Commissie Sociaal Domein 09 maart 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

   
  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht

   
  geen documenten

  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen.

  U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 11 januari 2021, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten

  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten

  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening

  geen documenten

  Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 11 januari 2021, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Schuldhulpverlening is een wettelijke taak. Het huidige beleidsplan Schuldhulpverlening ging over de periode 2016-2020. In het voorliggende plan zijn minimabeleid en schuldhulpverlening gebundeld in 1 beleidsplan.

  De raad wordt geadviseerd om :

  - De visie, doelstellingen en activiteiten per doelstelling uit het beleidsplan “Samen in actie tegen armoede en schulden – Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024” vast te stellen;
  - De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Stichtse Vecht 2021 vast te stellen.

   

  Doel van het agendapunt: onderling debat en uitbrengen van advies over de agendering voor de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De motie 'verruiming giften toestaan in bijstand' is ingediend in de raad van 26-1. Indieners van de motie: HVV, SSV en de PVV. 

  De motie is ter bespreking verwezen naar de commissie SD. In de raad is door enkele fracties gevraagd om een memo met reactie vanuit de wethouder. Deze is aan de stukken toegevoegd. Ook is een op 25-2 aangenomen motie uit de Tweede Kamer toegevoegd aan de stukken.

  Doel: debat en mogelijkheid tot stellen van vragen aan de indieners van de motie. Reactie van de wethouder op de motie vragen. Daarna volgt de afweging van de indieners om de motie aan te passen/ wel/ niet aan de raad voor te leggen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Zienswijze Kaderbrief 2022 GGDrU

  Advies uitbrengen aan de raad
  5 documenten

  Advies: geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de kaderbrief 2022 van de GGD regio Utrecht. De kaderbrief gaat over de financiele en beleidsmatige kaders. Deze zijn op hoofdlijnen ongewijzigd gebleven.

  Doel: advies uitbrengen over agendering in de raad.
   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Mogelijkheid tot debat en het stellen van verduidelijkende vragen aan de betreffende wethouder, op basis van de stand van zaken openstaande moties en toezeggingen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie SB-Utrecht West-Regiovisie

  Peilen draagvlak
  1 documenten

  De motie roept op om bij het opstellen van de regiovisie en de afspraken over de governance inzake Jeugdzorg en MOBW (Maatschappelijke opvang en beschermd wonen) het zeggenschap en de invloed van Stichtse Vecht voldoende te borgen. En vraagt het college een krachtige inbreng te leveren bij het opstellen van de regiovisie en bij het maken van afspraken onze sturingsfilosofie nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen.

  Doel: debat en mogelijkheid tot stellen van vragen aan de indieners van de motie. Reactie van de wethouder op de motie vragen. Daarna volgt de afweging van de indieners om de motie aan te passen/ wel/ niet aan de raad voor te leggen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten