Informatieve commissie I 17 november 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad heeft een motie aangenomen over de aanpak van oneigenlijk woongebruik. Daarbij heeft de VVD, met steun van Samen Stichtse Vecht, Lokaal Liberaal, PVV en GroenLinks, verzocht om een informatieve commissie. 

  Doel van de informatieve commissie: meer inzicht over wat wel en niet acceptabel is. Wat willen we wel / niet aan woonvormen (bekeken vanuit zowel de woonbehoefte als vanuit overlast / ondermijning). En welke mogelijkheden zijn er om oneigenlijk woongebruik (ofwel onwenselijke pandjesbazen) terug te dringen?

  Programma:

  1. 19:35 uur - Korte inleiding initiatiefnemers commissie (Riette Habes). 

  2. 19:40 uur - Inzicht huidige beleid en mogelijkheden rondom wonen, handhaving en veiligheid (Jacqueline Schmitz, Anita Lagarde en Nienke van Zelst, ieder voor hun eigen vakgebied).

  3. 19:55 uur - Wat kunnen we leren van andere gemeenten? Gastspreker gemeente Utrecht (Jennemieke Kleijwegt, hoofd afdeling Vergunning, toezicht en handhaving) over de Utrechtse Aanpak.

  4. 20:25 uur - Korte reflectie vanuit de commissie op wat men heeft gehoord (voorzitter).

  5. 20:50 uur - Reactie vanuit de betrokken portefeuillehouders.

  6. 21:00 - 21:05 uur - Afronding door voorzitter.

  vergroten verkleinen laden...
 • Stichtse Vecht is op weg naar ‘nieuwe energie’. De gemeente wil toe naar een kleiner gezamenlijk energieverbruik en wil die energie zoveel mogelijk duurzaam opwekken. Dat betekent dat we het gebruik van fossiele energie moeten inperken (kolen, aardgas en olie) en dat de CO2-uitstoot omlaag moet. Ook zullen we als gemeente op lokaal niveau invulling moeten geven aan de (landelijke) klimaatdoelstellingen. We staan voor een grote opgave in de energietransitie.

  ‘Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie’ is het beleidsplan waarin de route naar ‘nieuwe energie’ voor Stichtse Vecht uiteengezet is en het is het overkoepelend kader voor de uitvoering. Tijdens de informatieve commissie wordt het beleidsplan gepresenteerd en kunnen vragen gesteld worden.

  Het presidium wordt voorgesteld het voorstel voor de reguliere commissie van november te agenderen. 

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Het concept Beleidskader zonnevelden wordt aansluitend aan het vorige onderwerp behandeld, omdat de onderwerpen met elkaar verweven zijn. In het beleidskader wordt in beeld gebracht waar initiatieven voor zonnevelden al dan niet kansrijk zijn binnen onze gemeente. Tijdens de werkconferentie van de gemeenteraad op 8 oktober jl.is de kansenkaart voor zonnevelden reeds aan de orde geweest. Mede naar aanleiding hiervan zijn de rode kleuren op de kaart aangepast. Tijdens de informatieve commissie wordt een korte presentatie gegeven en kunnen vragen gesteld worden. 

  Het concept-beleidskader en de kansenkaart kunt u vinden via: https://www.zonneveldenstichtsevecht.nl

  Gebruikersnaam: Zonnevelden Stichtse Vecht

  Wachtwoord:       zon in stichtse vecht

  Het presidium wordt voorgesteld het voorstel voor de reguliere commissie van november te agenderen. 

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...