Commissie Bestuur en Financiën 15 september 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Gezien de beperkte ruimte als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m. afstand, etc.) dient iedereen zich van te voren te melden.

  Er is in principe plaats voor woordvoerders, voorzitter, portefeuillehouder, raadsadviseur, ambtelijke ondersteuning en (eventuele) insprekers.

  Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of luisteren.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht

   
  geen documenten

  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 14 september 2020, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten

  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  De planning rondom de technische vragenronde t.b.v. de bestuursrapportage ziet er als volgt uit:

  -         Woensdag 2 september 2020 uiterlijk 12:00 uur het indienen van de technische vragen. Deze sturen aan griffie@stichtsevecht.nl c.c. rene.godlieb@stichtsevecht.nl

  -         Vrijdag 11 september 2020 oplevering beantwoording technische vragen

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten

  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder Bestuur en Financien vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 14 september 2020, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Punt is op verzoek van GroenLinks geagendeerd. 

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Dit punt is op verzoek van Maarssen 2000 geagendeerd. Bespreekpunten zijn: 

  Wat is een klacht, hoe wordt deze ingediend of herkend als klacht

  Hoe verhoudt zich deze rapportage tov de uitkomsten van het rekenkameronderzoek en hoe worden de adviezen geïmplementeerd

  Welke kpi's stellen we vast (p en c cyclus)

  Wat staat er in de klachtenverordening (sociaal domein) en zijn deze nog actueel.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bestuursrapportage

  Advies uitbrengen aan de raad
  8 documenten

  Informatie en verantwoording van het college aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting. De rapportage gaat over de afwijkingen t.o.v. de begroting.

   

  De geactualiseerde grondexploitaties (geheim) liggen ter inzage bij de griffie. 

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Nota reserves en voorzieningen

  Advies uitbrengen aan de raad
  6 documenten

  De Nota Reserves en Voorzieningen 2020 met bijlage en de 8e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2020 vaststellen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Beleid Algemene reserve

  Advies uitbrengen aan de raad
  4 documenten

  Het integrale beleid betreffende de Algemene reserve, zoals in de beleidsnotitie Algemene reserve beschreven, vaststellen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  Ter kennisname.

  Ter kennisname
  31 documenten

  - Jaarverslag adviescommissie bezwaarschriften

  - Jaarstukken 2019 BSWW

  - Interbestuurlijk toezicht door provincie Utrecht – Beoordeling uitvoering omgevingsrecht en Archiefwet 2018/2019

  - De rapportage Systematische toezichtinformatie 2019

  - Het Jaarverslag 2019 & Uitvoeringsprogramma 2020 Vergunningen Toezicht en Handhaving

  (Deze onderwerpen komen niet terug in de raad).

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)