Commissie Fysiek Domein 04 februari 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 3 februari 2020, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 3 februari 2020, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft een peiling over de drie kwalitatieve opgaven voor de Omgevingsvisie:
  1. zorgen voor een aantrekkelijke, bereikbare en gezonde leefomgeving voor wonen, werken en recreƫren;
  2. versterken van kwaliteit van cultuurhistorie, landschap en natuur;
  3. inspelen op klimaatverandering en ruimte maken voor energietransitie.
  Doel: de mening van de raad peilen over de drie kwalitatieve opgaven en of het college verder kan met de keuzefase op basis van deze drie kwalitatieve opgaven.
  vergroten verkleinen laden...
 • Klimaatopgave.

  Advies uitbrengen aan de raad
  De Routekaart Klimaat is besproken in de commissie Fysiek Domein van 17 september 2019. De voorzitter heeft geconcludeerd dat de commissie van mening was dat de Routekaart in de gepresenteerde vorm niet besluitrijp is. De fracties van de VVD en Streekbelangen hebben zich vervolgens gebogen over het formuleren van uitgangspunten / kaders waaraan een volgende versie van de Routekaart zou moeten voldoen. Deze uitgangspunten / kaders treft u hierbij in een memo aan.
  Tegelijkertijd biedt het college u, in plaats van de eerder gepresenteerde Routekaart Klimaat, een raadsvoorstel aan dat beoogd de meerjarige energietransitie-opgave voor Stichtse Vecht op basis van het landelijke, regionale en ons eigen lokale klimaatbeleid, vast te stellen.
  Aan de commissie wordt gevraagd zich uit te spreken over het memo van de fracties van de VVD en Streekbelangen, dan wel over het nu voorliggende voorstel van het college. Dit voorstel vanuit het college beschrijft hoe het landelijke klimaatbeleid zich regionaal en lokaal vertaalt naar Stichtse Vecht en wat dit, in combinatie met de eigen ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn, concreet betekent. Na vaststelling van dit raadsbesluit wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad over het memo van de fracties van de VVD en Streekbelangen en over het raadsvoorstel van het college.
  vergroten verkleinen laden...

  Fragmenten:

 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)