Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatieve commissie I, 26 mei 2020 19:30:00

Algemene vergader informatie

De raadscommissies vergaderen digitaal. Op deze pagina kunt u de vergadering live volgen.

Leden van de commissie en inwoners die gebruik maken van het spreekrecht melden zich in Digitale vergaderzaal 1.

Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl.

Datum:
26 mei 2020, 19:30
Locatie:
Digitale vergadering 1
Voorzitter:
Ed Theunen
Griffier:
AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36

Agenda

Hoofdvergadering

Digitale vergadering 1
 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in Boom en Bosch.

 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:23 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:11 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De commissie wordt bijgepraat over de stand van zaken, ontwikkelingen, belemmeringen en planning van de IBOR (Integraal Beheerplan Openbare Ruimte). 

  De onvrede over de huidige samenwerking met de groenaannemer en de mogelijkheid de overeenkomst per 1-1-2021 te beëindigen wordt gekeken naar een alternatief per 1-1-2021. Er is een eerdere informatieve sessie geweest. Hierin zijn de problemen geschetst en een vage richting aangegeven. Nu is de informatie concreter.

  De commissie wordt bijgepraat over het traject/proces en krijgt de gelegenheid input te geven. U krijgt een aantal scenario’s waarop geregeerd kan en mag worden. De presentatie is in opdracht van Team Buiten en in nauwe samenwerking met medewerkers van deze afdeling opgesteld door de Spa Groep. Wouter Jansen van de Spa Groep zal in zijn rol van projectleider een en ander presenteren en toelichten.

  Fragmenten
  Fragment 1 01:02:30 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten, provincies en waterschappen in regio’s invulling geven aan ‘hun’ deel van de nationale opgave in Regionale Energiestrategieën (RES).

  Stichtse Vecht stelt samen met de RES-regio U16 de Regionale Energiestrategie op. Eerder heeft de gemeenteraad de Startnotitie RESU16 vastgesteld. De startnotitie beschrijft de uitgangspunten en het proces om te komen tot de eerste Regionale Energiestrategie van de RES-regio U16.Het voorstel Ontwerp RES samen met het concept-bod van de regio, wordt voor de zomer aangeboden aan de commissie FD (zie de bijgevoegde RIB, pagina 4). De ontwerp RES is een tussenstand van verkenningen: het bevat de eerste inzichten voor duurzame elektriciteit en duurzame warmte. Het concept-bod voor duurzame elektriciteit is de bijdrage van de regio aan de nationale opgave voor duurzame elektriciteit in 2030 waar de samenwerkende overheden in de regio zich aan committeren.

  Opzet van de informatieve commissie:

  - Toelichting RES en totstandkoming ontwerp-RES door Maarten van Dijk/ Valesca van den Bergh;

  - Presentatie ontwerp-RES door Duco van Dijk (programmabureau RES U16);

  - Toelichting vervolgproces RES door Eline van Wel;

  - Vragenronde voor commissieleden.

  NB: 

  Als bijlage zijn antwoorden op vragen uit de gemeenteraad van Houten opgenomen.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:59:45 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten