Commissie Sociaal Domein en Bestuur en Financiën 15 januari 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Spreekrecht

   
  geen documenten
  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 14 januari, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten
  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten
  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het vaststellen van de dekking van een enkele post uit het Onderwijshuisvestingsprogramma 2019, waarvan de Raad het budgetrecht heeft.
  1. De constructiefout bij De Wegwijzer voor € 19.000,-- te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel om een aanvullend krediet ter realisering van het Kindcentrum 0-12 jaar aan het Harmonieplein beschikbaar te stellen. Aanvullende bedrag is € 2.939.545,- waardoor het totale krediet komt op € 10.481.981,-. De omvang van de resterende boekwaarden van de bestaande scholen op € 699.784,- vast te stellen en ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting.

  Ook wordt voorgesteld om de door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 Financiën, risico’s en indicatoren behorende bij het raadsvoorstel te bekrachtigen. En geheimhouding op te leggen op de financiële paragraaf van dit voorstel. De geheime bijlage ligt ter inzage bij de griffie.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Kennis te nemen van de Decembercirculaire 2018 van het Gemeentefonds en de financiële gevolgen te verwerken zoals in het besluit is aangegeven.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Kadernota 2020 VRU

  Bespreekstuk
  5 documenten
  In de Kadernota 2020 informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de Programmabegroting 2020 die in het voorjaar van 2019 wordt opgesteld.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Regionaal Risico Profiel

  Bespreekstuk
  6 documenten
  Het ontwerp-regionaal risicoprofiel is de onderlegger voor het beleidsplan, crisisplan en dekkingsplan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Peiling nieuwe raadzaal

  Bespreekstuk
  4 documenten
  De meerderheid van de raad heeft aangegeven geen extra krediet te willen geven voor de nieuwe raadzaal. Daarom legt het college d.m.v. een peiling andere scenario's aan de commissie voor.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Ter kennisname

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • a

  Statutenwijziging Wereldkidz

  Ter kennisname
  3 documenten
  - Statutenwijziging Wereldkidz
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten