Commissie Fysiek Domein 12 januari 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen.

  U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 11 januari 2021, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 11 januari 2021, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voor het opstellen van de begroting 2022 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. worden de uitgangspunten van de Kadernota 2022 van het Plassenschap gehanteerd. Het financieel kader uit de Kadernota is leidend. Er wordt geen verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd anders dan de indexatie. De begroting is verder beleidsarm. In de Kadernota 2022 is sprake van een indexatieverhoging van 2% van de deelnemersbijdrage. In de begroting 2022 wordt een PM-post opgenomen voor de transitie van de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). Tevens wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen rond de toekomstvisie recreatieschappen.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voor het opstellen van de programmabegroting van het Recreatieschap worden de uitgangspunten van de Kadernota 2019-2022 van het schap gehanteerd. Het financieel kader uit deze Kadernota is leidend. Er wordt geen verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd, anders dan de indexatie. Aanvullend op de Kadernota 2019-2022 zijn de Uitgangspunten begroting (kadernota) 2022 opgesteld. De indexatieverhoging bedraagt 2% van de deelnemersbijdrage.Tevens wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen rond de toekomstvisie recreatieschappen.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...