Commissie Fysiek Domein 12 mei 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

   
  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in Boom en Bosch.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht

   
  geen documenten

  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 11 mei 2020, 12:00 uur.

  Over agendapunt 3, Vervolg Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek kan niet meer worden ingesproken. Dat heeft plaatsgevonden in de vergadering van 10 maart jl. Er kan wel nog gebruik gemaakt worden van het slotwoord door de insprekers van 10 maart.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten

  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten

  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren, digitaal,  aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft de transformatie van kantoor- en bedrijfspanden naar woningen. In totaal is op de locatie ruimte voor ongeveer 1500 tot 2300 woningen. Dit betreft gestapelde woningbouw (appartementen), waarvan minimaal 30% sociale huur, 30% middenhuur en 10% in het grotere segment.

  Voorstel is eerder besproken in de commissie Fysiek Domein van 7 januari en in de raad van 28 januari 2020. Naar aanleiding van de raadsvergadering van 28 januari is door het college een memo toegevoegd betreffende een reactie op de in de raad gestelde vragen en ingediende moties en amendementen.

  In de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 10 maart 2020 is niet tot een afronding gekomen. Het debat wordt voortgezet op 12 mei 2020.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft de motie van Maarssen 2000, PVV en Het Vechtse Verbond over "Samenwerken aan een Verkeersveilige omgeving", met als dictum:

  Draagt het college op:

  De Maarssenbroekse slag open te houden totdat alternatieven zijn onderzocht en voorgelegd aan de raad

  Met alle betrokken partijen: inwoners, bedrijven, gemeente Utrecht en provincie gezamenlijk een onderzoek te starten en daarbij:

  Alle verkregen inzichten en data – ook de niet openbare onderzoeksgegevens- te delen met betrokkenen, opdat er een integraal onderzoek gedaan kan worden

  Dit gezamenlijk onderzoek als resultaat zal moeten opleveren:

  Een integraal mobiliteitsplan met daarbij maatregelen voor een goede doorstroom in het hele gebied met oog voor de gezondheid en veiligheid van omwonenden

  Een alternatieve ontsluiting voor Maarssenbroek ter vervanging van de Maarssenbroekse Slag (als de zuidkant bij Haagstede inderdaad niet haalbaar is,

  Bij alle mogelijkheden het gezondheidsaspect en de veiligheid naast mobiliteit als belangrijke wegingsfactoren mee te nemen.

  De motie is in de raad van 28/29 januari aangehouden en terugverwezen naar de commissie.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie van het CDA - Proef oprit Floraweg richting Maarssenbroekse Slag met als dictum:

  dringt er bij het college op aan:

  alvorens het ontwerpbesluit, en de beantwoording van zienswijzen, aan de raad voor te leggen, een proef te organiseren, waarin de oprit voor 14 dagen wordt afgesloten, waarbij de proefperiode niet (ook niet gedeeltelijk) valt in een schoolvakantie.

  De motie is in de raad van 28/29 januari aangehouden en terugverwezen naar de commissie.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft een motie van GroenLinks - Doelgericht op weg naar een schoon en gezond leefklimaat in Stichtse Vecht, met als dictum:

  Draagt het college op:

  1. de pijlers in de routekaart te handhaven en aan te vullen met expliciet:

  a. Afval en Circulaire economie;

  b. Klimaatadaptatie.

  2. a. de doelen te beschrijven per pijler die we moeten bereiken om een klimaat neutrale gemeente te zijn;

  b. per doel de uitwerkingsrichtingen te benoemen en in de routekaart te vermelden;

  c. een klimaattop te organiseren in de 2e helft van 2020 om samen met inwoners, ondernemers en jeugd deze uitwerkingsrichtingen op te halen en vast te leggen;

  d. deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

  De motie is in de raadsvergadering van 3 maart 2020 aangehouden.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten