Commissie Fysiek Domein 15 september 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Gezien de beperkte ruimte als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m. afstand, etc.) dient iedereen zich van te voren te melden.

  Er is in principe plaats voor woordvoerders, voorzitter, portefeuillehouder, raadsadviseur, ambtelijke ondersteuning en (eventuele) insprekers.

  Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of luisteren.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht

   
  geen documenten

  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 14 september 2020, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten

  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten

  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 14 september 2020, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De zienswijze op de (ontwerp)begroting 2021 en de tweede (ontwerp)begrotingswijziging 2020 van de OdrU definitief vaststellen. De begroting is een uitwerking van de Kadernota 2021. Stichtse Vecht is akkoord met de (ontwerp)begroting 2021 en de tweede (ontwerp)begrotingswijziging 2020.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar.

  Advies uitbrengen aan de raad
  41 documenten

  Het bestemmingsplan Kindcentrum 0-12 jaar heeft betrekking op een onderdeel van de gebiedsontwikkeling van het Harmonieplein in het centrum van Maarssen-dorp. De twee bestaande basisscholen, de gymzaal, de BSO, de peuterspeelzaal en het KDV worden samengevoegd in één gebouw.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Gebiedsvisie Atlantische Buurt.

  Advies uitbrengen aan de raad
  3 documenten

  De gebiedsvisie Atlantische Buurt (het gebied tussen Europalaan en Kennedylaan in Maarssen)  is het kader voor toekomstige ontwikkelingen. De gebiedsvisie geeft een toekomstbeeld voor het verbeteren van de verblijfskwaliteit, de verkeerssituatie en het vastgoed in de Atlantische Buurt.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De motie betreft een oproep aan de Tweede Kamer om de verhuurdersheffing af te schaffen.

  Doel: mogelijkheid voor debat en het stellen van vragen aan de PvdA. Overweging de motie wel / niet te agenderen voor de raad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Ter kennisname

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft realisatie van 12 levensloopbestendige appartementen. (Dit bestemmingsplan komt als agendapunt terug in de commissie van oktober en de raad van november)

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)