Commissie Fysiek Domein 09 februari 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen.

  U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 8 februari 2021, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 8 februari 2021, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

  vergroten verkleinen laden...
 • In het kader van de herontwikkeling op de locatie Merwedeweg 5a te Breukelen vinden diverse civieltechnische activiteiten plaats. De activiteiten kunnen effect hebben op eventueel aanwezige niet gesprongen explosieven en kunnen leiden tot explosie hiervan. Door de projectontwikkelaar zijn preventieve maartregelen getroffen. Gevraagd wordt om een bedrag van € 76.028,75 (exclusief btw) vast te stellen ten behoeve van deze veiligheidsmaatregelen. Na instemming wordt een suppletie aangevraagd bij het Ministerie van BZK van 68% van genoemd bedrag. De overige 32% van het bedrag wordt gefinancierd door de projectontwikkelaar. Zodoende is dit een budget neutrale operatie.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het collegewerkprogramma heeft als ambitie het behoud en de ontwikkeling van Stichtse Vecht als een aantrekkelijke gemeente om in te werken, te wonen en te ontspannen. De gemeente kiest voor een integrale aanpak voor recreatie en toerisme met een focus op kwaliteitstoerisme, passend bij de erfgoed-, cultuur- en natuurkwaliteiten. Het Kompas voor Kwaliteitstoerisme is als bouwsteen betrokken bij het opstellen van nieuw beleid. Het Beleidsplan Waardevol Toerisme geeft de visie op de gewenste ontwikkeling voor de periode tot 2030 en een eerste uitvoeringsagenda voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Het voorliggende beleid vormt een actualisatie van het beleidsplan Recreatie en Toerisme Water Verbindt uit 2014.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • Overzicht met openstaande moties en toezeggingen van wethouder Maarten van Dijk, binnen het Fysieke Domein.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...