Commissie Sociaal Domein 09 maart 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen.

  U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 11 januari 2021, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 11 januari 2021, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

  vergroten verkleinen laden...
 • Schuldhulpverlening is een wettelijke taak. Het huidige beleidsplan Schuldhulpverlening ging over de periode 2016-2020. In het voorliggende plan zijn minimabeleid en schuldhulpverlening gebundeld in 1 beleidsplan.

  De raad wordt geadviseerd om :

  - De visie, doelstellingen en activiteiten per doelstelling uit het beleidsplan “Samen in actie tegen armoede en schulden – Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024” vast te stellen;
  - De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Stichtse Vecht 2021 vast te stellen.

   

  Doel van het agendapunt: onderling debat en uitbrengen van advies over de agendering voor de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • De motie 'verruiming giften toestaan in bijstand' is ingediend in de raad van 26-1. Indieners van de motie: HVV, SSV en de PVV. 

  De motie is ter bespreking verwezen naar de commissie SD. In de raad is door enkele fracties gevraagd om een memo met reactie vanuit de wethouder. Deze is aan de stukken toegevoegd.

  Doel: debat en mogelijkheid tot stellen van vragen aan de indieners van de motie. Daarna volgt de afweging van de indieners om de motie aan te passen/ wel/ niet aan de raad voor te leggen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Advies: geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de kaderbrief 2022 van de GGD regio Utrecht. De kaderbrief gaat over de financiele en beleidsmatige kaders. Deze zijn op hoofdlijnen ongewijzigd gebleven.

  Doel: advies uitbrengen over agendering in de raad.
   

  vergroten verkleinen laden...
 • Mogelijkheid tot debat en het stellen van verduidelijkende vragen aan de betreffende wethouder, op basis van de stand van zaken openstaande moties en toezeggingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...