Commissie Fysiek Domein 05 januari 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen.

  U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 4 januari 2021, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Motie van PvdA en Het Vechtse Verbond - Onderzoek bouwlocaties voor ouderen in Maarssenbroek, met als dictum: vóór 1 juni 2021 te komen met een analyse van locaties in Maarssenbroek waar zich mogelijkheden voordoen om betaalbare woningen specifiek voor ouderen te bouwen. Deze motie is ingediend tijdens de raadsvergadering van 10/11 november 2020 en verwezen naar de commissie.

  Doel: mogelijkheid voor debat en voor het stellen van vragen aan de PvdA en Het Vechtse Verbond. Overweging de motie wel / niet te agenderen voor de raad.

  vergroten verkleinen laden...
 • Motie van GroenLinks - Versnellen woningbouw, met als dictum: Een of meerdere ambtenaren vrij te maken of aan te stellen puur en alleen voor het vlottrekken van de diverse woningbouwtrajecten. Als het kan budgetneutraal binnen de begroting, en als dit niet kan, door extra middelen vrij te maken vanuit de algemene/ generieke reserves. Deze motie is ingediend tijdens de raadsvergadering van 10/11 november 2020 en verwezen naar de commissie.

  Doel: mogelijkheid voor debat en voor het stellen van vragen aan GroenLinks. Overweging de motie wel / niet te agenderen voor de raad.

  vergroten verkleinen laden...
 • De Kadernota 2022 geeft inzicht in welke uitgangspunten worden gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2022. De financiële kaders zijn een vertaling van de ambities en ontwikkelingen bij de OdrU. Gezien de gemeentelijke begroting is de kostenontwikkeling van de OdrU in 2022 een aandachtspunt. De OdrU heeft een gezonde structurele financiële exploitatie en wil dit in 2022 ook zo voortzetten.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het doen van een aanvraag bij de erfgoeddeal voor een decentralisatie uitkering voor het project DUMO (verduurzaming monumenten) en het vrijgeven van middelen hiervoor uit het gemeentelijk investeringsplan voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de besloten vergadering van de commissie Fysiek Domein van 14 oktober 2020 heeft het college met toepassing van artikel 86, lid 2 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en 9 van de Wet openbaarheid van bestuur aan de leden van de commissie Fysiek Domein geheimhouding opgelegd op de stukken om reden dat de gemeente er alle belang bij heeft, zowel financieel als economisch, dat de resultaten van het vooroverleg niet openbaar worden alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling van bij de verkenning betrokken derden. De commissie heeft aan het eind van de vergadering besloten geheimhouding op te leggen op hetgeen in de commissie van 14 oktober 2020 is besproken op grond van artikel 86, lid 1 Gemeentewet.

  Het college gaat de geheimhouding op de stukken opheffen. Van de commissie wordt gevraagd de geheimhouding op hetgeen besproken is en daarmee ook op het verslag op te heffen. De commissie kan hierin een eigen afweging maken.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het behoud van de historische boerderij, zoveel mogelijk in zijn huidige vorm, en het toevoegen van activiteiten die het best aansluiten bij de bestaande landelijke kwaliteiten en bij de agrarische bestemming van de omliggende grond en de verstedelijking daaromheen. Het bestemmingsplan komt in april/mei terug in de commissie.

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het onder voorwaarden wijzigen van de bestemming Recreatie-3 naar Wonen op Chaletpark Kleihoeve aan de Westroekse Binnenweg 80a in Maarssen.

  Dit betreft een wijzigingsplan en komt niet terug in de commissie. Hiervoor geldt een andere procedure dan ‘normale’ bestemmingsplannen. De procedure is korter omdat het college bevoegd is om de plannen vast te stellen en niet de raad. Als er geen zienswijzen worden ingediend zijn de teamleiders Ruimtelijke Ontwikkeling en Omgevingskwaliteit gemandateerd de plannen vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het onder voorwaarden wijzigen van de bestemming Recreatie-3 naar Wonen op Chaletpark Willemshof aan de Westroekse Binnenweg 58 in Maarssen.

  Dit betreft een wijzigingsplan en komt niet terug in de commissie. Hiervoor geldt een andere procedure dan ‘normale’ bestemmingsplannen. De procedure is korter omdat het college bevoegd is om de plannen vast te stellen en niet de raad. Als er geen zienswijzen worden ingediend zijn de teamleiders Ruimtelijke Ontwikkeling en Omgevingskwaliteit gemandateerd de plannen vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • In de raad van 30 september 2020 heeft de raad de motie "afschaffing verhuurdersheffing voor woningcorporaties" aangenomen. Ter uitvoering van deze motie wordt een brief gestuurd naar de minister van Volkshuisvesting en aan de Tweede Kamer met een oproep om de verhuurdersheffing op de kortst mogelijke termijn af te schaffen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Woningbouwcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die zij gaan leveren. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 2 juli 2019 heeft de raad de actualisatie van de woonvisie 2017 - 2022 vastgesteld. In december 2019 is daarbij nog het aanhangsel met betrekking tot de middenhuur per kern vastgesteld. Er is toegezegd dat er een uitvoeringsprogramma op basis van de ambities en acties in de actualisatie van de woonvisie opgesteld wordt. In het uitvoeringsprogramma wordt voortgeborduurd op bestaande notities over het sociaal woningbouwfonds en over toekomstbestendig wonen en op de evaluatie van de wooncoach senioren.

  vergroten verkleinen laden...
 • In de afgelopen jaren is een groot aantal stukjes gemeentegrond verkocht aan aangrenzende eigenaren en zijn stukjes snippergroen door verjaring eigendom geworden. De betreffende groenpercelen zijn in gebruik als tuin, maar zijn overgedragen met hun oorspronkelijke (openbare) bestemming. Met dit bestemmingsplan worden deze stukjes grond van de juiste bestemming voorzien.

  Dit bestemmingsplan komt terug in de commissie Fysiek Domein in Q1 van 2021.

  vergroten verkleinen laden...