Commissie Bestuur en Financiën 01 december 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in de Breukelenzaal.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht.De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen.

  U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 30 november 2020, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder Bestuur en Financien vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 30 november 2020, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

  vergroten verkleinen laden...
 • De griffie heeft geconstateerd dat de stand van zaken nog onvoldoende op actualiteit is bijgewerkt. Hierover vindt overleg met de organisatie plaats om dit voor de toekomst te voorkomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is de uitgangspunten van de rechtmatigheidsverantwoording vast te stellen.

  De Auditcommissie heeft kennisgenomen van het raadsvoorstel en besloten dat behandeling in de commissie bestuur en financiën volstaat. Het voorstel is niet besproken in een vergadering van de Auditcommissie. 

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is:

  1. de eerste wijzigingsverordening precariobelasting 2020 vast te stellen;
  2. de gemiste inkomsten uit Precario in 2020 (ongeveer € 30.000) op te vangen door de inzet van de Risicoreserve Corona;
  3. de 9e begrotingswijziging van Programmabegroting 2020 vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is de belastingverordeningen 2021 inclusief tabellen en bijlagen vast te stellen:
             

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is de nota waardering en afschrijving 2020 vast te stellen en de nota waardering en afschrijving van 6 maart 2018 in te trekken.

  De auditcommissie heeft over het voorstel advies uitgebracht. Dit advies is toegevoegd aan de stukken.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is het Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2020 vast te stellen en het Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2014 in te trekken.

  De auditcommissie heeft over het voorstel advies uitgebracht. Dit advies is toegevoegd aan de stukken.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is de Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2020 vast te stellen en de Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2016 in te trekken.

  De auditcommissie heeft over het voorstel advies uitgebracht. Dit advies is toegevoegd aan de stukken.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is:

  1. De door de raad beschikbaar gestelde investering – programmabegroting 2019 - voor de revitalisatie van de brandweerposten Nieuwer ter Aa, Nigtevecht, Tienhoven ook inzetten voor de verbouwing van de brandweerposten Kockengen en Loenen aan de Vecht.

  2. Van de door de raad beschikbaar gestelde investering € 50.000,- aanwenden voor het realiseren van extra werkplekken voor de post Loenen aan de Vecht.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht stopt met het Cultuurfonds Stichtse Vecht per 31 december 2020. 

  Het college is voornemens een nieuw cultuurfonds op te richten. Op grond van het bepaalde in de Gemeentewet, artikel 160 lid 2, wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld eventuele bedenkingen en wensen aan te voeren. Met inachtneming daarvan zal dan het college een definitief besluit nemen over oprichting van een nieuw lokaal Cultuurfonds (uiterlijk 18 december 2020).

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...