Live uitzending

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatieve commissie I, 23 juni 2020 19:30:00

Algemene vergader informatie

De raadscommissies vergaderen digitaal. Op deze pagina kunt u de vergadering live volgen.

Leden van de commissie en inwoners die gebruik maken van het spreekrecht melden zich in Digitale vergaderzaal 1.

De agenda en vergaderstukken worden 10 dagen voor aanvang van de vergadering gepubliceerd.

Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl.

Datum:
23 jun. 2020, 19:30
Locatie:
Digitale vergadering 1
Voorzitter:
Ronald van Liempdt
Griffier:
AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36

Agenda

Hoofdvergadering

Digitale vergadering 1
 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:57 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Eind 2017 stelde de gemeenteraad de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) vast, net als de andere 15 raden in de U16. Dit is het basisstuk voor hoe Stichtse Vecht en de U16 omgaan met deze nieuwe taak voor de gemeenten. Regiogemeenten worden hiervoor vanaf 2022 mede verantwoordelijk.

  We werken als Stichtse Vecht samen in de U16, maar ook met de Utrecht West gemeenten. Binnen de U16 is afgesproken dat elke gemeente een lokaal Uitvoeringsprogramma maakt en dit aan de gemeenteraad aanbiedt. Daarin staat hoe wordt toegewerkt naar 2022. Dan moeten we deze nieuwe doelgroep zoveel als mogelijk lokaal en in de wijk gaan huisvesten, met intensieve ondersteuning.

  Belangrijk onderdeel van het Uitvoeringsprogramma vormt de zogenaamde basis-set. Met het vullen van deze basis-set zorgen we ervoor dat we onze sociale basisinfrastructuur op orde hebben. We zorgen voor voldoende woonruimte, professionele ondersteuning, informele ondersteuning en schuldhulpverlening. Ook zorgen we voor inkomen, activering -bij voorkeur richting (betaald) werk- en persoonlijke ontwikkeling, voor draagvlak in de wijk en richten ons sterk op preventie.

  Tot 2022 passen we dit stuk regelmatig aan. Het Uitvoeringsprogramma wordt in juni aan het college aangeboden en komt in september via de commissie Sociaal Domein ter kennisname naar de raad.

  In deze informatieve commissie wordt u bijgepraat over de inhoud van het Uitvoeringsprogramma en de voorbereidende activiteiten.

  Doel: informeren en bijpraten van de commissie. Ter voorbereiding van de bespreking van het Uitvoeringsprogramma in de commissie SD in september 2020.

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:56:12 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 3.20:30 Gebiedsgericht werken

  Openbaar
  2 documenten

  Op de commissie vergadering Fysiek domein van 11 mei 2020 is gevraagd om een informele commissie te organiseren over Gebiedsgericht Werken en dat door het College voor te laten bereiden. Dit mede naar aanleiding van het in februari uitgekomen rapport van de Rekenkamer.

  Wethouder Maarten van Dijk start met een korte introductie. Daarna krijgt u een korte presentatie waarin gekeken wordt aan de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek. Aan de hand van een aantal dilemma’s volgt een discussie. De volgende onderwerpen komen aanbod:

  ·         Gebiedsgericht werken en Opgavegericht werken;

  ·         Gebiedsregisseur en gebiedswethouder;

  ·         Participatie;

  ·         Bewonersgroepen;

  ·         Hoe verder/ het vervolg.

  Doel: informeren van de commissie.

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:59:48 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Door Maarssen 2000 is gevraagd het onderwerp 'aanpak en gevolgen Covid-19' te agenderen. Ook vanuit het college kwam de wens om de gevolgen te delen met de raad.

  In de eerstvolgende commissie B&F op 30 juni ligt een overzicht van de beleidsmatige gevolgen ter bespreking.

  In deze informatieve sessie wordt de aanpak vanuit de ambtelijke organisatie toegelicht. Wat kwam men tegen? Welke prioriteiten zijn gesteld? En hoe gaat het nu vrijwel alle medewerkers vanuit huis werken? Wat kunnen inwoners vanuit huis regelen en waarvoor kunnen ze nog naar het gemeentekantoor komen. Er is ruimte voor vragen.

  Doel: informeren van de commissie en ter voorbereiding op de commissie B&F op 30 juni a.s.

   

  Het overzicht ‘beleidsgevolgen en financiële effecten van corona' vergezeld van de oplegnota zijn ter kennisname bijgevoegd.

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:59:23 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:23 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen