Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Fysiek Domein, 05 januari 2021 19:30:00

Algemene vergader informatie

De raadscommissies vergaderen digitaal. Op deze pagina kunt u de vergadering live volgen.

Leden van de commissie en inwoners die gebruik maken van het spreekrecht melden zich in Digitale vergaderzaal 1.

Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl.

Datum:
05 jan. 2021, 19:30
Locatie:
Digitale vergadering 1
Voorzitter:
Wim Ubaghs
Griffier:
Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73

Agenda

Hoofdvergadering

Digitale vergadering 1
 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen.

  U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 4 januari 2021, 12:00 uur.

 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:06:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:04:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:48:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Motie van PvdA en Het Vechtse Verbond - Onderzoek bouwlocaties voor ouderen in Maarssenbroek, met als dictum: vóór 1 juni 2021 te komen met een analyse van locaties in Maarssenbroek waar zich mogelijkheden voordoen om betaalbare woningen specifiek voor ouderen te bouwen. Deze motie is ingediend tijdens de raadsvergadering van 10/11 november 2020 en verwezen naar de commissie.

  Doel: mogelijkheid voor debat en voor het stellen van vragen aan de PvdA en Het Vechtse Verbond. Overweging de motie wel / niet te agenderen voor de raad.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:59:49 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Motie van GroenLinks - Versnellen woningbouw, met als dictum: Een of meerdere ambtenaren vrij te maken of aan te stellen puur en alleen voor het vlottrekken van de diverse woningbouwtrajecten. Als het kan budgetneutraal binnen de begroting, en als dit niet kan, door extra middelen vrij te maken vanuit de algemene/ generieke reserves. Deze motie is ingediend tijdens de raadsvergadering van 10/11 november 2020 en verwezen naar de commissie.

  Doel: mogelijkheid voor debat en voor het stellen van vragen aan GroenLinks. Overweging de motie wel / niet te agenderen voor de raad.

 • 5. 21:00 Zienswijze (ontwerp)Kadernota 2022 OdrU.

  Advies uitbrengen aan de raad
  4 documenten
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:15:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De Kadernota 2022 geeft inzicht in welke uitgangspunten worden gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2022. De financiële kaders zijn een vertaling van de ambities en ontwikkelingen bij de OdrU. Gezien de gemeentelijke begroting is de kostenontwikkeling van de OdrU in 2022 een aandachtspunt. De OdrU heeft een gezonde structurele financiële exploitatie en wil dit in 2022 ook zo voortzetten.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

   

 • 6. 21:30 Erfgoeddeal project DUMO (duurzame monumenten).

  Advies uitbrengen aan de raad
  3 documenten
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:15:24 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Betreft het doen van een aanvraag bij de erfgoeddeal voor een decentralisatie uitkering voor het project DUMO (verduurzaming monumenten) en het vrijgeven van middelen hiervoor uit het gemeentelijk investeringsplan voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:06:41 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Voor de besloten vergadering van de commissie Fysiek Domein van 14 oktober 2020 heeft het college met toepassing van artikel 86, lid 2 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en 9 van de Wet openbaarheid van bestuur aan de leden van de commissie Fysiek Domein geheimhouding opgelegd op de stukken om reden dat de gemeente er alle belang bij heeft, zowel financieel als economisch, dat de resultaten van het vooroverleg niet openbaar worden alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling van bij de verkenning betrokken derden. De commissie heeft aan het eind van de vergadering besloten geheimhouding op te leggen op hetgeen in de commissie van 14 oktober 2020 is besproken op grond van artikel 86, lid 1 Gemeentewet.

  Het college gaat de geheimhouding op de stukken opheffen. Van de commissie wordt gevraagd de geheimhouding op hetgeen besproken is en daarmee ook op het verslag op te heffen. De commissie kan hierin een eigen afweging maken.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:28 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Hoofdvergadering

Hoofdvergadering

Digitale vergadering 1

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen