Commissie Fysiek Domein 08 september 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Gezien de beperkte ruimte als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m. afstand, etc.) dient iedereen zich van te voren te melden.

  Er is in principe plaats voor woordvoerders, voorzitter, portefeuillehouder, raadsadviseur, ambtelijke ondersteuning en (eventuele) insprekers.

  Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of luisteren.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 7 september 2020, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De Regionale Energiestrategie (RES) is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord van 2019. In de RES moet invulling worden gegeven aan een regionale bijdrage aan de landelijke doelstelling om 35 TWh (Terra Watt uur)elektriciteit op te wekken door middel van hernieuwbare energie zoals zon en wind. Stichtse Vecht stelt samen met de RES regio deze Regionale Energiestrategie op. De RES-regio U16 bestaat uit 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht. De ontwerp RES is een tussenstap in de totstandkoming van de definitieve RES 1.0 van de regio. Het concept bod voor elektriciteit bedraagt 1,8 TWh voor 2030 voor de regio.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • De Startnotitie beschrijft de uitgangspunten en het proces om te komen tot de eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0) van de RES-regio U16.

  In de raden en provinciale staten zijn 6 amendementen en 19 moties vastgesteld. In de notitie moties en amendementen wordt aangegeven hoe vormgegeven wordt aan de inhoud en oproep van de ingediende moties en amendementen.

  In de commissie Fysiek Domein van 20 mei 2020 als ter kennisname punt geagendeerd. Op verzoek van Maarssen 2000 geagendeerd als bespreekpunt voor de commissie.

  vergroten verkleinen laden...
 • In de ontwerp RES is een regionale doelstelling opgenomen van 1,8 TWh in 2030 voor de opwekking van duurzame elektriciteit. De opgave voor Stichtse Vecht is nodig voor de RES en om een ruimtelijke doorvertaling te kunnen maken in andere trajecten waar de energietransitie aan bod komt. De opgave die vastgesteld wordt is kaderstellend voor de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan het realiseren van de doelen uit het Addendum op het Collegewerkprogramma.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)