Commissie Sociaal Domein 24 november 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

   
  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht

   
  geen documenten

  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 23 november 2020, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten

  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten

  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening.

  geen documenten

  Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die binnen het thema Sociaal Domein vallen. De spreektijd bedraagt in totaal 5 minuten (3 minuten spreektijd/ 2 minuten vragen vanuit de commissie). U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 23 november 2020, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Harmonisatie investeringen buitensport.

  Advies uitbrengen aan de raad
  12 documenten

  Insprekers (3): voorzitter LTV Breukelen; voorziter Atletiekvereniging OSM ’75 en een inspreker namens de 9 voetbalbesturen/ voetbalvoorzitters.

   

  Het (buiten)sportaccommodatiebeleid kent een lange geschiedenis. In 2015 is de sportnota 'Niemand buitenspel' vastgesteld. Met de notitie 'nota harmonisatie buitensportaccomodaties' (dec 2018) gaf het college hier verder invulling aan. Vanaf februari 2019 wordt gewerkt aan de verdere uitwerking en implementatie, in overleg met de sportverenigingen. In november 2019 hebben de voetbalverenigingen de commissie benaderd over hun zorgen voor de toekomst. De commissie heeft de wethouder gevraagd hier samen met de betrokkenen opnieuw naar te kijken en met een voorstel te komen.

  Met de voorliggende subsidieregeling kwaliteitsimpuls buitensportsportaccommodaties worden de grootste bezwaren van de voetbalverenigingen weggenomen. Daarnaast wordt gevraagd om de bestemmingsreserve Investeringsbijdragen Buitensport te vormen en akkoord te gaan met enkele budgetneutrale budgetoverhevelingen.

  Doel: advies over agendering in de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Zienswijze begrotingswijziging 1-2021 GGDrU.

  Advies uitbrengen aan de raad
  7 documenten

  De GGD Regio Utrecht (GGDrU) vraagt de raden van de deelnemende gemeenten om een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2020-1. De raad wordt geadviseerd in te stemmen met deze wijziging.

  De belangrijkste wijziging betreft de stijging van de werkgeverslasten (sociale verzekeringspremies en de pensioenpremie). Voor Stichtse Vecht leidt dit tot een extra bijdrage van €69.094. Een belangrijke ontwikkeling voor de GGDrU in 2020 was en is de inzet naar aanleiding van corona. Voor gemeenten heeft dit geen negatief financieel effect, omdat het rijk de laboratoriumkosten, meerkosten en gederfde inkomsten volledig aan de GGDrU vergoedt.

  Doel: advisering over agendering in de raad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In de raadsvergadering van 3 november jl. heeft de fractie van de PvdA gevraagd bijgevoegde brieven te bespreken in de commissie Sociaal Domein, ter voorbereiding van een motie over dit onderwerp.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Ter kennisname

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten