenwater en groene daken 5-11-20
11 november 2020 6. rbs Gemeentefonds Septembercirculaire 2020
11 november 2020 6. A 6.2. VVD en LL begroting inzake taakstelling Vitale Coalitie
11 november 2020 6. A 6.1.B PvdA en SB e.a. Begroting inzake pas op de plaats mbt subsidiekorting vitale coalitie
11 november 2020 6. A 6.1.A GL Begroting inzake pas op de plaats mbt subsidiekorting vitale coalitie
11 november 2020 5. GroenLinks motie van treurnis nov 2020 (begroting SD)
11 november 2020 5. rbs Programmabegroting 2021
11 november 2020 5. M 5.12 Motie PVV en Samen Stichtse Vecht inzake vrijheid van meningsuiting
11 november 2020 5. M 5.10 Motie ChristenUnie-SGP en Samen Stichtse Vecht Begroting 2021 inzake kostendekking verkeersregelaar De Strook
11 november 2020 5. M 5.9 PVV en LL - begroting inzake onderzoek naar kosten omgekeerd inzamelen afval
11 november 2020 5. M 5.8 Motie Streekbelangen Begroting gemeentelijke organisatie klimaatneutraal
11 november 2020 5. M 5.7 Motie ChristenUnie-SGP e.a. Begroting 2021 inzake Tevredenheid over volledige proces
11 november 2020 5. M 5.6 Motie GL SV e.a. Begroting inzake lokale opdrachten naar voren en meet resultaten
11 november 2020 5. M 5.5 Motie GL SV e.a. - Begroting inzake no regret
11 november 2020 M 5.4 Motie Streekbelangen e.a. - Begroting inzake subsidieverwerving
11 november 2020 5. M 5.3 Motie Streekbelangen e.a. Begroting inzake buitensport
11 november 2020 5. M 5.2 Motie Streekbelangen e.a. - Begroting inzake zwembaden
11 november 2020 5. M 5.1 Motie Streekbelangen e.a. - Begroting inzake afval
11 november 2020 5. A 5.4 ChristenUnie-SGP e.a. -begroting inzake Mantelzorgcompliment een vaste waarde
11 november 2020 5. A 5.3 ChristenUnie-SGPe.a. - begroting inzake Tariefstijging zwembaden geen dekking
11 november 2020 5. A 5.2 LL e.a. Begroting 2021 inzake kinderboerderijen
11 november 2020 5. A 5.1 SB e.a. - Begroting inzake tekort Recreatie Midden Nederland
4 november 2020 16. M 16.1 GL e.a. - aanpassing N201
4 november 2020 15. rbs Beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer
4 november 2020 14. rbs Vastgoednota 2020 (hersteld 231104)
4 november 2020 14. M 2. Motie PvdA e.a. inzake Vastgoednota 2020
4 november 2020 14. M 1. Motie PVV, HVV en Samen Stichtse Vecht inzake sluiting zwembad Breukelen
4 november 2020 14. A 11. Amendement SSV en HVV Vastgoednota 2020 opsomming juridische kaders verkoop van vastgoed aanscherpen en positie raad verstevigen
4 november 2020 14. A 10. Amendement SSV en HVV Vastgoednota 2020 de juridische kaders voor de verkoop van vastgoed aan te scherpen en de positie van de raad te verstevigen
4 november 2020 14. A 9. Amendement SSV, HVV en SB Vastgoednota 2020 het advies op te volgen van de Sportraad en het onderhoudsniveau vast te stellen en niet een streefniveau
4 november 2020 14. A 8. Amendement SSV en HVV Vastgoednota 2020 aan te laten sluiten bij de uitgangspunten op gemeentelijk vastgoed en vastgoedmanagement zoals in IVAB zijn vastgesteld
4 november 2020 14. A 7. Amendement HVV en SSV sanitaire ruimtes woonwagenstandplaatsen
4 november 2020 14. A 5. ChristenUnie-SGP, HVV, SVV en GL Vastgoednota 2020 uitbreiding randvoorwaarden met Right to Challenge en IVAB
4 november 2020 14. A 4. ChristenUnie-SGP en HVV en Samen Stichtse Vecht Vastgoednota 2020 achterstallig onderhoud direct oppakken
4 november 2020 14. A 3. ChristenUnie-SGP en HVV en Samen Stichtse Vecht In Vastgoednota 2020 ook nadelen regieorganisatie noemen
4 november 2020 14. A 2. ChristenUnie-SGP en HVV enSamen Stichtse Vecht Vastgoednota 2020 visie uitbreiden met leefbaarheid en social
4 november 2020 14. A 1. Samen Stichtse Vecht e.a. Vastgoednota
4 november 2020 13. rbs Vaststellen bestemmingsplan Wilhelminastraat 31-35 te Breukelen
4 november 2020 13. M 13.1 Motie Streekbelangen e.a. inzake Wilhelminastraat
4 november 2020 13. A 13.2 Amendendement HVV inzake BP Wilheminastraat parkeren
4 november 2020 13. A 13.1 Amendement HVV inzake BP Wilheminastraat goothoogte en kleur
3 november 2020 11. rbs Burgerinitiatief rust in ons buitengebied - Hondenkennel Rijksstraatweg 188 Loenen ad Vecht
3 november 2020 12. rbs Verklaring van geen bedenkingen, omgevingsvergunning hondenpension, Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht
30 september 2020 26. M 26.1 Samen Stichtse Vecht e.a. - korte metten met oneigenlijk woongebruik
30 september 2020 25. Motie M 25.1 CDA e.a. - Welke sporter verdient een podium - gewijzigd versie 250920
30 september 2020 24. M 24.1 Motie PvdA e.a. - Afschaffen verhuurdersheffing woningcorporaties
30 september 2020 23. rbs Beleidsplan openbare verlichting 2020
30 september 2020 23. M 23.2 VVD, e.a. - Licht in de duisternis
30 september 2020 23. M 23.1 VVD, e.a. - Beleidsplan openbare verlichting 2020
30 september 2020 20. rbs Vaststelling bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar
30 september 2020 19. rbs Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht
30 september 2020 19. M 19.1 Motie VVD e.a. onderwijshuisvesting
29 september 2020 22. rbs Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht
29 september 2020 21. rbs Ontwerp RESU16
29 september 2020 21. M 21.9 Motie Streekbelangen e.a. - Stichtse Vecht
29 september 2020 21. M 21.8 Motie HVV e.a. verbieden windturbines gebieden rond het Gein en Vechtgebied en Hollandse Waterlinie
29 september 2020 21. M 21.7 Motie GL e.a. - Eerlijke participatie
29 september 2020 21. M 21.6 Motie PVV e.a. - Communiceer de RES met de burger
29 september 2020 21. M 21.5 Motie PVV e.a. - Leg toekomstige windmolenplannen stil
29 september 2020 21. M 21.4 Motie PVV - Referendum over de RES U16
29 september 2020 21. M 21.3 Motie PVV en HVV - Geen zonneakker op landbouwgrond
29 september 2020 21. M 21.2 Motie Streekbelangen e.a. - Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht– publiekrechtelijke bevoegdheid
29 september 2020 21. M 21.1 Motie Streekbelangen e.a. - Besluitvorming RES U16
29 september 2020 21. A 21.2 Amendement Streekbelangen e.a. - Bod RES regio - publiekrechtelijke bevoegdheid v. 20200924
29 september 2020 21. A 21.1 Amendement Streekbelangen e.a. - Bod RES regio - disclaimers
15 juli 2020 15. M 15.1 Streekbelangen inzake Watertoren -versie 290620
15 juli 2020 14. M 14.1 Maarssen 2000, HVV, GL en SB - Coronafonds behoud lokale cultureel maatschappelijke voorzieningen
15 juli 2020 13. rbs Contour Ruimtelijk Economisch Programma
15 juli 2020 M 13.3 M2000 VVD - beperken cumulatie geluidseffecten
15 juli 2020 13. M 13.2 GL SV, M 2000, SB en VVD - aanscherpingen denkrichtingen Loenersloot
15 juli 2020 13. M 13.1 GL, M 2000 en SB inzake raad blijft aan zet, ook bij U10 samenwerking -versie 140720
14 juli 2020 16. M 16.1 HVV, M2000 en PVV Vreemd aan de orde van de dag inzake terrassenbeleid 2020 raad 140720
14 juli 2020 12. M 12.1 CDA, LL, VVD en PvdA - Randvoorwaarden Onttrekkingsbesluit
14 juli 2020 12. rbs Onttrekkingsbesluit deel oprit Maarssenbroekse Slag
14 juli 2020 11. rbs Jaarstukken 2019
14 juli 2020 6.a rbs Bekrachtiging geheimhouding memo weigering onttrekkingsbesluit
8 juli 2020 9. rbs Individuele Studietoeslag
8 juli 2020 9. Motie M 9.1 M2000 GL HVV en CU-SGP - Vindbaarheid en bekendheid Individuele Studietoeslag- doelbereik te vergroten
8 juli 2020 8. rbs Strategische koers dorpshuizen en wijkcentra
8 juli 2020 8. M 8.1 Streekbelangen, Maarssen2000 en HVV - behoud dorpshuizen en wijkcentra
8 juli 2020 8. A1 Amendement Maarssen 2000 - HVV
7 juli 2020 4a. Motie VVD CDA PvdA Lokaal Liberaal inzake addendum op collegeprogramma raad 070720
7 juli 2020 4a. Amendement A1. Streekbelangen M2000 HVV PVV - CWP ja mits 07072020
9 juni 2020 20. Motie Streekbelangen e.a. - openbare inclusieve toiletten (20200608)
9 juni 2020 M 19.2 GL - Leefklimaat Stichtse Vecht (aangehouden)
9 juni 2020 M 19.1 Streekbelangen e.a. - Nieuwe kaders voor route duurzaamheid (aangehouden)
9 juni 2020 18. rbs Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken
9 juni 2020 18. A 1. CUSGP en GL Raadsbesluit Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken besluitpunten 3 en 4 vervallen
9 juni 2020 7. rbs 2 Subsidieprogramma 2021-2024
9 juni 2020 7. rbs 1 Subsidieprogramma 2021-2024
9 juni 2020 7.A1 Amendement Maarssen 2000 PvdA,HVV en Streekbelangen
3 juni 2020 17. rbs Subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid
3 juni 2020 17. A 2 ChristenUnie-SGP e.a. Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid geen bedragen meenemen naar volgend jaar
3 juni 2020 17. A 1 M2000 en VVD - Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid
3 juni 2020 16. rbs Integraal beleidskader sociaal domein
3 juni 2020 16. M1 Motie GroenLinks e.a. - Integraal Beleidskader Sociaal Domein
3 juni 2020 16. A2 Amendement ChristenUnie-SGP Integraal Kader Sociaal Domein geen opsommingen
3 juni 2020 14. rbs Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en het Kwadrant Maarssenbroek
3 juni 2020 14. A9 Amendement GL SBK Planetenbaan Gezond Leefklimaat
3 juni 2020 14. A 8 Amendement GL SBK Planetenbaan Klimaatadaptief Bouwen
3 juni 2020 14. A 7 Amendement Streekbelangen maximeren aantal woningen
3 juni 2020 14. A 6 Amendement PVV en Het Vechtse Verbond - Aanpassing kantoorbestemming Kwadrant - raad 2-6-2020
3 juni 2020 14. A 5 Amendement Lokaal Liberaal, Het Vechtse Verbond en Maarssen 2000 - Werkgelegenheid kantoorpand Fujitsu Het Kwadrant -raad 2-6-2020
3 juni 2020 14. A 4 Amendement Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond - Randvoorwaarde toerit Maarssenbroekse Slag - raad 2-6-2020
3 juni 2020 14. A 3 Amendement Lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond - Woningmix Planetenbaan - raad 2-6-2020
3 juni 2020 14. A 2 Amendement Lokaal Liberaal Het Vechtse Verbond - Parkeernormen Planetenbaan - raad 2-6-2020
3 juni 2020 14. A 1 Amendement Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond - Maximum hoogte woningbouw planetenbaan - raad 2-6-2020
82 44 0