Commissie Sociaal Domein 07 januari 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Spreekrecht

   
  geen documenten
  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 6 januari 2020, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten
  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten
  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Mediafonds (op verzoek CDA)

  Informeren/opinieren
  2 documenten
  In de commissie van 17 september is bij het onderwerp bestuursrapportage 2019 het onderwerp mediafonds op verzoek van het CDA doorgeschoven naar de commissie Sociaal domein. Het memo over het mediafonds uit september 2019 is bijgevoegd. Het college heeft op 31 oktober via een RIB inhoudelijk gereageerd (zie bijlage).

  Het CDA vind de reactie van het college omtrent het Mediafonds te mager. Met het collegewerkprogramma heeft de raad het college opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een mediafonds, naar het voorbeeld van het Leidse model. Belangrijke aandachtspunten voor het fonds zijn versterking van de journalistiek in de vorm van onderzoeksjournalistiek, het vormen van journalistieke verdieping en het versterken van de rol van de journalistiek binnen de sociale samenhang in de regio.

  Bij de bestuursrapportage bleek dat het college het onderwerp heeft afgehandeld. Bij navraag van het CDA is er een korte beschrijving van het verkennend onderzoek opgeleverd. De CDA fractie heeft daar kennis van genomen. Bij de bestuursrapportage heeft het CDA verwezen naar de VNG handreiking over dit onderwerp, daarin staan voorbeelden die ook kunnen bijdragen aan de doelen/ aandachtspunten die de raad het college heeft meegegeven. Ook is er een expertiseteam lokale journalistiek bij de VNG gestart in april 2019, wellicht zijn daar ook interessante inzichten wat we als gemeente of regio zouden kunnen doen.

  Het CDA ziet deze zaken graag verwerkt in het verkennend onderzoek met daarbij concreet een aantal stappen die genomen kunnen worden met kleinere budgettaire gevolgen, om de onderzoeksjournalistiek te versterken in de regio.

  Vraag aan de commissieleden is of ze deze oproep aan het college ondersteunen om een verdiepingsslag te maken. Het hoeft geen diepgravend onderzoek te zijn van een extern bureau, maar het op deze wijze afdoen van het onderwerp, doet volgens het CDA geen recht aan het belang van de goede werking van de lokale journalistiek voor het functioneren van de democratie.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel is om geen wensen en bedenkingen te uiten over:
  - het voorstel van de GGDrU om lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties:
  - voorgenomen besluiten van andere gemeenschappelijke regelingen (die op dit moment de CAR UWO volgen) om lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Dit amendement is teruggetrokken vanuit de raad van 21-11 om in de commissie Sociaal domein te bespreken. Hiervoor is eerst de septembercirculaire afgewacht.

  Doel: reactie wethouder op amendement en debat/ bespreking amendement in de commissie. Daarna kunnen de indieners afwegen om het amendement wel of niet aan de raad voor te leggen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De PvdA overweegt een motie in te dienen over de ondertekening door de gemeente Stichtse Vecht van het VNG-manifest 'iedereen doet mee'. Het manifest is als bijlage toegevoegd.

  Doel: toelichting door de PvdA van de voorgenomen motie, de reactie van de wethouder en onderling debat. Na de bespreking kan de PvdA overwegen om de motie wel of niet voor te leggen aan de raad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Lokaal Liberaal wil graag door de wethouder geïnformeerd worden over de stand van zaken en daarna met de commissieleden in gesprek. Zie eerdere vragen en antwoorden op art. 41 vragen. Ter informatie is de nota Buiten Spelen Natuurlijk! uit 2014 toegevoegd. Daarnaast een overzicht van te verwijderen speeltoestellen op basis van de toezegging van 1-3-2016.

  De wethouder is om een memo gevraagd als onderligger voor de bespreking. De wethouder wordt een reactie gevraagd over de huidige situatie is rondom de uitvoering van de het speeltuinen project. Dit in combinatie met de nota “Buiten spelen, Natuurlijk!”

  De gevraagde memo moet ingaan op de huidige situatie en de toekomstige uitvoering met alle verdere relevante informatie. Met name:
  - De eerste speeltuin is al tijden geleden opgeleverd. Hoe kan het dat het zo lang heeft geduurd tot bekend werd dat we delen van de werkzaamheden helemaal niet in de aanbesteding hebben staan?
  - Hoe kan het zijn dat deze kosten niet zijn meegerekend?
  - Wanneer was er bekend dat er een tekort was?
  - Wist de wethouder van deze tekorten?
  - Hoe kan het dat de wethouder financiën tijdens de begrotingscommissie, even tussen neus en lippen door het tekortbedrag benoemde?
  - Wanneer was het college van plan om de raad hierover actief te informeren.?

  Lokaal Liberaal wil na de antwoorden van de wethouder het debat aangaan met de commissie om een passende oplossing te zoeken.

  Eerder over dit onderwerp gestelde vragen van Lokaal liberaal zijn als bijlage toegevoegd. Een memo/ reactie vanuit het college is bijgevoegd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)