Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatieve commissie II, 20 april 2021 19:30:00

Algemene vergader informatie

De raadscommissies vergaderen digitaal. Op deze pagina kunt u de vergadering live volgen.

Leden van de commissie melden zich in Digitale vergaderzaal 1.

De agenda en vergaderstukken worden 10 dagen voor aanvang van de vergadering gepubliceerd.

Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl.

Datum:
20 apr. 2021, 19:30
Locatie:
Digitale vergadering 2
Voorzitter:
Ronald van Liempdt
Griffier:
AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36

Agenda

Hoofdvergadering

Digitale vergadering 2
 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

 • In de afgelopen 1,5 jaar is de raad via een informatieve commissie, een woordvoerdersoverleg en verschillende RIB’s (#68 in 2019) en (#47 en #81 in 2020) geïnformeerd over de inhoudelijke koers en het inkoopproces van de jeugdhulp/ WMO begeleiding. De afgelopen drie maanden zijn met twee geselecteerde partijen dialooggesprekken gevoerd over de invulling van de opdracht. Het inkooptraject gaat nu een volgende fase in met de publicatie van de Uitnodiging tot Inschrijving. Op basis hiervan kunnen de twee geselecteerde partijen een offerte indienen. Na beoordeling van de offertes gunt de gemeente uiteindelijk de opdracht aan één partij.
  Tijdens deze informatieve commissie wordt de raad geïnformeerd over het proces tot nu toe en aandachtspunten voor de volgende fase. 


  Tijdsindeling:

  - Presentatie proces inkoop (30 min);

  - Ruimte voor vragen en verdere toelichting (30 min)

 • 4. 20:30 Regiovisie jeugdhulp

  Informeren van de raad

  De VNG heeft in 2020 een Norm voor Opdrachtgeverschap aangenomen waarmee alle jeugdhulpregio’s verplicht zijn om een regionale visie op te stellen over de organisatie van de specialistische jeugdhulp. Met deze regionale visie worden afspraken gemaakt over de regionale governance, gezamenlijke inhoudelijke ambities en de vertaling in gezamenlijke inkoopafspraken voor specialistische jeugdhulp. De raad heeft recent een motie aangenomen voor een stevigere positie voor Stichtse Vecht in dit proces.

  De raad wordt geïnformeerd over het bestuurlijke proces voor het ontwikkelen van de regiovisie en participatie van aanbieders, inwoners en andere stakeholders.

  Tijdsindeling

  - Presentatie regiovisie (15 min):

  - Ruimte voor vragen vanuit de commissie (15 min)

 • 5. 21:10 Harmonisatie buitensport

  Informeren van de raad
  2 documenten

  De commissie wordt geïnformeerd over de voortgang van de harmonisatie van de buitensport. Bij de behandeling van het raadsvoorstel ‘Harmonisatie investeringen buitensport’ in de commissie sociaal domein van 24 november 2020 was de conclusie van de commissie dat het voorstel niet besluitrijp was. De commissie heeft de wethouder gevraagd om hierop terug te komen en eventuele dilemma’s en keuzes over het vervolg met de raad te bespreken.

  Ter voorbereiding heeft de wethouder, naar aanleiding van de bezwaren van de voetbalverenigingen en atletiekvereniging, de financiële gevolgen van de harmonisatie (inclusief voorgenomen subsidieregeling) door twee onafhankelijke externe partijen door laten rekenen (de bureaus Middelkoop Advies en Godthelp Advies & Innovatie). Ook is conform het verzoek van de commissie inzichtelijk gemaakt welke alternatieve keuzemogelijkheden en scenario's er zijn.

  De scenario’s en onafhankelijke doorrekening worden toegelicht door de wethouder en de beleidsambtenaar. Er is voldoende tijd ingeruimd voor vragen vanuit de commissie. 

  NB: in de week voor de vergadering worden nog enkele stukken aan de agenda toegevoegd.