Informatieve commissie II 21 januari 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Voor de zomer 2020 wordt het nieuwe subsidieprogramma voor de periode 2021-2024 aan de raad voorgelegd. Het huidige subsidieprogramma is met een jaar verlengd t/m 2020. Dit is gedaan om de ontwikkeling van een nieuw subsidieprogramma goed af te stemmen met de ontwikkelingen bij o.a. het sociaal domein (inkoop, integraal beleidskader) en vanuit de organisatie ( opgave verduurzaming, klimaatadaptatie).

  De voorbereidingen voor het nieuwe subsidieprogramma zijn in volle gang. Een van de bouwstenen daarvoor is de evaluatie van het lopend subsidieprogramma.

  De commissie wordt bijgepraat over het proces, de evaluatie en er is ruimte voor vragen en gesprek.

  Via deze informatieve commissie worden ook mede enkele toezeggingen aan de raad ingelost over de evaluatie van het subsidieprogramma en het betrekken van de Rekenkamercommissie bij het subsidiebeleidskader (T-120 en 121, 3 april 2019) .
  vergroten verkleinen laden...
 • In de zomer/ najaar 2019 zijn verschillende vragen vanuit de raad gekomen over de werkwijze van de ambulancedienst RAVU. Zo hebben de PvdA en Streekbelangen vragen gesteld over de bemensing van de ambulanceposten, de aanrijdtijden en de gevolgen voor de kernen. En de antwoorden leken onvoldoende de zorgen die er leven weg te nemen en opnieuw vragen op te roepen.

  Vanuit de RAVU komt daarom Jack Versluis om de werkwijze van de RAVU toe te lichten. Ook is er ruimte voor vragen die wellicht nog leven bij commissieleden.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de commissie B&F van juni 2019 is besproken via een peiling dat het werken met 'raadsrapporteurs' een goede optie is voor Stichtse Vecht. Zo kan de raad beter zicht krijgen op de verschillende verbonden partijen. Maar na deze commissie zijn er geen namen doorgegeven en is het systeem nog niet in werking.

  Verschillende gemeenten gemeenteraden werken al met deze zogenaamde 'raadsrapporteurs': duo's van raads- of commissieleden die een bepaalde verbonden partij intensiever volgen.

  In deze informatieve commissie wordt door de griffier informatie gegeven over het werken met raadsrapporteurs. Raadsrapporteur Jos van Loozenoord (VVD) van Zeist, is voor de 2e raadsperiode raadsrapporteur bij de RegionaleDienstWerk en Inkomen (RDWI). Hij geeft informatie over zijn invulling.

  Ter informatie het raadsvoorstel van de gemeente Ronde Venen, de eerder gesproken notitie van de griffier en de eerder gehouden peiling.

  Fracties wordt gevraagd om kandidaat raadsrapporteurs voor te dragen voor:
  - de U 10
  - Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)
  - Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
  - Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst regio Utrecht (GGDrU).


  NB: de uitslag van de peiling raadsrapporteurs (uit de Besluitenlijst van de commissie B&F van juni 2019):
  Alle fracties, met uitzondering van de PVV, zijn positief over het invoeren van raadsrapporteurs verbonden partijen. De VVD wil ook voor de nieuwe ‘beschut werken’- organisaties raadsrapporteurs instellen. De fracties ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Lokaal Liberaal en CDA zijn bereid een raadsrapporteur voor te dragen. Streekbelangen zegt dat er al een soort van raadsrapporteurs zijn in het Plassenschap Loosdrecht en Stichtse Groenlanden. Wel t.z.t. evalueren.
  De PVV is tegen het voorstel en vindt het een verantwoordelijkheid van de commissies en raad, men verwacht partij politieke invulling. Over het vervolg zegt Jelle Hekman dat er overleg zal plaatsvinden met de coördinerend wethouder verbonden partijen en de ambtelijke contactpersonen verbonden partijen. Dit zal leiden tot een raadsvoorstel met een beschrijving van de rol, taken en verantwoordelijkheden van een rapporteur en een formele oproep tot kandidaatstelling.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...