Commissie Fysiek Domein 05 februari 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 4 februari 2019, 12:00 uur.
  Voor agendapunt 3, Burgerinitiatief "Atlantische Buurt Maarssen" is geen inspraak meer mogelijk. Dit heeft plaatsgevonden in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 15 januari 2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Betreft een verzoek tot het verder uitwerken van de door het Burgerinitiatief opgestelde eerste visie over de Atlantische Buurt, zijnde het gebied omgrensd door de Europalaan, Kennedylaan, Dr. Ariënslaan en Thorbeckelaan in Maarssen.
  Hierin voor de korte en de langere (2030) termijn doelstellingen en concrete interventies opnemen om te komen tot een samenhangende, toekomstbestendige aanpak van de sociale opgaven, de klimaatopgaven, bouwkundige opgaven en de woonopgaven in de buurt en aangeven hoe die interventies bijdragen aan de Atlantische buurt Maarssen en hoe die zich verhouden tot het gemeentelijk beleid op het vlak van in elk geval het sociaal domein, klimaat en wonen.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  N.B.: de behandeling van dit agendapunt vindt in twee fases plaats. Op 15 januari 2019 heeft de beeldvorming plaatsgevonden. Op 5 februari 2019 zal het vervolg van de commissiebehandeling plaatsvinden, de fase van oordeelsvorming.
  Opstelling: naast de wethouder zal één vertegenwoordiger van het Burgerinitiatief en een vertegenwoordiger namens Portaal plaatsnemen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het beschikbaar stellen van een investeringsbijdrage voor het treffen van veiligheidsmaatregelen bij het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven bij de sanering van 't Slijk. Een suppletie aanvragen bij het Ministerie van BZK van 70%. De overig 30% wordt gefinancierd door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft: eindrapport van de Rekenkamercommissie "Een mozaïek van ambities en belangen", onderzoek naar het economische beleid in de gemeente Stichtse Vecht.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)