Commissie Fysiek Domein 24 november 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

   
  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht

   
  geen documenten

  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 23 november 2020, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten

  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten

  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren, digitaal, aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening.

  geen documenten

  Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...

  Fragmenten:

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft het beschikbaar stellen van extra krediet voor de vervanging van de Vechtbrug in Breukelen. De brug is aan het einde van zijn economische en technische levensduur. Er zijn reeds diverse maatregelen genomen om storingen en hinder te verminderen, maar gezien het feit dat de installatie het einde van zijn technische levensduur heeft bereikt, is vervanging noodzakelijk.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Beleidsplan Stichtse Vecht Op weg naar nieuwe energie.

  Advies uitbrengen aan de raad
  10 documenten

  Het beleidsplan geeft uitvoering aan de op 2 juni 2020 door de raad aangenomen motie "Nieuwe kaders voor Routekaart duurzaamheid". Hierin heeft de raad criteria voorgeschreven voor de nieuwe routekaart voor Stichtse Vecht. Het beleidsplan is de vervanger van de routekaart. In het beleidsplan is de route uitgezet om ambities voor nieuwe energie te bereiken. De energievraag van inwoners, bedrijven en organisaties moet verminderen en zoveel mogelijk duurzaam worden opgewekt. Het aandeel op te wekken duurzame elektriciteit bedraagt in 2030 ten minste 0,1 TWh en in 2040 0,2 TWh.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Digitaal Beleidskader Zonnevelden, inclusief kansenkaart.

  Advies uitbrengen aan de raad
  10 documenten

  In de ontwerp RES, door de raad vastgesteld op 29 september 2020, heeft de raad de lokale opgave duurzame elektriciteit vastgesteld op 0,1 TWh in 2030 en 0,2 TwH in 2040. Stichtse Vecht ontwikkelt geen zoekgebieden voor windenergie, wel voor zonne-energie. In het beleidskader zijn de kansrijke gebieden binnen Stichtse Vecht voor zonnevelden beschreven, inclusief de grenzen en randvoorwaarden die daarbij gelden voor initiatiefnemers.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Ter kennisname

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • a.

  Ontwerpbestemmingsplan Snippergroen.

  Ter kennisname
  19 documenten

  In de afgelopen jaren is een groot aantal stukjes gemeentegrond verkocht aan aangrenzende eigenaren en zijn stukjes snippergroen door verjaring eigendom geworden. De betreffende groenpercelen zijn in gebruik als tuin, maar zijn overgedragen met hun oorspronkelijke (openbare) bestemming. Met dit bestemmingsplan worden deze stukjes grond van de juiste bestemming voorzien.

  Dit bestemmingsplan komt terug in de commissie Fysiek Domein van februari en de raad van maart.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten