Commissie Bestuur en Financiën 30 oktober 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • -

  Spreekrecht

   
  geen documenten
  Voorafgaand aan de behandeling van de programmabegroting hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
  Aanmelden uiterlijk op maandag 29 oktober, 12.00 uur.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • -

  Technische vragen

   
  geen documenten
  Deadline voor aanleveren technische vragen bij de griffie is woensdag 10 oktober 9:00 uur.
  Beantwoording vragen op vrijdag 26 oktober, z.s.m. na 16:00 uur.
  Op dinsdag 16 oktober wordt van 18.30 - 19.30 uur een inloopspreekuur gehouden in Boom en Bosch. U kunt dan kennis nemen van de antwoorden en er nadere uitleg over krijgen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • -

  Aanvangstijden

   
  geen documenten
  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In de programmabegroting en meerjarenbegroting 2019-2022 geeft het college het beleid voor 2019 en volgende jaren aan.
  Het collegewerkprogramma is verwerkt in de begroting.

  Op verzoek van het college, heeft het presidium ingestemd met toevoeging van het raadsvoorstel over de septembercirculaire aan de programmabegroting. Hiermee is ook tegemoet gekomen aan door enkele raadsleden geuite wens.
  Dit voorstel maakt daarom deel uit van de beraadslagingen.

  Op vrijdag 25 oktober zijn de antwoorden op de technische vragen gepubliceerd. Op 30 oktober zijn antwoorden op enkele vervolgvragen van Maarssen 2000 gepubliceerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Hoofdpunten van de fracties.
  Benoemen van in te dienen amendementen en moties (toelichting bij de programma's)
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Programma 1 - Bestuur
  Programma 2 - Veiligheid
  worden behandeld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • programma 3 Fysiek

  Openbaar
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Programma 4 Sociaal
  Programma 5 Samenleving
  worden behandeld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  De voorzitter zal omstreeks 22.30, gehoord de commissie, besluiten of de vergadering kan worden afgerond.
  Indien de vergadering wordt geschorst, wordt de vergadering op woensdag 31 oktober voortgezet.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)