Commissie Fysiek Domein 21 mei 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 20 mei 2019, 12:00 uur. Voor agendapunt 4, actualisatie van de Woonvisie heeft het spreekrecht al plaatsgevonden op 9 april 2019. Dat is deze avond niet meer mogelijk.
  laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 20 mei 2019, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.
  laden...
 • Betreft een actualisatie van de Woonvisie 2017-2022 met als uitgangspunten:
  1. voldoende betaalbare woningen, nu en straks;
  2. vergroten van het aanbod aan middenhuur;
  3. wonen met welzijn en zorg: aanbod verruimen;
  4. verduurzaming van de woningvoorraad;
  5. ruimte voor nieuwe woonconcepten.
  Een overzicht is bijgevoegd van lopende projecten die worden uitgezonderd van de woonvisie.
  Op 9-4-2019 is het Advies van de Adviesraad Sociaal Domein en de reactie van het college op dit advies toegevoegd.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  De bespreking van de Woonvisie in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 9-4-2019 is niet afgerond en verdaagd naar een volgende vergadering van de commissie.
  Er kan niet opnieuw van het spreekrecht gebruik worden gemaakt.
  laden...
 • De bij de bewoners opgehaalde input is verwerkt in vier scenario's. Het college heeft een voorkeur voor scenario 1, waarin het aantal parkeerplaatsen afneemt van 172 naar 145. In deze variant prevaleert kwaliteit t.o.v. kwantiteit. In deze variant is extra ruimte gecreĆ«erd voor fietsers en elektrische oplaadpunten voor zowel auto's als fietsers.
  Peilpunten:
  1. Voorkeursscenario 1 als besluit voorleggen aan de raad;
  2. Daarmee instemmen met een lagere parkeercapaciteit voor de Hazeslinger in Breukelen.
  Doel: Peilen of er draagvlak is voor een scenario waarbij de parkeernorm niet wordt gehaald maar wel kwaliteit wordt toegevoegd aan de Hazeslinger in Breukelen.
  laden...
 • laden...
 • Op verzoek van de commissie zijn de volgende stukken over het project Hazeslinger gepubliceerd:
  20100200 structuurvisie centrum Breukelen februari 2010
  20100500 Plandocument Breukelen Hazeslinger mei 2010
  20100628 Bijlagenrapport Hazeslinger (behoord bij besluit gemeenteraad Breukelen 28-6-2010)
  20120222 Projectscan Fakton haalbaarheid Hazeslinger
  20150305 Quickscan Ontwikkelmodel Hazeslinger - openbare versie
  20160217 Eindverslag Ontwikkelvarianten Hazeslinger (variant F en G) - openbare versie
  Daarnaast zijn voor de raadsleden de volgende geheime stukken ter inzage gelegd bij de griffie:
  20120625 Haalbaarheid Hazeslinger definitief (Fakton)
  Daarnaast zijn op verzoek van de heet Van 't Hof enkele emails van hem gepubliceerd.
  laden...

Downloaden audiofragment(en)