Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Gezien de beperkte ruimte als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m. afstand, etc.) dient iedereen zich van te voren te melden.

  Er is in principe plaats voor woordvoerders, voorzitter, portefeuillehouder, raadsadviseur, ambtelijke ondersteuning en (eventuele) insprekers.

  Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of luisteren.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op verzoek van de CU-SGP en M2000 wordt het onderwerp 'taakstelling 20% voorveld Sociaal Domein' op de agenda geplaatst.

  Doel is de commissie beter inzicht te geven in de eventuele consequenties van het door de raad reeds genomen besluit bij de kadernota om de taakstelloing van 20% toe te passen.

  Dennis Boekhout licht vanuit de gemeentelijke kant het proces en de uitvoering van het genomen besluit, de (financiële) context en de feitelijke gebeurtenissen tot nu toe. Daarna krijgen de 6 betrokken partijen (*) de tijd om de commissie te laten zien op welke manier men met de 20% taakstelling om gaat. Zie ook de notitie die bij dit agendapunt gevoegd is. Welke concrete voorstellen heeft men om die taakstelling toe te passen? Wat kan men wel en wat kan men niet meer doen? Voor welke keuzes en prioriteiten ziet men zich gesteld? Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om het eerder door de raad genomen besluit ter discussie te stellen.

  Tenslotte is er ruimte voor vragen vanuit de commissie. De bespreking is informatief. Er worden geen conclusies getrokken of vervolgafspraken gemaakt (tenzij men daar vanuit de commissie expliciet om vraagt). Het is aan de fracties zelf om er vervolgens wel of niet iets mee te doen.

  (*) Bibliotheek AVV, Vrijwilligersorganisatie Handjehelpen, Jongerenorganisatie Jeugd-Punt, Kwadraad maatschappelijk werk, Leef maatschappelijke dienstverlening en Welzijn Stichtse Vecht.

  vergroten verkleinen laden...
 • De nieuwe nota Sport en Bewegen wordt voorbereid. Na eerste verkennende gesprekken met collega’s en sportaanbieders wordt in september en oktober volop ingezet op participatie.

  De commissie wordt bijgepraat door vakambtenaar Marcel Scheefhals over het proces van totstandkoming van de nota en uitgenodigd mee te denken over wat men belangrijk vindt om in de nota terug te laten komen, onder meer via enkele stellingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Toelichting over projecten rondom de aanpak van het remmen van de bodemdaling door waterinfiltratie in polders bij Kockengen. Spreker: Annette van Schie van Waterschap HDSR en Siem Scherpenzeel (deelnemer project, agrarier).

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)