Commissie Sociaal Domein 11 juni 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 10 juni 2019, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Sociaal Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 10 juni 2019, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is in te stemmen met de begroting 2020. De GGD de verwachte loonindexaties voortaan te laten prognosticeren en mee te nemen in toekomstige kadernota’s en begrotingen.

  Doel: advies uitbrengen over agendering in de raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt om:
  - onderdeel A.4 van het delegatiebesluit van 27 september 2011 in te trekken.
  - Onderdeel A.3 van het delegatiebesluit van 27 september 2011 te wijzigen door toevoeging van de zinsnede “(…), met uitzondering van stichtingen die een openbare school in stand houden.”

  Na aanpassing van het delegatiebesluit de herbenoemingen van de leden van de RvT van Wereldkidz met terugwerkende kracht goed te keuren, zijnde:
  a.drs. E.H.M. Vinken (voorzitter RvT) per 1 november 2016 voor een periode van vier jaren;
  b.R.J.J. Kevenaar (plaatsvervangend voorzitter RvT) per 1 april 2018 voor een periode van vier jaren;
  c.D.S.N. Bakker-van den Berg (lid RvT) per 1 november 2018 voor een periode van vier jaren
  d.drs. H. Koster (lid RvT) per 1 november 2018 voor een periode van vier jaren.

  Doel: advies over agendering in de raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aangehouden in de raad van 3 juni 2019, terugverwezen naar de commissie. Tijdens de raadsbehandeling op 3 juni 2019 is afgesproken dat per 1 juli 2019 alleen de niet beleidsmatige wijzigingen worden doorgevoerd. Beleidsmatige wijzigingen worden pas doorgevoerd als het Integraal Beleidskader sociaal domein door de raad is vastgesteld

  Aan de wijzigingen in de Wijzigingstabel liggen geen beleidsinhoudelijke keuzes ten grondslag. De wijzigingen bestaan uit:
  1. Wijzigingen met een juridische grondslag, naar aanleiding van jurisprudentie en gewijzigde wet- en regelgeving, en/of
  2. Wijziging in de ordening (bijvoorbeeld van uitvoeringsregels naar verordening) of wijzigingen die aansluiten op uitvoeringspraktijk.
  Er is een reactie op het advies van de Adviesraad bij de uitvoeringsregels toegevoegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Ter kennisname
  vergroten verkleinen laden...
 • Tot 21:00 uur Klankbordgroep monitor Sociaal Domein om monitor Q3 2018 te bespreken.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)