Commissie Fysiek Domein 19 maart 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Spreekrecht

   
  geen documenten
  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 18 maart 2019, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten
  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten
  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  Mochten de agendapunten 3, 4 en 5 sneller zijn afgerond dan gepland, dan zal agendapunt 6 niet eerder dan 20.30 uur beginnen. Zo nodig zal de vergadering worden geschorst.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bestemmingsplan Bosdijk 10 in Kockengen.

  Advies uitbrengen aan de raad
  4 documenten
  Betreft het realiseren van een woning met een hogere goot- en bouwhoogte, van respectievelijk 3 naar 4 en 5 naar 7 meter. De inhoud van de woning wordt hiermee niet vergroot. De mogelijkheden voor bijbehorende bouwwerken worden teruggebracht naar maximaal 60 m². Er zijn geen zienswijzen ingediend.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een tweede tussenuitspraak gedaan met betrekking tot het op 2 december 2015 vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. De tweede tussenuitspraak betreft het herstel van een tweetal gebreken, t.w.: a. herstel en gebruik van het agrarisch bouwvlak op perceel Nigtevechtseweg 186-188 in Vreeland en b. daarmee in samenhang het woon- en leefklimaat op het tegenoverliggende perceel Nigtevechtseweg 190 in Vreeland.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft openstaande toezeggingen van de portefeuillehouders Linda van Dort, Jeroen Willem Klomps en Maarten van Dijk voor zover zij binnen de portefeuille van het Fysiek Domein vallen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Horecavisie Stichtse Vecht 2019.

  Advies uitbrengen aan de raad
  4 documenten
  Vaststellen van de Horecavisie Stichtse Vecht 2019. In de visie wordt richting gegeven aan de concentratie en spreiding van verschillende soorten horecavestigingen in de kernen. Daarbij wordt met kaders aangegeven waarbinnen de uitbreidingen plaats kunnen vinden.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Ambitieniveau voor de implementatie van de Omgevingswet.

  Advies uitbrengen aan de raad
  4 documenten
  Vaststellen van het ambitieniveau "Optimaliseren" voor de invoering van de Omgevingswet en kennisnemen van de Impactanalyse en Routekaart Omgevingswet.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie Nieuwe verlichting in (fiets)tunnels.

  Advies uitbrengen aan de raad
  1 documenten
  Motie van VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks, CDA, Streekbelangen, PvdA, Maarssen 2000, PVV, Het Vechtse Verbond en Stichts Appèl over nieuwe verlichting in (fiets)tunnels.
  De motie is in de raad van 5-3-2019 verwezen naar de commissie.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)