Commissie Fysiek Domein 09 maart 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht

  geen documenten

  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen.

  U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 8 maart 2021, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

  geen documenten

  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

  geen documenten

  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening.

  geen documenten

  Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 8 maart 2021, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De Rekenkamercommissie heeft in september/oktober 2020 onderzoek gedaan naar de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet in Stichtse Vecht. De hoofdvraag daarbij was: Welke activiteiten heeft Stichtse Vecht genomen c.q. gepland ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet en welke lessen kunnen hieruit getrokken worden met het oog op de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet?

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021-2025.

  Advies uitbrengen aan de raad
  6 documenten

  Het Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken dient als basis voor het beleid met betrekking tot de aanpak en keuze voor het veilig functioneren en in stand houden van de kapitaalgoederen 'civiele kunstwerken'. Onder civiele kunstwerken worden met name bruggen, kademuren, tunnels, geluidsschermen en duikers verstaan.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Beleidsplan Waardevol Toerisme.

  Advies uitbrengen aan de raad
  12 documenten

  Het collegewerkprogramma heeft als ambitie het behoud en de ontwikkeling van Stichtse Vecht als een aantrekkelijke gemeente om in te werken, te wonen en te ontspannen. De gemeente kiest voor een integrale aanpak voor recreatie en toerisme met een focus op kwaliteitstoerisme, passend bij de erfgoed-, cultuur- en natuurkwaliteiten. Het Kompas voor Kwaliteitstoerisme is als bouwsteen betrokken bij het opstellen van nieuw beleid. Het Beleidsplan Waardevol Toerisme geeft de visie op de gewenste ontwikkeling voor de periode tot 2030 en een eerste uitvoeringsagenda voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Het voorliggende beleid vormt een actualisatie van het beleidsplan Recreatie en Toerisme Water Verbindt uit 2014.

  Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 9 februari 2021. In de vergadering van 9 maart 2021 wordt ingegaan op de aangekondigde amendementen.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Ter kennisname

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft een memo kenmerken zoekgebieden RES 1.0 en de rapporten PARK-advies Groene Hart, Regionale energiestrategiën en het Groene Hart en het Energielandschappen RES-U16 van Land ID.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten