Commissie Fysiek Domein 27 november 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 26 november 2018, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op perceel achter Gageldijk 119b is in december 2017 een kassencomplex gesloopt. Het vorige college heeft een bestemmingsplanprocedure in gang gezet om op basis van de provinciale ‘Ruimte voor Ruimte regeling ’ planologisch mogelijk te maken dat in ruil voor de sloop van het kassencomplex, met een oppervlakte van 6.100 m² één compensatiewoning aan de Zogweteringlaan (naast nr. 2) te Maarssen kan worden teruggebouwd. Dit in afwijking van de regeling dat op de slooplocatie wordt teruggebouwd. Echter ziet het huidige college – mede op grond van de ingediende zienswijzen (3) – meerdere ruimtelijke argumenten om niet in te stemmen met het voorliggende bestemmingsplan.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  N.B.: Dit bestemmingsplan is toegevoegd aan de portefeuille van wethouder Klomps omdat wethouder Van Dort te dicht bij de betreffende locatie woont.
  vergroten verkleinen laden...
 • Motie Streekbelangen met als dictum:
  Verzoekt het college:
  1. scherpere onderhandelingen te voeren met de provincie en de vervoersbedrijven over een intensiever inzetten van het openbaar vervoer, ook tussen de kernen van SV;
  2. daarbij ook de optie van het inzetten van bv vrijwilligersbusjes voor vervoer tussen de kernen en zieken-/verzorgingshuizen te betrekken en daarbij als gemeente faciliterend op te optreden.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het laten vervallen van artikel 10, lid 4, van de Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. voor het mogelijk maken van de oprichting van een eigen publicatieblad voor het kunnen publiceren van verordeningen.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voortgang afhandeling toezeggingen van de wethouders Jeroen Willem Klomps, Frank van Liempdt en Linda van Dort voor zover deze toezeggingen binnen het Fysiek Domein vallen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling voor de herontwikkeling op perceel Bisonspoor 332 (vm. Bestuursacademie). Dit betekent dat de bestemmingsplanprocedure en vergunning(en) tegelijkertijd gevoerd en afgegeven kunnen worden.
  Dit project als een pilot aanmerken in het kader van de Omgevingswet.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft de sanering van een groot deel van de bestaande bebouwing, waaronder de 7 (vervallen) recreatieverblijven en de nieuwbouw van 1 woning en 2 vrijstaande bijgebouwen.
  Er zijn geen zienswijzen ingediend.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft de financiële evaluatie van fase 1 t/m 3 van Kockengen Waterproof en vooruitblik op de toekomstige fasen.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)