Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 27 maart 2012 19:30:00

Algemene vergader informatie

Locatie: gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht

Datum:
27 mrt. 2012, 19:30
Locatie:
Voorzitter:
mevr. M.M. van 't Veld
Griffier:
Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57

Agenda

Hoofdvergadering

 • 1 Opening

  Openbaar
  1 document
  Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:27
  Welkom allemaal. De heer Veldhuijzen is ziek en mevrouw Groenewegen komt later.
 • Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:17

  Dan beginnen we met het spreekrecht voor de inwoners en de heer Bos had zich gemeld over het bestemmingsplan Kerklaan-Loenersloot.

  spreker: Bos (inspreker) , tijdsduur: 00:02:42
  Geachte mevrouw de voorzitter, geachte raad. Voor de gemeentelijke fusie is gestreefd naar actualisatie van verouderde bestemmingsplannen. De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten elke 10 jaar tot actualisatie waar u, de raad, inhoudelijk over besluit. Dit is de basis voor omgevingsvergunningen.
  Door omstandigheden is door de Raad van State een deel van het bestemmingsplan Kerklaan-Loenersloot op basis van besluitvorming art. 2:4 Awb (dus niet inhoudelijk) vernietigd, zijnde het deel ten zuiden van de Slootdijk, ofwel het bedrijventerrein “De Werf”.
  Het vigerende bestemmingsplan “De Werf” dateert uit 1984 en is nu dus 28 jaar oud, niettemin worden op basis van dit antieke document door het college toch omgevingsvergunningen verleent, er wordt dan ook sinds deze uitspraak nijver op de werf aan de Slootdijk gebouwd.
  Sinds de uitspraak van de Raad van State d.d. 22 juni 2011 is door het college geen enkele actie ondernomen om het bestemmingsplan te herstellen en opnieuw in procedure te brengen met een raadsvoorstel, dit is een kwalijke zaak dat ongewenste activiteiten hoger dan milieucategorie 3.1 wellicht niet uitsluit. Daar zitten we niet op te wachten.
  Gezien de bouwplannen die groot uitgemeten ter plaatse van Slootdijk 9 zijn geplaatst en waarop is aangegeven dat het fietspad langs het kanaal tussen Nieuwersluis en Oostkanaaldijk voor vrachtverkeer opengesteld moet worden ten behoeve van een tweede ontsluiting, ben ik van mening dat het hoog tijd wordt om dit bestemmingsplan acuut aan te pakken.
  Het zal de raad duidelijk zijn dat het recreatieve fietspad langs het kanaal, de fysieke kwaliteit hiervan en gevaarlijke verkeerssituaties rond de Slootdijk voor (schoolgaande) fietsers ter discussie staan.
  Ik verzoek de raad het college opdracht gegeven het bestemmingsplan te actualiseren en te vragen verdere vergunningverlening op te schorten om ongewenste activiteiten te voorkomen. Als overbrugging van de procedure zou een “veeg” bestemmingsplan te overwegen zijn ten behoeve van een status-quo.
  Bestemmingsplannen kosten geld, in discussiepunt 14 doet het college een beroep op circa € 16.000 uit het bestemmingsplanpotje van Loenen. Mijn vraag is of het verstandig is om dit magere spaarvarken prematuur te slachten.
  Mocht het college toch andere plannen hebben, dan verzoek ik de raad haar lijst van uitzonderingen met betrekking tot “verklaring van geen bezwaar” met dit item aan te vullen.
  Ik verzoek de raad het voorheen goedgekeurde bestemmingsplan als uitgangspunt te nemen omdat dit conform de originele uitgangspunten is die in samenspraak met het actiecomité Kerklaan indertijd zijn opgesteld.

  spreker: Wiersema, K.H. (wethouder) , tijdsduur: 00:03:30
  Dank u voorzitter. U heeft gelijk. In juni 2011 heeft de Raad van State het gedeelte “De Werf” van het bestemmingsplan Kerklaan-Loenersloot vernietigd. Onverwachts en dat is heel vervelend want er ligt een voorbereiding aan ten grondslag van jaren zoals altijd bij een bestemmingsplan. “De werf” was heel ingewikkeld en er waren veel verschillende meningen hoe dat zou moeten en dit is toch wel een streep door de rekening. Dit betekent dat het vorige bestemmingsplan op dat moment van kracht wordt en daar worden dan omgevingsvergunningen aan getoetst. Waar wij wellicht van mening verschillen is dat de vernietiging heeft plaatsgevonden op basis van schijn van belangenverstrengeling. Dat staat letterlijk in de uitspraak en dat betekent, even los van de inhoud, dat er inhoudelijk naar het bestemmingsplan niet is gekeken. Dat betekent ook dat er geen afwegingen hebben plaatsgevonden.
  We hebben wel een aantal dingen in beweging gezet. Vorig jaar na de zomervakantie in augustus/september heb ik met bijna alle partijen om tafel gezeten omdat ik eigenlijk vind dat er op een aantal punten voor “de werf” betere oplossingen zijn dan zoals die zijn voorgesteld in het oude bestemmingsplan. Ik heb ook de indruk gekregen, er liggen heel veel verschillende meningen, dat er oplossingen mogelijk zijn waarbij er meer draagvlak bestaat dan met het oude bestemmingsplan. Met die gegevens heeft het college vorig jaar oktober besloten om te starten met een nieuw bestemmingsplan. De raad kan dat ook vragen maar het college doet dat meestal. We hebben dat dan ook gedaan en dat was op 25 oktober.
  Wat ook van belang is, is de oude discussie over vergroting van “de werf”, al dan niet met 1, 2 of 3 ha. Op dit moment is het zo dat de provincie heeft gezegd op grond van het recente besluit over de ontwerp structuurvisie dat de raad de ruimte heeft om te discussiëren over 1 hectare meer of niet. Dat is een discussie die hier wordt gevoerd en in ieder geval is de ruimte er om daar iets van te vinden.
  Even over de kosten. Wij hebben een reguliere begrotingspost bestemmingsplannen en daar zit voldoende geld in. Daar wordt ook dit uit bekostigd. Daar lopen dus niet zoveel problemen.
  Ik verwacht rond de zomervakantie dat ik met de eerste voorstellen naar uw raad kan gaan. Ik ben het met u eens, snelheid is geboden. We hebben wel even gekeken want ik weet niet wat u bedoelt met een “veeg” besluit. We kunnen natuurlijk een voorbereidingsbesluit nemen maar als ik kijk naar de verschillen tussen het oude en het nieuwe. Daar zit alleen een milieucategorie in en een paar kleine dingen. Er is een bouwaanvraag in juli verleend voor een wasserette helemaal op de grens van het bestemmingsplan. Dat kon ook op grond van het oude bestemmingsplan en dan heeft een voorbereidingsbesluit niet zoveel zin. Dus we hebben er bewust voor gekozen om dat niet te doen maar ik ben het met u eens. Wij zullen veel vaart zetten om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.
  (mevrouw Groenewegen is in de vergadering gekomen)
 • Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:45
  Ik heb eerst een mededeling. We zijn er net achter gekomen dat een bericht u niet heeft bereikt en dat betreft agendapunt 14 met betrekking tot het C-Fordt. Het college wil dat namelijk van de agenda halen want gisteren laat is pas de second opinion binnengekomen en wij denken dat het verstandiger is voor de besluitvorming dat de raad daar eerst goed kennis van neemt en we willen dit punt dus op de volgende raadsvergadering agenderen. De portefeuillehouder heeft overleg gehad met de gedeputeerde en die kan akkoord zijn met een uitstel van een maand want ook zij hecht aan zorgvuldige besluitvorming.

  spreker: Rehbock, J. (D66) , tijdsduur: 00:00:27
  Dank u voorzitter. Ik heb met velen gesproken van het C-Fordt en ik heb enigszins tot mijn verbazing gezien dat het voorstel dat nu voor lag en dat gelukkig wordt uitgesteld toch niet helemaal aansloot bij wat wij de vorige keer dachten. Dus voordat er een nieuw voorstel komt, zou ik graag willen dat daar in juridische zin goed naar gekeken wordt want zo komen we er in ieder geval vanavond niet.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:10
  Voordat we nu toch een debat te gaan voeren over een stuk van de agenda halen, is het misschien goed om dat nog even bilateraal met de portefeuillehouder op te nemen

  spreker: Liempdt, F. van (Groep Frank van Liempdt DVV) , tijdsduur: 00:00:57
  Dank u voorzitter. Dit is een korte mededeling. Ik had het al vanmiddag gehoord van een aantal coalitieleden. Dus het bevreemdde wel dat het ons nog niet bereikt had, deze mededeling. Ik heb nog een vraag aan de portefeuillehouder. Er wordt nu gezegd: we hebben de second opinion binnen en dan gaan we die even bekijken, dat is zorgvuldiger. Ik heb dit voorstel gelezen. Overigens, ik ben het met mijn collega eens: een zeer mager voorstel en onjuist maar dat zal ik niet vertellen want dan zouden we het debat gaan doen.
  In het voorstel wordt gewag gemaakt van een ontbindende clausule en dat is namelijk die second opinion. Dus ik begrijp niet dat de wethouder het hier vanavond niet wil behandelen want die ontbindende clausule namelijk die second opinion zit zo en zo in dit overigens beroerde voorstel. Dan kunt u het altijd nog terughalen of de wethouder moet nu zeggen: ik heb wat gelezen in die second opinion waardoor wij het vanavond niet kunnen behandelen.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:10

  spreker: Druppers, R. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:37
  Dank u voorzitter. Jammer dat die mededeling nu kwam want dit heeft mij een zondagmiddag gekost die ik eigenlijk lekker in de tuin had willen zitten. De op- en aanmerkingen zijn niet mis. Dus graag de volgende keer bijtijds meedelen. Ik kan alleen maar blij zijn dat het van de agenda gaat. Wat ik wel zou willen vragen is om het niet voor de raad te agenderen maar met een second opinion toch terug te brengen in een werksessie zodat de discussie ook over de second opinion gevoerd kan worden.

  spreker: Helling, G. (wethouder) , tijdsduur: 00:01:37
  Dank u voorzitter. We zullen goed kijken naar de juridische paragraaf. Of de second opinion aanleiding geeft tot aanpassingen? We hebben hem gisteren pas ontvangen. Op zich is die overwegend positief maar er zijn wel enkele kritische opmerkingen en daar moeten we zorgvuldig naar kijken. We hebben ook vandaag gezegd in het college. Een kort voorstel en dan een goede behandeling daarover in het college. Vervolgens krijgt u de kans om het ook goed te bestuderen en dan kijken we of er eventueel aanpassingen nodig zijn. In het voorstel zoals het er nu ligt, is het een ontbindende voorwaarde. Inmiddels is de second opinion binnen al is het nog maar net. Wat dat betreft moet het voorstel ook daarop aangepast worden. De second opinion is er nu en de uitkomsten daarvan zullen verwerkt moeten worden in het voorstel. Dus u krijgt volgende keer het voorstel waarbij dat ook een onderdeel zal vormen.
  Ons voornemen is om volgende week te kijken of de eventuele wijzigingen dermate zijn dat daarvoor een nieuwe werksessie nodig is maar dat zal betekenen dat het in ieder geval niet in april kan plaatsvinden maar dan verschuift dat naar mei en dat geeft dus een behoorlijk uitstel. Dat is voor de club die het wil doen heel vervelend. Die willen heel graag een beslag en dat zult u begrijpen. Ze zijn heel enthousiast en zij vonden dit al vreselijk om te horen. Ik wil mij er dus toch voor inzetten om als het kan en het geen grote wijzigingen betreft het in april te behandelen.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:31
  Het gaat om de vaststelling van de agenda en we gaan niet reactie op reactie doen want ik zie dat iedereen heel graag inhoudelijk in debat wil. Ik doe even simpel de vraag over de werksessie want ik begrijp dat u daar allemaal ongetwijfeld op wilt reageren. Bestaat er een brede behoefte om het zo en zo eerst in een werksessie te bespreken? Ik kijk even rond. Kan iedereen de vinger opsteken die daar voor is? Ik zie dat dit een meerderheid is. Dan zal dat verzoek bij het presidium worden ingediend en dan zal het presidium daarover een besluit nemen.

  spreker: Liempdt, F. van (Groep Frank van Liempdt DVV) , tijdsduur: 00:00:12
  Voorzitter, een punt van orde. Ik zou vanavond toch de wethouder willen bevragen op dit besluit.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:02

  spreker: Liempdt, F. van (Groep Frank van Liempdt DVV) , tijdsduur: 00:00:12
  Ik wil weten: waarom een werksessie terwijl er veel kritiek is, toch vasthouden, een vernieuwd voorstel doen en dan ineens een uur.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:18
  Nee, als ik goed begrijp was dit ook uw vurige wens. Dus daar wordt nu aan tegemoet gekomen. Het lijkt me niet dat we daar nog langer over moeten doorpraten. Het gaat van de agenda. Op verzoek van de raad zal het eerst in de werksessie geagendeerd worden en daar gaat het presidium zich over buigen.
  Zijn er nog andere opmerkingen bij de agenda of kunnen we die zo vaststellen? Ja, dan is hiermee de agenda vastgesteld.

  spreker: Liempdt, F. van (Groep Frank van Liempdt DVV)
 • Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:09
  Er zijn geen opmerkingen over binnengekomen.

  spreker: Noltes, H. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:20
  Dank u voorzitter. Mijn oog viel hier later op. Net zoals de vorige keer mijn collega Druppers zei dat zijn neef er niet bij is geweest, de heer Rob Druppers, is ook mijn oom er niet bij geweest, de heer Frank Noltes, maar was ik het zelf, al was het niet de hele avond, maar ik zou graag mijn naam gewijzigd zien in Harry.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:04

  spreker: Noltes, H. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:02

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:05
  Wij zullen dat corrigeren. Kunnen we hierbij de notulen vaststellen?
 • Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:13
  Er worden vragen gesteld door de heer Bootsma over de waardebepaling OZB.

  spreker: Bootsma, M. (CDA) , tijdsduur: 00:01:20
  Dank u voorzitter. De indiening van mijn vragen was aan de late kant. Excuus daarvoor. Als er daardoor een schriftelijk antwoord moet komen, heb ik daar geen enkel probleem mee. Wat is er aan de hand? We hebben de afgelopen weken de nodige vragen al gesteld over de OZB aanslagen en in het bijzonder de grondslagen daarvan. Een aantal zaken is duidelijk geworden. Er was een probleem met de digitale belastingbalie. Dat was inmiddels snel opgelost. Waar ik ook antwoord op heb gekregen is dat in principe grondslagen uit 2009 niet gebruikt mogen worden voor de aanslag OZB van nu tenzij er te weinig relevante verkooptransacties zijn geweest. Daarnaast is aangegeven dat bij dat soort aanslagen wel gekeken is naar de NVM gegevens en waar nodig een neerwaartse correctie is toegepast voor dergelijke situaties.
  Dat brengt drie vragen met zich mee. In hoeveel situaties (percentages zijn genoeg) is dit het geval geweest? Ik heb ook begrepen dat er een probleem is geweest met de programmatuur waardoor de onderbouwende verkopen van het verkeerde jaar zijn vermeld op bepaalde taxatieverslagen. Zijn deze inmiddels allemaal getraceerd en gecorrigeerd en kunnen we het geheel overziend inmiddels stellen dat alles onder controle is?

  spreker: Ploeg, P. (wethouder) , tijdsduur: 00:01:16
  Dank u voorzitter. In hoeveel situaties is dit het geval geweest? De exacte aantallen zijn nog niet bekend, zeker niet in de korte periode maar een schatting is dat het in minder dan 1% van het totale woningbestand is en dat zijn er pakweg 28.000.
  Door de problemen met de programmatuur abusievelijk de onderbouwende verkopen van het vorige jaar vermeld zijn op bepaalde taxatieverslagen. Zijn deze allemaal inmiddels getraceerd en gecorrigeerd waar noodzakelijk? Als we nog niet precies weten hoeveel het er zijn maar naar schatting wel kunnen we nooit precies aangeven om hoeveel objecten het hier gaat. Het is wel zo dat alle onjuiste onderbouwingen die we zijn tegengekomen in de controles inmiddels zijn aangepast en alle opgevraagde taxatieverslagen die per mail en per post zijn verzonden, zijn gecontroleerd voordat ze zijn verzonden.
  Zijn op dit moment alle bekende problemen ten aanzien van de grondslagbepaling binnen Stichtse Vecht onder controle? Ja, die problemen zijn onder controle maar voor de zekerheid gaan we natuurlijk wel een evaluatie met Centric aan de komende tijd.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:10
  Vervolgens heeft de heer Rehbock een vraag gesteld over het VNG congres.

  spreker: Rehbock, J. (D66) , tijdsduur: 00:01:21
  Dank u voorzitter. In de Volkskrant van 23 maart stond een artikeltje dat 12 gemeenten het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zullen mijden omdat het te duur is. Dit kost inclusief het avondprogramma € 845 en vorig jaar was dat € 750. Dit jaar zijn ondanks de crisis de inschrijfkosten dus weer hoger dan vorig jaar. Nu we in een tijd leven dat we continu spreken over de gevolgen van de crisis en de recessie, over bezuinigingen, heroverwegingen en hervormingen, lijkt het D66 gepast om kritisch te zijn op de uitgaven. D66 zal zelf zeker niet deelnemen ook al vermeld de VNG uitnodiging dat de raadsleden de kosten bij de griffier kunnen indienen. Het lijkt D66 zeer gepast om kritisch te zijn op de uitgaven, ook al zijn de uitgaven die hiervoor kunnen worden gedaan door het college geoormerkt. Het college en de raad zullen immers dit jaar gezamenlijk stellig meer moeten bezuinigen dan het zich nu laat aanzien.
  Derhalve de volgende vragen. Op welke wijze vult het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht dit jaar haar deelname aan het jubileumcongres van de VNG in?

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:53
  Ik zal namens het college antwoorden. Ons college zal deelnemen aan het congres maar wel beperkt. Waarom nemen wij überhaupt deel aan het congres, ook de afgelopen jaren? Dat is toch vanwege de deling van kennis en de onderlinge bestuurlijke contacten want dat is ook de relevantie van het congres.
  Wij hebben echter besloten dat we dit jaar als college maar één dag gaan, alleen de eerste dag. Dat beperkt ook de kosten en we hebben ook besloten dat wij niet zullen overnachten. Het is in Den Haag en dat we dus gewoon \'s avonds weer thuiskomen. De tweede dag neemt één collegelid maar deel want dan zijn er stemmingen in de vergaderingen en die is dan gemandateerd door de overige leden. Daarmee zijn de kosten om het exact aan te geven € 677,50 voor die ene dag.

  spreker: Rehbock, J. (D66) , tijdsduur: 00:00:01

  spreker: Druppers, R. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:05
  Voorzitter, is dat voor het hele college of voor één persoon?

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:02
  Dat is per persoon.
  (de heer Van der Kaaij is in de vergadering gekomen)

  spreker: Druppers, R. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:07

  spreker: Rehbock, J. (D66) , tijdsduur: 00:00:22
  Dank u voorzitter. Ik kan mij hier geheel in vinden. Ik vind ook dat u zelf moet bepalen wat in dit geval noodzakelijk is. Daar wil ik niet op terugkomen maar het voorgaande jaar had ik enige bedenkingen en dat klinkt misschien enigszins door in wat ik hier gezegd heb.
 • Bijlage B


  Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:11
  Wij hebben geen opmerkingen. Dan kom ik bij de hamerstukken 7 tot en met 10.

  spreker: Masteling, F. (VVD) , tijdsduur: 00:00:11
  Ik zou namens de VVD graag een stemverklaring willen afleggen bij hamerpunt 10.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:03

  spreker: Masteling, F. (VVD) , tijdsduur: 00:00:02

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:01

  spreker: Masteling, F. (VVD)
 • 7 Looydijk 22 in Tienhoven

  Openbaar
  2 documenten
  Aantekening: advies van de werksessie van 6 maart 2012: instemmen met het voorstel.

  Akkoord

  Looydijk 22 in Tienhoven
  Resultaat: aangenomen
  Geen stemverhoudingen beschikbaar.
 • 8 Nieuw gemeentewapen

  Openbaar
  4 documenten
  Aantekening: advies van de werksessie van 6 maart 2012: instemmen met het voorstel.

  Akkoord.


  Nieuw gemeentewapen
  Resultaat: aangenomen
  Geen stemverhoudingen beschikbaar.
 • Aantekening: advies van de werksessie van 6 maart 2012: instemmen met het voorstel.

  Akkoord.

  Jaarrekening 2010 en begroting 2012 Regionaal Historisch
  Centrum Vecht en Venen
  Resultaat: aangenomen
  Geen stemverhoudingen beschikbaar.
 • Aantekening: advies van de werksessie van 6 maart 2012: instemmen met het voorstel.

  Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NWU-ZOU
  Resultaat: aangenomen
  Geen stemverhoudingen beschikbaar.


  Masteling, F. (VVD) , tijdsduur: 00:00:57
  Dank u voorzitter. Zeer recent hebben we nog aanvullende informatie gekregen naar aanleiding van de werksessie waarvoor dank. Daaruit blijkt dat de totale kosten van de gefuseerde milieudienst toch behoorlijk gaan stijgen in de komende jaren wat toch wel wat zorgen baart gezien ook de andere ontwikkelingen van de gemeente. De VVD zal akkoord gaan met dit raadsvoorstel onder de voorwaarde c.q. aanname dat het college zich zal inzetten voor daling van de kosten van de milieudienst in lijn met de daling van de inkomsten en de uitgaven van de gemeente. Ten tweede wordt er ook van uitgegaan dat het college zich zal inzetten om de bijdrage die de gemeente Stichtse Vecht levert ten opzichte van de afgelopen jaren, de gezamenlijke bijdrage, niet zal stijgen na deze fusie.


  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:04

  spreker: Ploeg, P. (wethouder) , tijdsduur: 00:00:09
  Dank u voorzitter. Uiteraard akkoord maar wel met inachtneming van het feit dat deze gemeente onderdeel is van een gemeenschappelijke regeling met meer gemeenten.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:04
  Dan zijn de hamerstukken hiermee vastgesteld.
 • Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:06:33
  Vanavond nemen we afscheid van Erik van Esterik en Erik is een man die vele jaren gezichtsbepalend is geweest binnen onze lokale politiek. Eerst in de voormalige gemeente Maarssen als raadslid, fractievoorzitter en wethouder en nu in de laatste periode als raadslid in de gemeente Stichtse Vecht.
  Erik, in totaal was je vanaf 1998 14 jaar bij ons politiek actief. Je hebt je door de jaren heen weten te profileren als een krachtig en kritisch raadslid en bestuurder, intelligent, nieuwsgierig, origineel en vindingrijk maar ook eigenzinnig. Karakteristieken die zo wel eens opkomen als we terugkijken naar je optreden. Een man met ambitie en sterke overtuigingen en dat mag denk ik ook wel gezegd een ruim ontwikkeld gevoel voor de publiciteit.
  Het politiek bestuurlijk speelveld was absoluut aan je besteed terwijl je overigens ook met enig plezier buiten de lijnen keek op zoek naar mogelijkheden om zaken naar een breder of hoger niveau te brengen. Zonder meer heb jij in de totstandkoming van vele gemeentelijke aangelegenheden, projecten en begrotingen een aandeel gehad dan wel jouw visie en grote dossierkennis gedeeld. Want de verschillende beleidsterreinen hield je altijd nauwlettend in het oog. Ook over je eigen portefeuilles heen want je had nu eenmaal waar maar enigszins mogelijk graag de touwtjes in handen. Jij wilde sturing houden en aansturen, zeker als er financiën mee gemoeid waren. Niet verwonderlijk natuurlijk omdat je op dat vlak specifiek je interesse en deskundigheid hebt.
  Jouw financieel inzicht strekt tot vele cijfers achter de komma en jouw visie op alles wat met geld te maken heeft, was gewoon niet weg te cijferen. Dat straalde je overigens ook wel uit. Dagobert Duck was wat dat betreft je grote voorbeeld en zijn beeltenis had niet voor niets een prominente plek op je werkkamer in Goudestein. Ook Dagobert probeerde steeds geld te besparen en zocht met zijn zuinige inslag voortdurend nieuwe financiële doelen om na te streven en ook Dagobert was wat betreft geld altijd wantrouwend maar aan de andere kant doortastend en creatief bij het vinden van nieuwe financiële mogelijkheden. Daar herkende je je denk ik in en ik denk dat wij jou daar ook in herkennen.
  Maar zoals ik je al zei, je aandacht reikte veel verder dan alleen de gemeentelijke financiën. Zo heb jij je ten tijde van je wethouderschap ook nadrukkelijk vastgebeten in portefeuilles als wijkbeheer, verkeer en vervoer, openbare werken en volkshuisvesting.
  Maar je inzet op enkele specifieke projecten wil ik ook even noemen. Zoals bijvoorbeeld de afbouw van het geluidsscherm langs de A2, de aanleg van een superspeelplaats in de wijk Reigerskamp, de herstructurering van de Schildersbuurt in Maarssen dorp om maar enkele te noemen. En eveneens maakte jij je sterk voor het wijkgericht werken en wijkveiligheid, de ontwikkeling van schoolzones en schoolroutes, het planmatige beheer van het openbaar groen en het hondenuitlaatbeleid. Dit laatste inclusief de daarbij benodigde voorziening en strakke handhaving op hondenpoep. In dat kader schroomde je zelfs niet de aangestelde controleur te vragen naar het aantal uitgeschreven bekeuringen. Laten we het wat dat betreft maar houden op goedbedoelde interesse van jou kant.
  Ik besef natuurlijk dat deze opsomming verre van compleet is want ook in het raadswerk heb je vele zaken opgepakt. In elk geval mag duidelijk zijn dat jij niet over je liet lopen. Je nam stelling op de momenten dat je dat nodig vond, je stak je visies en ideeën niet onder stoelen of banken en je wist je standpunten als raadslid, fractievoorzitter of portefeuillehouder, van college of van je partij met verve te verdedigen.

  spreker: Wisse, G. (PvdA) , tijdsduur: 00:03:19
  Erik, we weten het allemaal en ik denk dat je het zelf ook niet zult ontkennen, je bent een perfectionist en je baan als concerncontroller in Dordrecht in combinatie met het raadslidmaatschap werd uiteindelijk teveel van het goede. Jij vindt dat je niet volop recht kunt doen aan de verantwoordelijkheden die beide functies nu eenmaal met zich meebrengen en de inzet die daarvoor gewenst is. In die zin heb je voor jezelf de beslissing genomen een punt te zetten achter je politieke handelingen in onze gemeente en je aandacht volledig te richten op je baan in Dordrecht. Dat respecteren we. Je mag terugkijken op gevarieerde en enerverende jaren in de raad en het college. Daar heb je zonder meer successen in het belang van de gemeenschap weten te boeken.
  Bedankt namens ons allen voor je veelzijdige inzet en ik hoop een passend cadeautje. Mocht je het al hebben, want ik ken niet je hele collectie, dan kan het ongetwijfeld geruild worden.
  Voorts overhandigt spreker aan de heer Van Esterik een boeket bloemen.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:08
  Eric, aan jou het woord de laatste maal in deze raadzaal tenzij je nog komt inspreken.

  spreker: Esterik, E. van (PvdA) , tijdsduur: 00:11:17
  Nee, dat zei ik al zonet tegen iemand die voorbij kwam. Het mooiste wat je kan doen is vervolgens als actieve bewoner een reeks bewonersbrieven schrijven en het college lastig vallen met de meest onmogelijke vragen over WOZ waardes en dat soort dingen maar dat zal ik je niet aandoen, Piet, en ik zal ook niet in deze raadzaal komen inspreken als actief kritisch bewoner over allerlei ingewikkelde bestemmingsplannen. U zult in dat opzicht van mij geen last meer hebben maar ik weet zeker dat ik deze zaal erg zal missen want ik denk dat de meeste die mij aan het werk hebben gezien wel hebben gemerkt dat ik het gewoon erg leuk vind. Ik maak wel eens de vergelijking dat er mensen zijn die het geweldig vinden om over voetbal te praten en over de laatste transfers en keeperwissels enz. te praten en ik heb dat met het politieke debat. Ik vind het een geweldig spel en ik heb het altijd een enorme eer gevonden om als raadslid of als wethouder te mogen opereren want uiteindelijk besturen we hier met elkaar onze eigen woonplaats en iets mooiers kan er niet zijn als je betrokken bezig bent met je eigen woonplek.
  Voorzitter, 14 jaar is heel lang. Toen ik het aan het voorbereiden was en ik ga niet alles voorlezen wat hier staat, toen begon ik met op te schrijven dat ik zo ongeveer alles heb meegemaakt, namelijk van oppositie naar coalitie, van coalitie naar oppositie en weer andersom. Toen ik dat aan het opschrijven was, schreef ik wel vijf keer het woord ‘andersom’ op en toen bedacht ik, ik heb in die 14 jaar veel te veel meegemaakt. Nu wordt het tijd voor iemand anders om het stokje over te nemen want op een gegeven moment ga je jezelf overleven en dan denk je alles beter te weten of het al 10 keer gezien te hebben en te weten hoe het werkt. Dan is het gewoon aan de volgende generatie die het over moet pakken.
  Samir, dan kijk ik toch een beetje naar jou. Jij bent een van de jongeren die het volgens mij moet doen samen met Franko. Zij vormen volgens mij de toekomst van Stichtse Vecht in bestuurlijk opzicht. Frank, met alle respect, in 1998 begonnen wij volgens mij samen als raadslid en ik had het idee in 1998 dat Jan al 14 jaar lid was van de gemeenteraad maar dat was niet het geval en Warner trad volgens mij rondom die tijd toe tot de raad en die wil ik in het bijzonder dank voor de samenwerking in de afgelopen jaren want wij hebben heel wat meegemaakt. Startende ooit met het manifest en wat al weer heel ver weg ligt maar wat toen een echt politiek document was waarbij GroenLinks, Maarssen 2000 en de PvdA hardop uitspraken naar onze kiezers dat we het anders wilden doen en dat we het met z\'n drieën gingen doen.
  Voorzitter, er zijn een paar dingen die ik toch kort wil noemen. Het eerste is dat ik in de afgelopen twee of drie weken onnoemelijk veel mailtjes heb gehad van bewoners, wijkcommissies, ambtenaren en van raadsleden en collegeleden. Daarvoor ben ik iedereen erg dankbaar. Er zijn erg veel leuke en fraaie woorden uitgesproken.
  Ik heb altijd het leukste gevonden om in gesprek te gaan onze bewoners. Ik kan putten uit een reeks van wel 100 anekdotes. Daar ga ik nu niet mee lastigvallen maar ik wens u één ding toe. Dat is namelijk dat de bewoners van de Gaslaan zich in grote getale zouden vermenigvuldigen. Ik denk dat Jaap en Warner dat nog wel weten. Wij wilden toen een jongereninloopplek realiseren aan de Gaslaan. Niemand wil zo\'n inloopplek maar de bewoners van de Gaslaan stonden op en die zeiden: dat willen we wel, wij willen die jongeren een kans geven, wij durven dat aan. Dat hadden we niet verwacht. We gingen daarheen met het idee van massale weerstand en juridische procedures maar nee, ze stonden er gewoon voor open en dat wens ik iedereen toe dat mensen zo ruimhartig omgaan met nieuwe ontwikkelingen.
  Voorzitter, ik ga toch een beetje als een oude kerel vier dingen zeggen want ik vind dat ik daar recht op heb na 14 jaar hier bezig geweest te zijn. Het eerste en dat zeg ik misschien een beetje belerend. Ik vind echt dat zoals we hier in deze zaal met elkaar zitten, dat we van het debat zijn. Ik vind dat we dat hier in de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met elkaar. Er zijn grote onderwerpen die op ons afkomen. Om maar een voorbeeld te noemen, de herstructurering van de sociale werkvoorziening. Vanzelfsprekend zorgt het college ervoor dat er geld aangevraagd wordt via de herstructureringsfaciliteit maar daar gaat het niet om. Het gaat om het gesprek van wat gaan we doen met dat geld en waar gaat het heen met de Pauw Bedrijven. Dat is in mijn beleving het debat dat we met elkaar moeten voeren hier. In mijn beleving maar misschien schop ik nu wel tegen schenen. De discussie over het C-Fordt zou in mijn beleving nergens anders over moeten gaan dan of het past in onze ambitie om zo\'n initiatief een kans te geven. Een second opinion is een vanzelfsprekendheid die je aan het college vraagt en dan is het aan het college om te zeggen, we pakken dat op en we komen erop terug.
  Voorzitter, ik denk echt dat daar aan kracht te winnen is. Ik vind persoonlijk en dat kan ik me overigens zelf ook aantrekken dat in het afgelopen jaar veel te weinig van dat soort grote debatten
  zijn gevoerd met elkaar. Dat vind ik op het vlak van de Wet werken naar vermogen en de decentralisatie van jeugdzorg. Dat zijn grote ontwikkelingen en dan kan je niet volstaan in mijn beleving met het aanhoren van een presentatie en het stellen van een paar vragen. Dan moet je echt inhoudelijk met elkaar een gesprek voeren en in mijn beleving en dat is raar dat ik dat zeg wat ik ben ook zelf vaak die grens overgegaan maar met respect voor de verantwoordelijkheden van het college en de bevoegdheden van de raad. Het college is van de uitvoering en in mijn beleving zit hier een stevig college waarop we kunnen vertrouwen dat ze het ook netjes uitvoeren zoals afgesproken en het is aan de raad om heldere kaders en richtingen mee te geven. Voorzitter, dat is een eerste wijze les die ik ook half tegen mijzelf uitspreek want ik heb mij daar ook lang niet altijd aan gehouden.
  Het tweede is en dat zal sommigen niet verbazen is Maarssenbroek. Het is een woonwijk die niet vanzelf voor zichzelf opkomt en als de wijk van zich laat horen, is het omdat het al mis is, dat er iets aan de hand is, dat men boos is. Dan zijn er actiecomités en protestgroepen en daar hebben we vele van gekend. Mijn advies zou zijn om Maarssenbroek prominent op de agenda te zetten. Ik zie het nog veel te weinig terug op onze agenda hier in de raad. Ik weet niet hoe dit op collegeniveau is. Misschien dat er in die zin veel meer over gesproken wordt. Daar kan ik mij wat bij voorstellen maar het is echt de grootste woonwijk. Een woonwijk waar het niet vanzelf goed gaat en een woonwijk waar het beleid wat voor de hele gemeente van toepassing is, bijvoorbeeld jeugdoverlast of voorzieningen, dat is daar gewoon veel scherper nodig. Het is of je dat nou wil weten of niet een stedelijk gebied met stedelijke voorzieningen en ook stedelijke problematiek. De burgemeester weet er denk ik alles van want de dagelijkse agenda zal vast bepaald worden door incidenten die daar relatief vaak voorkomen en minder in de rest van de gemeente. Het is een woonwijk waar het niet vanzelf goed gaat en als ik daar mensen per definitie van kan overtuigen, het merendeel van de kiezers woont er en het deed mij echt pijn om te zien dat op een zeker moment de meerderheid daar PVV heeft gestemd terwijl het traditioneel grotendeels PvdA en VVD stemmers zijn die daar wonen.
  Voorzitter, het derde is en dat heb ik ook wettelijk zo opgeschreven: besturen vereist durf. Ik vind en dat is toch een wat kritische noot naar ons allemaal. We kunnen er naar mijn beleving in deze periode niet mee volstaan dat we alleen maar praten over bezuinigingen en harmoniseren. Ergens moet een ambitie ontstaan in mijn beleving en niet het eerste jaar, dat was ook niet mogelijk geweest, misschien ook nog niet eens dit jaar maar in jaar drie en vier moet je toch kunnen gaan praten met elkaar over waar gaan we naartoe, wat zijn de grote onderwerpen, hoe gaan we om met onze ouderen, met de kinderen, met de schoolvoorzieningen. Dan gaan grote onderwerpen weer een rol spelen in mijn beleving en dan is het echt nodig in mijn overtuiging dat de raad loslaat om overal op te controleren wat het college doet en dat het college de raad in staat stelt om dan ook over die grote onderwerpen met elkaar te praten.
  Voorzitter, dan mijn laatste die ik mee zou willen geven. Ik heb denk ik het afgelopen jaar en daar ben ik niet de enige in alles meegemaakt. Ik ben groot geworden in de tijd in politiek opzicht met Wim Kok. Dat was de tijd van het verzelfstandigen, op afstand zetten, de overheid was bijna nergens meer van. Er is een tijd geweest van het individu. Alles moest geliberaliseerd worden en er was vooral verantwoordelijkheid. Tegenwoordig is dat een soort mix geworden van verantwoordelijkheid vragen maar eigenlijk zeg je daarmee: we gaan bezuinigen en we hebben er geen zin meer in of we durven het niet of we willen het niet of we zijn te ver doorgeschoten. Ik hoop dat we naar een nieuwe toekomst gaan in de zin dat we er in slagen om een soort, het is bijna CDA terminologie, naar sociale maatschappelijke coalities te streven waar echt het maatschappelijk middenveld niet alleen op het gebied van sport. Overigens wil ik graag weten welk collegelid op de tweede dag aanwezig is want dat is vast het collegelid dat de feestavond tot in de kleine uurtjes meemaakt en dan toch blijft slapen? Het was een gok maar die is dan mis.
  Voorzitter, ik wil hier toch mee afsluiten. De maatschappelijke coalities zijn in mijn beleving echt zeer essentieel. Om maar een voorbeeld te noemen, wat mij ook niet gelukt is in de Maarssense periode.
  Waarom lukt het ons bijvoorbeeld niet om onze welzijnsinstellingen Tympaan en de SWMD dichter bij de woningcorporaties te brengen in het bieden van voorzieningen. Iets wat je als gemeente misschien af moet dwingen via subsidierelatie of met prestatie afspraken met de corporatie. Het is maar een voorbeeld maar zo zijn er velen en ik ben er echt van overtuigd dat het individueel verstrekken van subsidies of het individueel aangaan van relaties met de belangrijke spelers in onze gemeente niet voldoende is maar dat je elkaar echt op moet zoeken en dat is iets in mijn beleving dat de raad en het college zouden moeten afdwingen want dan heb je het niet meer over bezuinigen of het afwentelen van verantwoordelijkheid maar dan heb je het echt over het samen besturen van je gemeente.
  Voorzitter, ik kan nog heel veel zeggen. Dat ga ik niet doen want in die 14 jaar is er heel veel gebeurd. Hoogtepunten, dieptepunten, geweldige dingen et cetera. Ik ga niet iedereen bedanken waarmee ik heb samengewerkt want dan vergeet je altijd iemand. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik weet ook zeker dat ik het hier in goede handen achterlaat als ik er al over ga bij het college want ik zie dat daar gewoon een team zit dat hard werkt. Ik weet ook zeker dat ik het in goede handen achterlaat bij de raad want ik zie dat daar gewoon de oude kernen netjes vertegenwoordigd zijn en dat we steeds meer als één gemeente praten en ik laat het in goede handen achter omdat Frank Janssen mij gaat opvolgen en daar ben ik erg blij mee.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:12
  Eric, ik begrijp dat jij zo afscheid neemt. Dus zullen we even kort schorsen zodat iedereen gedag kan zeggen voordat hij weggaat. Zullen we even 10 minuten schorsen?

  Schorsing

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:03
  Ik heropen de vergadering.
 • Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:01:32

  Na het afscheid van de heer Van Esterik benoemen we tegelijkertijd weer iemand want een lege plek kan natuurlijk niet. Dus ik wil de heer Janssen vragen om naar voren te komen.
  Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch minnelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch minnelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

  spreker: Janssen, F. (PvdA) , tijdsduur: 00:00:12
  Dat verklaar en beloof ik.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:01:00
  Mag ik voorstellen dat we jou aan het eind van de raadsvergadering feliciteren anders moeten we dat nu gehaast doen en dat doet je ook geen recht. Heel veel succes. Je kent het klappen van de zweep dus dat komt goed.
  Ik ben te voortvarend geweest. De commissie van de geloofsbrieven heeft zijn werk gedaan. Dat waren de heer Boogerd, mevrouw Vis en de heer Van ’t Hof en alles was akkoord. Dus ik neem aan dat u de heer Janssen wilt benoemen? Heel veel succes.
 • Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:30

  Dan komen we nu tot het benoemen van een nieuw lid van de Auditcommissie en dat is ook de heer Janssen. Kan dat bij acclamatie? Iedereen akkoord. Dus dubbel gefeliciteerd, tegelijk een zware taak op je schouders.
 • Dit voorstel is vervallen.
 • Stemming Maatregelenverordening 2012

  Resultaat: aangenomenvoor (32x)100%

  Resultaat

  Aantal stemmen

  voor (32x) 32

  voor
  Breukelen Beweegt
  CDA
  ChristenUnie-SGP
  D66
  Duurzaam Stichtse Vecht
  GroenLinks
  Groep Frank van Liempdt DVV
  Het Vechtse Verbond
  Maarssen 2000
  Maarssen Natuurlijk!
  PvdA
  Streekbelangen
  VVD

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:20

  spreker: Noltes, H. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:08:43
  Dank u voorzitter. Nog voordat in de werksessie dit agendapunt aan de orde kwam, ben ik al betrokken geweest bij deze verordening waarbij mij door college en ambtelijke organisatie gevraagd is gevraagd inhoudelijk en tekstueel input te geven op deze maatregelenverordening. Wat ik inmiddels geleerd heb, is dat de positie waar ik als raadslid van Maarssen 2000 op dit moment in verkeer uiteindelijk beperkt blijft tot enkele tekstuele aanpassingen en dat van inhoudelijke niets terecht komt. Dat klinkt misschien als een teleurstelling en dat is het ook een beetje. Zeker nadat ik de beraadslaging gehoord hebbende in de werksessie van mening was dat onze inhoudelijke bijdrage en de wijzigingen ook op steun konden rekenen maar inmiddels heb ik begrepen dat dit niet meer het geval is, tenminste niet in alle gevallen en dat vind ik jammer.
  Toch ga ik nog een poging wagen want ik heb al aangegeven dat we toch met een amendement zullen komen ook nadat ik de memo van het college heb gelezen waarin zij de twee discussiepunten die nog open stonden heeft besproken en in het memo heeft uitgelegd waarom zij toch van mening is bij zijn standpunt te blijven.
  Het zijn maar twee inhoudelijke punten. Eén was het percentage met betrekking tot de benadelingsbedragen. Daarin werd bij een benadelingsbedrag van 1000 tot € 5000 een percentage genoemd van 50% en dan had je een keuze tussen 30, 50 en 100. Waar deze maatregelenverordening mee komt en wat eigenlijk de weg was die het college zou bewandelen, was een percentageopbouw van 10, 30 naar 100. Daarom vonden wij het gek dat opeens daar 50 om de hoek kwam kijken. Toch heb ik daar nog even over nagedacht en het er met de fractie over gehad en we zullen hierop verder geen amendement indienen hoewel ik nog steeds van mening ben dat eigenlijk wanneer je een lijn hebt ingezet met een aantal percentages je die lijn ook in het vervolg moet doorzetten. Ondanks de hele uitleg in de memo over twee stappen, drie stappen, vier stappen. Wethouder, ik heb ze gezien met zes of zeven stappen en het verwijzen naar boetebesluiten die niet meer bestaan, vind ik eigenlijk niet passen maar oké, we laten het hierbij. We zullen daarop geen wijzigingsverzoek indienen.
  Wat nog overblijft is het inhoudelijke openstaande punt met betrekking tot het ernstig misdragen van klanten tegenover het college of de in zijn opdracht werkende ambtenaren of medewerkers belast met de uitvoering van de WWB, IOAW en IOAZ. Zoals we hebben kunnen zien in de verordening stelt het college voor deze misdragingen in drie categorieën onder te brengen. In de categorie één waar het gaat om non-verbale uitingen. We kunnen ons allemaal daarbij de bekende middelvinger voorstellen maar ook discriminatie. Ik zal geen voorbeelden noemen van een aantal discriminerende opmerkingen maar u bent allemaal bekend in de fractie welke dat zijn en we kunnen allemaal ons voorstellen wat ik daarmee bedoel.
  Vervolgens in de tweede categorie als het gaat om zich ernstig misdragen als het gaat om intimidatie, dus uitoefenen van psychische druk en als het gaat om zaakgericht fysiek geweld en om vernieling. Dus als je denkt als klant: laat ik eens een computer door de hal heen gooien, dan schijnt dat erger te zijn dan als je iemand discrimineert. Het is een keuze. En dan de derde categorie. Dan hebben we het echt over mensgericht fysiek geweld in combinatie met agressievormen.
  De fractie van Maarssen 2000 is van mening zoals het ook in veel andere gemeenten voorkomt, al doet de memo anders vermoeden, dat het zich misdragen tegenover college of ambtenaren niet getolereerd kan en mag worden in welke vorm of op welke wijze dan ook. Wij zijn ook van mening dat dit hoort in de zwaarste categorie. In de werksessie heb ik dat ook naar voren gebracht en toen was ik blij met de steun van diverse partijen en dacht ik: dit gaat helemaal goed komen. De werksessieleden hadden wel een punt: er moet wel ruimte zijn voor individualisering. Die ruimte is er ook ondanks het feit dat als je het inbrengt in een derde categorie, bestaat die mogelijkheid altijd als iedereen goed artikel 7, lid 1 leest. Want juist in artikel 7, lid 1 krijgt het college voldoende ruimte om bij het bepalen van het uiteindelijke percentage van de hoogte van de verlaging rekening te houden met de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de individuele omstandigheden van belanghebbende. Juist door het niet in verschillende categorieën onder te brengen kan je individualiseren. Dat kan niet als je al bij voorbaat zegt: dat deel hoort in de categorie één, dat deel hoort onder categorie twee en dat deel hoort onder categorie drie. Dan haal je juist dat hele individualiseringsbeginsel weg en wat is eigenlijk de bedoeling van Maarssen 2000? Niet tolereren, wel kijken waar je uiteindelijk zwaar kan straffen en wel uiteindelijk kijken naar de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de individuele omstandigheden, of er aanleiding is om de maatregel eventueel te matigen. Niet meer en niet minder.
  Ik vind daarom het gekozen voorbeeld in de memo, ik weet niet of iedereen daar kennis van heeft kunnen nemen, eigenlijk een beetje vreemd want daarin, ik moet hem er even bij zoeken. Dat is het voorbeeld op pagina 3. Ik zou bijna zeggen: doe uw ogen dicht. We hebben persoon 1: klein van stuk, jong, beetje dom, slecht milieu ruikt naar drank en schreeuwt tegen een ambtenaar: als ik je tegen kom sla ik je verrot.
  Persoon 2: criminele antecedenten, misschien staat het op het voorhoofd, ik weet het niet maar criminele antecedenten, hartstikke nuchter, is met een kennis meegekomen naar de sociale dienst (heeft dus beperkter belang). Neemt het voor die kennis op en zegt bloedserieus tegen een ambtenaar precies hetzelfde: als ik je tegen kom sla ik je verrot.
  Ambtenaar 1 en dan relateer ik dat aan persoon 1, spreekt de persoon eventjes flink toe. Maar ambtenaar 2 is doodsbang. De consequenties zijn zeer verschillend maar niet op grond van verwijtbaarheid. Nee, puur gericht op de persoon. En toch is het de eigenlijke wetgeving die toestaat. Die moet kijken naar de mate van verwijtbaarheid, naar individuele omstandigheden en naar de aard van de gedraging. Bij alle twee is het ernstig maar wat hier gedaan wordt is kijken naar een persoon en vervolgens gaan we persoon 2 steviger aanpakken en een zwaardere maatregel opleggen. Hoezo?
  Deze persoon is meegekomen. Heeft deze persoon überhaupt wel een uitkering? Waarop moet ik dan in hemelsnaam een maatregel toepassen? Een zeer slecht gekozen voorbeeld. Een voorbeeld dat kant noch wal raakt.
  Dus voorzitter, ik vind dit een verkeerde voorstelling van zaken. Het gaat niet op of iemand nuchter is of iemand criminele antecedenten heeft. Het gaat namelijk om de gedragingen an sich en dan heeft een persoon hoe die eruit ziet en of hij een borrel op heeft er totaal niets mee te maken. Het kan door iedereen als bedreigend ervaren worden.
  Voorzitter, ik ga u mijn amendement overhandigen.
 • Stemming Amendement (Maarssen 2000) op artikel 6 “Indeling in categorieën” van het raadsbesluit Maatregelenverordening 2012

  Resultaat: verworpen tegen (23x)voor (9x)28,1%71,9%
  Resultaat
  Aantal stemmen
  tegen (23x) 23
  voor (9x) 9

  tegen
  CDA
  D66
  Duurzaam Stichtse Vecht
  GroenLinks
  Het Vechtse Verbond
  PvdA
  Streekbelangen
  VVD

  voor
  Breukelen Beweegt
  ChristenUnie-SGP
  Groep Frank van Liempdt DVV
  Maarssen 2000
  Maarssen Natuurlijk!

  spreker: Noltes, H. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:03:07
  Toelichting
  De fractie van Maarssen 2000 is van oordeel dat het zich misdragen tegenover het college of de in zijn opdracht werkende ambtenaren of medewerkers, belast met de uitvoering van de WWB, IOAW en IOAZ op geen enkele wijze getolereerd kan en mag worden. Aangezien het in vrijwel in alle gevallen gaat om zeer ernstige gedragingen, behoort dit, ongeacht de vorm waarin of de wijze waarop deze gedraging tot uiting komt, tot de derde en zwaarste categorie. Daarmee kan hetgeen bepaald in artikel 6, lid 1 onder d. en artikel 6, lid 2 onder h. komen te vervallen en vervolgens ondergebracht worden in de derde categorie met daarbij het schrappen van de toevoeging zoals die er nu bij staat en daar een artikel f anders te gebruiken. Dat wordt dan het zeer ernstig misdragen tegenover het college of de in zijn opdracht werkende ambtenaar, belast met de uitvoering. Dus zonder de toevoeging.
  Artikel 7, lid 1 geeft het college voldoende ruimte om bij het bepalen van het percentage van de hoogte van de verlaging rekening te houden met de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de individuele omstandigheden van belanghebbende. Hierdoor is het individualiseringsbeginsel waar ook in de memo over werd gesproken voldoende voor ons gewaarborgd.

  Voorgestelde wijziging:
  Artikel 6. Indeling in categorieën
  Gedragingen in de zin van deze verordening worden onderscheiden in de volgende categorieën:
  1. Eerste categorie:
  a. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf of het niet tijdig laten verlengen van de registratie.
  b. Het niet (tijdig) ondertekenen of het niet (tijdig) aan het college verstrekken van bijlagen en/of documenten, die benodigd zijn voor re-integratie van belanghebbende naar de arbeidsmarkt.
  c. Het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting op grond van de artikelen 17 WWB respectievelijk 13 IOAW, artikel 13 IOAZ of artikel 38 Bbz 2004 door informatie die van belang is voor de verlening van een uitkering of de voortzetting daarvan niet binnen de door het college daartoe gestelde termijn te verstrekken, maar wel binnen de hersteltermijn zoals bedoeld in artikel 54 lid 2 WWB respectievelijk artikel 17 IOAW en artikel 17 IOAZ en voor zover dit niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van de uitkering.
  2. Tweede categorie:
  a. het niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen.
  b. Het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 onderdeel b WWB en artikel 10 lid 1 WWB respectievelijk artikel 36 lid 1 IOAW en artikel 37 lid 1 onderdeel e IOAZ, voor zover dit niet heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot een voortijdige beëindiging van die voorziening dan wel niet tijdig voldoen aan een oproep in verband met de inschakeling in de arbeid op aangegeven plaats en tijd te verschijnen.
  c. Het niet meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak zoals bedoeld in artikel 44a WWB, indien van toepassing.
  d. Het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 9, lid 1 onderdeel b WWB respectievelijk artikel 37, lid 1 onderdeel e IOAW en artikel 37 lid 1 onderdeel e IOAZ niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder zoals bedoeld in artikel 9a lid 1 WWB respectievelijk artikel 38 lid 1 IOAW en artikel 38 lid 1 IOAZ.
  e. Het onvoldoende nakomen van de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 of artikel 55 WWB, voor zover het gaat om personen jonger dan 27 jaar, gedurende vier weken na melding.
  f. Het onvoldoende nakomen van de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 55 WWB en of artikel 57 WWB.
  g. het tonen van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, als bedoeld in de artikelen 18 tweede lid WWB, 20 tweede lid IOAW of 20 eerste lid IOAZ waaronder het onverantwoord interen van het vermogen.
  h. Indien het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht bedoeld in de artikelen 17 WWB, 13 IOAW en 13 IOAZ heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van uitkering, wordt de maatregel op de hoogte van het benadelingsbedrag afgestemd.
  3. Derde categorie:
  a. het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid.
  b. Het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid.
  c. Het niet of in onvoldoende mate nakomen van de verplichting tot gebruik maken van de geboden voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 onderdeel b WWB en artikel 10 lid 1 WWB respectievelijk artikel 36 lid 1 IOAW en artikel 37 lid e IOAW, voor zover dit wel heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van het re-integratie traject.
  d. Het ongebruikt laten van een aanspraak op een passende toereikende voorliggende voorziening als bedoeld in artikel 15 van de WWB om in de kosten van levensonderhoud te voorzien.
  e. Het tonen van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan bij:
  - geen of te late aanvraag doen voor een voorliggende voorziening;
  - het niet nakomen van de verplichting tot het instellen van een alimentatievordering.
  f. Het zich ernstig misdragen tegenover het college of de in zijn opdracht werkende ambtenaren of medewerkers, belast met de uitvoering van de WWB, IOAW en IOAZ.

  Tot slot heb ik nog twee tekstuele opmerkingen. Ik geef ze maar mee, ik was toch bezig. Dat gaat over artikel 8, lid 6. Daar is per ongeluk het vierde lid vervangen door het derde lid. Ik weet niet waarom want dat is niet goed. Het vierde lid was namelijk wel goed. Ik heb dat ook doorgegeven maar wat ik bedoelde dat bij artikel 7 lid 5. Daarin wordt gerept over de vierde categorie terwijl er maar drie categorieën zijn. Dus dat woordje vier moeten worden vervangen in drie. Een kwestie van lezen.
  Tot slot voorzitter. In de werksessie zijn door een aantal partijen vragen gesteld over waar het advies was van de cliëntenraad. Toen is door de wethouder aangegeven dat er van de cliëntenraad niets was vernomen. Inmiddels heb ik contact gezocht met de cliëntenraad en ik raad ook de andere fracties aan om dat te doen. Zij gaf aan wel degelijk additionele vragen te hebben gesteld en een reactie te hebben gegeven op deze maatregelenverordening. Ik wil de wethouder er toch op wijzen, en ik weet niet of dat bewust of onbewust is, dat het eigenlijk niet kan dat wij voorzien worden van onvolledige informatie. Daar staat in de politiek ook een maatregel op en in dit geval wil ik deze maatregel beperken tot een waarschuwing. Klanten zijn ook verplicht om conform de informatieplicht informatie te verstrekken. Dat valt in deze in de eerste categorie en daar geven we nu een waarschuwing voor.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:08

  Misschien moet u eerst even het antwoord van de wethouder afwachten. Dat lijkt mij het meest zuivere in deze raadzaal.

  spreker: Doesburgh, J. van (VVD) , tijdsduur: 00:02:24
  Dank u voorzitter. Namens de VVD wil ik graag tegen de heer Noltes zeggen dat wij als VVD heel blij zijn met de expertise die de heer Noltes met ons wil delen op dit onderwerp. Het is zeker zo dat daar absoluut naar geluisterd wordt maar wat wij er mee doen, is natuurlijk een andere kwestie. In ieder geval hebben we het erover en we zijn er ook blij mee want wij kunnen als lekenbestuur natuurlijk elke expertise die er is in de zaal gebruiken.
  Ten aanzien van dit onderwerp hebben wij in de werksessie met elkaar gesproken en er zijn daar een aantal dingen naar voren gekomen. Naar aanleiding van het antwoord van het college hebben we er nog een keer in de fractie over gesproken. Wat daarin duidelijk werd is dat het nemen van de verantwoordelijkheid over de te nemen maatregel, daar gaat het eigenlijk over. Wordt het 30%, wordt het 10%, wordt het alles tussen nul en 100%? Die verantwoordelijkheid voor de te nemen maatregel ligt bij ons. De ambtenaar voert die uit. Als de ambtenaar die verantwoordelijkheid krijgt waarin hij de keuze kan maken, zelf, persoonlijk, wat voor soort maatregel en welke hoogte hij daarvoor gaat gebruiken, dan zal hij ook een verantwoordelijkheid krijgen die hij niet wil of hem niet toekomt. Dat moeten we proberen te voorkomen. Net zo goed als dat wij de inwoner moeten beschermen tegen willekeur.
  Dat is ook belangrijk. Het is belangrijk dat wij heldere regels stellen die helder nagekomen kunnen worden en dat niet iedere keer als een regel of een maatregel uitgevaardigd wordt de inwoner het gevoel heeft dat hij daarmee naar de rechter moet want dat moeten we voorkomen.
  Dus wij denken dat ze een heldere duidelijke maatregelenverordening moeten hebben waarin duidelijk aangegeven wordt welke percentages er gebruikt worden voor welke overtredingen. Daarbinnen valt natuurlijk de individualiseringsregel en kan de ambtenaar zelf bekijken binnen de marge wat voor maatregel hij wil nemen.

  spreker: Noltes, H. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:24
  Dank u voorzitter. Bent u dan niet van mening want u heeft het over willekeur en geeft zelf aan van dat er wel een individualiseringsbeginsel moet zijn, waarvan de ambtenaar ook kan zeggen, er zijn omstandigheden waardoor we niet die categorie toepassen maar een andere categorie, bent u dan niet bang voor willekeur? Dat is toch hetzelfde?

  spreker: Doesburgh, J. van (VVD) , tijdsduur: 00:00:52
  Dank u voorzitter. Ik begrijp wel wat u bedoelt maar het zijn wel marges. Ik denk dat we als raad zoveel mogelijk duidelijkheid moeten geven in wat we vinden hoe er gehandeld moet worden en natuurlijk moeten daar marges bij zijn. Dat doen we bij alles wat we doen omdat iedereen die bij een ambtenaar komt of een uitspraak wil natuurlijk individueel behandeld wil worden. Dat recht hebben ze en dat kun je ze ook nooit afpakken maar dan moet het wel duidelijk zijn waar de grote lijnen liggen en als we die grote lijnen loslaten, nemen wij niet de verantwoordelijkheid die we zouden moeten nemen als raad. Vandaar dat de VVD achter deze verordening staat en meegaat met het advies van het college.

  spreker: Liempdt, F. van (Groep Frank van Liempdt DVV) , tijdsduur: 00:01:31
  Dank u voorzitter. Ik lees nu het amendement van Maarssen 2000 en het woord zero tolerance komt steeds in mij op. Dat is een woord dat ik in het verleden ook heel vaak gebruikt heb en zeker als lokale liberale partij zullen we dat nog vaker gaan bezigen.
  Ik wilde nog een vraag stellen aan mevrouw Van Doesburgh. Heeft zij enig idee hoe vaak in de afgelopen periode haar partij het woord zero tolerance heeft gebezigd in discussies? Heeft zij enig idee, en ik vraag dat eigenlijk maar aan de VVD wethouders in het college, hoe vaak het woord zero tolerance ook door hen is uitgesproken want dit vindt mijn partij een uitgesproken voorbeeld van zero tolerance verwoord in zo\'n amendement van Maarssen 2000, en al eerder hebben ze dat in een werksessie gedaan.
  Mijn eerste vraag is, hoe vaak is dat woord de afgelopen vier jaar gebruikt en vindt u het voldoende als een ambtenaar, belast met sociale zaken, door een cliënt verrot wordt gescholden en met allerlei ziektes bedreigd wordt en daar zie je 10% van staan. Dat is omgerekend ongeveer € 90. Dat ga je toch als VVD een niet voldoende straf vinden?

  spreker: Doesburgh, J. van (VVD) , tijdsduur: 00:01:08
  Dank u voorzitter. Over het aantal keren dat zero tolerance is genoemd door de VVD kan ik natuurlijk geen antwoord geven maar ik wil wel ingaan op de inhoud van de zero tolerance zoals de heer Van Liempdt waarschijnlijk bedoelt. Dat doet ook het college in het antwoord aan ons naar aanleiding van de vragen in de werksessie. Zij wijst erop dat als wij zeggen we doen een zero tolerance beleid, dat de kans bestaat dat de ambtenaar een maatregel toepast die uiteindelijk niet blijft staan omdat die zwaarder weegt dan wat de algemene regelgeving van behoorlijk bestuur toestaat. Dus als die inwoner met die maatregel naar de rechter gaat en die aanvecht en gelijk krijgt, dan hebben wij geen goed bestuur gevoerd.

  spreker: Druppers, R. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:55
  Dank u voorzitter. Ik begrijp iets helemaal niet meer. In de verordening komt het woord ambtenaren die een sanctie opleggen helemaal niet voor. Het zijn niet de ambtenaren die een sanctie opleggen. Het is het college dat een sanctie oplegt. U heeft het constant over de willekeur van een ambtenaar. Als die ambtenaar dat doet, doet hij dat onder verantwoordelijkheid van een bestuurder en laten we alstublieft hier niet beginnen met een discussie over ambtenaren want dan is wat mij betreft het hek van de dam. Wij moeten het niet over het functioneren van de individuele ambtenaar hebben. Wij moeten het hier hebben over de verantwoordelijkheden van de bestuurders die er zijn en uiteindelijk is het het bestuur dat de beslissing neemt. Als die ambtenaar dat gauw doet, dan behoren wij daar het bestuur op aan te spreken.

  spreker: Doesburgh, J. van (VVD) , tijdsduur: 00:00:14
  Dank u voorzitter. Ik ben blij dat de heer Druppers precies begrijpt wat ik zeg want daar gaat het namelijk om. Dat wij willen voorkomen dat de ambtenaar een eigen beleid gaat doen. Wij willen graag heldere regels geven.

  spreker: Noltes, H. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:28
  Dank u voorzitter. U heeft het steeds over die ambtenaar met willekeur. We stellen hier als raad en dat is uw plaats en dat is uw positie en we gaan niet op de stoel van een ambtenaar zitten. U stelt als raad hier een verordening met kaders vast en wat u steeds doet is op de stoel zitten van een ambtenaar hoe hij daar wel of niet mee omgaat. U moet ervan uitgaan dat een ambtenaar die daar zit integer handelt, precies doet wat hij moet doen, handelt conform de verordening, daarbij het individualiseringsbeginsel.

  spreker: Doesburgh, J. van (VVD) , tijdsduur: 00:00:49
  Dank u voorzitter. Het betoog van dit debat staat mij niet aan. Ik probeer helder uit te leggen wat de mening van de VVD is. De mening van de VVD is dat wij heldere regels moeten stellen ten aanzien van de maatregelenverordening waarin het beleid duidelijk is en waarnaar gewerkt kan worden. Dat is wat de VVD zegt en dat is precies wat de heer Noltes ook zegt en wat de heer Druppers ook zegt. We praten elkaar na en ik probeer niet iets te zeggen. U probeert mij woorden in de mond te leggen die ik niet zeg.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:08

  spreker: Boogerd, J. (ChristenUnie-SGP) , tijdsduur: 00:02:20
  Dank u voorzitter. In de werksessie hebben we eerder gesproken over dit onderwerp. Toen zijn ook de twee voorstellen van Maarssen 2000 naar voren gekomen. Daar hebben we ook een standpunt ingenomen. Daarna heb ik het nog een keer in de fractie besproken en we zijn tot dezelfde conclusie gekomen als de heer Noltes. Dus wij kunnen ons perfect vinden in het amendement dat hij heeft ingediend.
  Vandaag las ik nog in de krant dat verbaal geweld, en verbaal geweld wordt hier beschouwd als een lichte categorie, de 10%, dat bij de politici er tal van mensen zijn die het slachtoffer zijn geworden van verbaal geweld en die ook hulp nodig hebben. Dus wat dat betreft is er eigenlijk niet zoveel verschil tussen verbaal geweld en fysiek geweld wanneer je kijkt naar de uitwerking op het slachtoffer.
  Verder wordt in de memo van het college iets verduidelijkt. Dat gaat dan over het stelen. In het ene geval gaat het om een fiets en een winkeldiefstal en in het andere geval om een bankoverval. Er wordt eigenlijk gezegd, elke diefstal is niet acceptabel. Dat klopt en de strafmaat wordt anders gehanteerd. We hadden precies wat de inhoud is van het amendement. Het is niet acceptabel om je onheus te gedragen of die voorbeelden die er genoemd worden. Het is uiteindelijk aan het college om de strafmaat te bepalen, dus wat dat betreft sluit het naadloos aan bij het amendement van de fractie van Maarssen 2000. We kunnen ons hier volledig in vinden.

  spreker: Veneklaas, H. (CDA) , tijdsduur: 00:01:05
  Dank u voorzitter. Het CDA heeft tijdens de werksessie met oprechte belangstelling het voorstel van Maarssen 2000 gehoord maar we trekken daaruit andere conclusies. Natuurlijk rechtvaardigt niets onbehoorlijk gedrag maar ik wil wel graag aangeven dat hetgeen achter het gedrag ligt divers kan zijn en dat ook de gevolgen van 100% korting heel erg groot kunnen zijn, zeker als het gaat om een gezin dat hier bijvoorbeeld achter zit. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat bij de beoordeling van ongewenst gedrag ook naar de context wordt gekeken. Als het dan mogelijk is om gradaties aan te brengen op basis van individuele gevallen of individueel kijken naar de gedragingen, dan lijkt het mij dat het zo in de verordening kan blijven staan zoals het er nu staat. Wij gaan dus mee met het voorstel van het college.

  spreker: Hof, D. van 't (Breukelen Beweegt) , tijdsduur: 00:00:30
  Dank u voorzitter. We kunnen ons vinden in het voorstel zoals dat door Maarssen 2000 is neergelegd. Ten aanzien van wat mevrouw Veneklaas net zegt, is ons wel duidelijk geworden dat individueel zal worden gekeken naar ook achterliggende gezinsleden die de dupe worden van het gedrag van één persoon. Dat is ons toegezegd. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat dit college dat ook zo uitvoert.

  spreker: Vis-de Ceuninck van Capelle, R.G. (Streekbelangen) , tijdsduur: 00:00:22
  Dank u voorzitter. Wij kunnen voor een groot deel ons aansluiten bij wat mevrouw Veneklaas heeft gezegd maar wij willen ons toch niet uitspreken over wat de uiteindelijke beslissing zal zijn. We willen graag eerst het commentaar van de wethouder horen.

  spreker: Hogeveen, E.J. (D66) , tijdsduur: 00:00:02
  Daar wil D66 zich bij aansluiten.

  spreker: Groenewegen, I. (PvdA) , tijdsduur: 00:01:20
  Dank u voorzitter. Wij zijn het ermee eens dat misdragingen tegenover ambtenaren of het college niet getolereerd kunnen worden maar wij zijn het niet eens met het amendement dat Maarssen 2000 aanvoert. Wij denken dat individualisering binnen het voorstel dat het college doet binnen de maatregelenverordening heel wel mogelijk is. Wij denken wel, en ik heb ook de krant gelezen, daarin werd gesproken over andere mogelijkheden die ons openstaan als het gaat om niet te tolereren misdragingen ten opzichte van ambtenaren. Daarin werd met name gesproken dat er veel te weinig geregistreerd werd en dat er ook te weinig aangifte gedaan wordt. Discriminatie en geweld, ook psychisch geweld, is bij wet verboden en als dat voorkomt in die mate dat er aangifte tegen gedaan kan worden, dan zou ik willen pleiten voor als dat verwijtbaar is ter beoordeling van het college, dat in voorkomende gevallen die weg ook bewandeld wordt. Daar hebben we het strafrecht voor en dan kan er een oordeel over worden uitgesproken.

  spreker: Noltes, H. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:36
  Dank u voorzitter. Zoals het voorstel er nu uitziet, ziet u dat discriminatie onder categorie 1 valt, 10% sanctie. Je kan zelfs volstaan met een waarschuwing. Hoe gaat dit dan op met uw verhaal dat we aangifte moeten doen en dat soort dingen. Vindt u 10% dan niet een te lage categorie want daarmee gaat u nu eigenlijk akkoord? We doen 10% maar we gaan wel aangifte doen. Dat moet u nog eens duidelijk uitleggen.

  spreker: Groenewegen, I. (PvdA) , tijdsduur: 00:00:23
  Dank u voorzitter. Ik heb er wat bij gezegd. De individuele beoordeling die voor het college is, is daarbij erg van belang. Het college heeft ook de vrijheid om binnen deze verordening en om als het gaat om aangifte te doen een passende maatregel te treffen en daarbij wordt verwijtbaarheid in acht genomen. Die mogelijkheid ligt er nu ook.

  spreker: Noltes, H. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:22
  Dank u voorzitter. Wat denkt u dat de rechter zal zeggen als u dit in de verordening indeelt in categorie één, met 10% maatregel. Vervolgens gaat u het individualiseren en u zet daar 60% tegenover. Denkt u dan echt dat u dit bij een rechter in beroep overeind houdt?

  spreker: Groenewegen, I. (PvdA) , tijdsduur: 00:00:02
  Dat is niet wat ik zeg.

  spreker: Noltes, H. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:03

  spreker: Groenewegen, I. (PvdA) , tijdsduur: 00:00:36
  De maatregel die het college treft. Daarvoor ligt een verordening. Daar past dus in eerste instantie die 10% korting op de uitkering bij. Is een discriminerende opmerking of bejegening zo ernstig dat dit onder het strafrecht valt, dan kunnen we aangifte doen. Dat is wat ik zeg en de rechter gaat dan niet beoordelen of wij de verordening of de korting goed hebben toegepast maar die gaat beoordelen of de discriminerende bejegening zodanig is dat het strafbaar is.

  spreker: Noltes, H. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:07
  Valt dit dan binnen het willekeurbeginsel van wat mevrouw Van Doesburgh zegt?

  spreker: Groenewegen, I. (PvdA) , tijdsduur: 00:00:06
  Dank u voorzitter. Ik ben niet van die partij maar ik wil er wel wat over zeggen.

  spreker: Noltes, H. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:02

  spreker: Groenewegen, I. (PvdA) , tijdsduur: 00:00:41
  Ik was het niet eens met de opmerkingen van mevrouw Van Doesburgh in die zin dat ik denk dat we ook in de verordening die we nu hebben globale kaders stellen maar daarnaast zit er een grote individuele beoordeling achter. Dat blijft en die beoordeling is aan het college en niet aan de ambtenaren. Dat blijft. Ik denk dat dit geen antwoord is op uw vraag maar dan moet u hem nog even uitleggen want dan heb ik het niet goed begrepen.

  spreker: Noltes, H. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:03

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:05

  spreker: Groenewegen, I. (PvdA) , tijdsduur: 00:00:06

  spreker: Kaaij, C. van der (Duurzaam Stichtse Vecht) , tijdsduur: 00:01:47
  Dank u voorzitter. Volgens mij is hiervoor al sprake van een aantal dilemma\'s en een aantal zaken waar eigenlijk niet zulke grote verschillen tussen zitten. Volgens mij pleit eenieder in dit soort gevallen waar we nu over spreken voor maatwerk en is dat maatwerk wel of niet geregeld in de verordening die het college voorstelt of is daar een amendement voor nodig. Ons inziens, wij hebben dat in de werksessie ook al aangegeven, is daar geen amendement voor nodig. Dat maatwerk, sommige mensen hebben het dan over willekeur. Het is denk ik vrijheid binnen vastgestelde beleidskaders waarmee gewerkt wordt, context afhankelijk en daar moet je gewoon rekening mee houden. Keiharde rigide regels werken gewoon niet. We moeten namelijk ook beseffen dat er boosheid en onbegrip in de samenleving zit, mede door asociale maatregelen. De sociale solidariteit staat gewoon onder druk. Met dit kabinet gaan we er ook niet op vooruit en inderdaad, dat landt op gemeentelijk niveau. Dus we zitten nu met het probleem om dat op gemeentelijk niveau in goede banen te leiden.
  Als het over collegeleden of raadsleden gaat maar ook over ambtenaren die met dit soort situaties bezig zijn, heb je twee ruggen nodig. Een rechte rug om daar te blijven staan waar je voor staat en ook deels een gladde rug. Een aantal dingen moet je van je af kunnen laten glijden. Dus een rigide zero tolerance verhaal hoort hier niet thuis.

  spreker: Noltes, H. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:28
  Ik nodig de heer Van der Kaaij uit om met collega\'s te praten die het werk doen en die de uitvoering doen van de WWB. Dan hoop ik dat u dat verhaal ook aan hen gaat vertellen dat zij u kunnen confronteren met de dingen die zij meemaken. Ik ben dan benieuwd of u nog die mening toegedaan bent van een gladde rug en een rechte rug. Mijn hemel zeg, u weet echt niet waar u het over heeft en waar deze mensen voor komen te staan. Echt niet, sorry, maar ik vind niet dat u het zo op deze manier kunt zeggen.

  spreker: Kaaij, C. van der (Duurzaam Stichtse Vecht) , tijdsduur: 00:00:08
  Dank u voorzitter. Het doet mij deugd dat u uitstraalt dat u de enige persoon met kennis op dit gebied bent maar dan zit u totaal fout.

  spreker: Noltes, H. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:12
  Voorzitter, dat heeft niets met kennis te maken. Dat heeft te maken met mensen die ik ken en die dit werk doen. Daar gaat het om. Het heeft niets met kennis te maken. Het heeft gewoon met mensenkennis te maken en die heeft u op dit vlak niet.

  spreker: Kaaij, C. van der (Duurzaam Stichtse Vecht) , tijdsduur: 00:00:42
  Dank u voorzitter. Ik constateer dat u niet weet wat ik allemaal doe. Ik constateer ook dat uw toonzetting een dusdanig niveau heeft bereikt en ook de manier van uitlatingen, dat u wellicht niet meer helemaal rationeel over dit soort zaken kunt oordelen. Ik houd dus gewoon overeind dat bij dit verhaal die gladde rug en die rechte rug hoort en als u wellicht door irritatie, frustratie of persoonlijke ervaringen daar anders in staat, dan mag dat als persoon, maar dan is dat denk ik geen goed uitgangspunt om ook met de toon die u er nu bij doet, om dit zo neer te zetten. Wat ons betreft is dit amendement gewoon onzin.

  spreker: Hoek, M. (Het Vechtse Verbond) , tijdsduur: 00:01:53
  Dank u voorzitter. We wachten in ieder geval even af hoe de wethouder hierop reageert. Ik heb wel ervaren tijdens de werksessie van de ambtenaar die de PowerPoint presentatie gaf dat ze ook zei: we weten niet wat we morgen weer zullen aantreffen. Dan ging het niet alleen over de aantallen die werkloos waren geworden maar zij straalde in mijn beleving, en dat is om mijn netvlies gebleven, uit dat ze met hart en ziel haar werk doet maar veel moeite had, en dat kon ze bijna niet verbloemen, met wat ze tegenkomt. Dat geeft toch aan wat er kan gebeuren.
  Het is ook de beleving van de ambtenaar. Ieder mens zit iedere dag op een bepaalde manier in elkaar. De ene keer kan je meer hebben dan de andere keer. Dan gaat het om de beleving. Als het amendement van Maarssen 2000 iets meer ruimte geeft bij de beoordeling van een situatie hoe hij of zij dat beleeft, dan moet dat in de verordening worden opgenomen, dat er ruimte is om te kunnen handelen naar aanleiding van de situatie of het incident.

  spreker: Groenewegen, I. (PvdA) , tijdsduur: 00:00:09
  Dank u voorzitter. De individuele vrijheid zit zowel in het voorstel van het college als in het amendement.

  spreker: Hoek, M. (Het Vechtse Verbond) , tijdsduur: 00:00:23
  Het gaat om de balans in dit voorstel. Dat de kaders die we gaan vaststellen in balans zijn. Natuurlijk zit de beleving in zowel de ene kant als de andere kant maar hoe vinden we elkaar. Daarom wachten we even, voordat wij ons verder uitspreken, op de reactie van de wethouder.

  spreker: Paul, P.G. (GroenLinks) , tijdsduur: 00:01:01
  Dank u voorzitter. In de memo aan de gemeenteraad worden antwoorden gegeven op de voorstellen van Maarssen 2000 voor enkele aanpassingen van de verordening. Ook GroenLinks vindt dat onze ambtenaren optimaal moeten worden beschermd tegen misdragingen maar de antwoorden van de wethouder zijn voor ons duidelijk en we kunnen ook instemmen met het raadsvoorstel.
  Als we kijken naar artikel 6, 1d en 2a zien ze daar ook een individualisering in en die is ook bij Maarssen 2000 aan de orde maar het gaat erom hoe de bevoegdheid ligt bij het college en uiteindelijk vinden wij dat dit gewaarborgd moet zijn en we vertrouwen erop dat het een goed oordeel is en dat we dit op die manier kunnen vastleggen zoals het op dit moment staat in de verordening. Ik wacht nog wel het antwoord van de wethouder af want daar ben ik ook wel benieuwd naar.

  spreker: Horst, V. van der (wethouder) , tijdsduur: 00:02:05
  Dank u voorzitter. Ik ga niet herhalen wat in de memo staat. Dat is denk ik helder. Misschien zijn de voorbeelden die zijn genoemd iets te extreem maar dat was dan ook om aan te geven dat er uitersten kunnen zijn.
  In de werksessie heb ik gevraagd hoe andere partijen er tegenover stonden toen de heer Noltes aankondigde eventueel met een wijziging te komen. Ik waardeer zeer de bijdrage die hij leverde en ook de discussie hier. Dat is daar weer een voorbeeld van. In het college hebben we er nogmaals serieus naar gekeken en wij denken dat de nuance die wij hebben aangebracht in het voorstel zoals dat hier ligt, de praktijkervaring die we hebben, het gaat om zeer enkele gevallen in de afgelopen jaren en het feit dat degenen die ermee werken zich volledig kunnen vinden in dit voorstel, dat dit voldoende waarborgt dat het om een goede maatregel gaat. Dus ik zou het amendement willen ontraden.
  De heer Noltes heeft nog twee punten aangegeven. Het eerste punt, die tekstuele wijziging, die zullen we doorvoeren. Het tweede punt is de verhouding tot de cliëntenraad. Ik heb nogmaals gevraagd deze week hoe dat was. Ik heb wederom te horen gekregen dat de cliëntenraad er wel van op de hoogte is geweest. Ik heb inmiddels een afspraak gemaakt met de cliëntenraad. Ik zal dit punt dan nogmaals aan de orde stellen. Het kan zijn dat er een verschil van mening is hoe de communicatie zou moeten verlopen. Ik heb het in ieder geval niet doorgekregen maar ik ga het nog een keer vragen. Ik zou het zeer betreuren als ik verkeerde informatie heb gekregen, dus ik zou zeggen, houd uw kaarten nog even op zak.

  Tweede termijn
  spreker: Hogeveen, E.J. (D66) , tijdsduur: 00:00:31
  Dank u voorzitter. D66 heeft in de eerste termijn niets gezegd en even de tweede termijn afgewacht. Ik was zeer benieuwd naar de reactie van de wethouder in deze. Juist het aspect dat de wethouder aangeeft dat ook de mensen op de werkvloer zich kunnen vinden in deze regeling is voor ons voldoende om te zeggen dat we ons aansluiten bij het college. Daar gaat het om: dat de werkvloer zich veilig voelt en zich lekker voelt bij deze regeling.

  spreker: Groenewegen, I. (PvdA) , tijdsduur: 00:00:49
  Dank u voorzitter. Ik kan mij aansluiten bij de woorden van mevrouw Hogeveen. Ik vind het ook heel belangrijk dat de ambtenaren zich goed voelen bij deze regeling. Verder heb ik er in de eerste termijn al het een en ander over gezegd. Ik ben wel wat verbaasd over het verhaal rond de cliëntenraad. Ik heb eerder gevraagd of bij dit soort stukken de reactie van de cliëntenraad gevoegd kan worden. Nu meent de heer Noltes dat er vragen zijn gesteld en dat daarop ook antwoord is gegeven door de cliëntenraad. Blijkbaar bent u daar zelf niet van op de hoogte. Dat kan een keer gebeuren maar wij zouden toch achteraf graag op de hoogte worden gesteld van wat er aan de hand is. Het verbaast me, laat ik het daar even bij laten, dat u daarvan niet op de hoogte bent.

  spreker: Horst, V. van der (wethouder) , tijdsduur: 00:00:01

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:05

  spreker: Hoek, M. (Het Vechtse Verbond) , tijdsduur: 00:01:32
  Dank u voorzitter. Het antwoord van de wethouder. Het feit dat dit ook ter inzage is gelegd en ook gevraagd is om de mening van de ambtenaren. Als de ambtenaren zeggen dat zij zich hierin kunnen vinden, wat moeten wij dan nog. Maar aan de andere kant is het zo dat de tijd heel erg aan het veranderen is en dat het verbale en fysieke geweld et cetera toe zal nemen. Ik zou willen vragen aan de wethouder een toezegging. Als wij dit vanavond aannemen zoals het voorstel is van het college om na een jaar te evalueren en bekijken of het dan inderdaad toereikend is. We weten niet wat het komende jaar ons gaat brengen maar we weten wel dat het er niet beter op gaat worden. Daardoor zal agressie en fysiek geweld en dergelijke toenemen omdat het water steeds hoger aan de lippen komt te staan van degenen die het aangaat. Laten we een afspraak maken dat we over een jaar na inventarisatie van hoe het het komende jaar gaat op de afdeling evalueren of dit nog toereikend is en of we dit nog kunnen toepassen.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:09

  spreker: Vis-de Ceuninck van Capelle, R.G. (Streekbelangen) , tijdsduur: 00:00:22
  Dank u voorzitter. Ik kan mij helemaal aansluiten bij het verhaal van mevrouw Hoek. Ik vind het allereerst heel belangrijk hoe de ambtenaren er zelf over denken. Dat was ook mijn eerste reactie, wat kunnen wij daar dan nog van vinden. Maar met name in de evaluatie, want er kan nog een heleboel gebeuren, kan ik mij helemaal vinden.

  spreker: Doesburgh, J. van (VVD) , tijdsduur: 00:00:06

  spreker: Kaaij, C. van der (Duurzaam Stichtse Vecht) , tijdsduur: 00:00:34
  Dank u voorzitter. Om nog even terug te komen op de ruggen. Een pluim voor de rechte rug van de wethouder. Het doet mij ook deugd dat mijn observatie in het veld klopt dat voor betrokken ambtenaren van Stichtse Vecht te werken valt met het voorliggende voorstel. Wat dat betreft deugen mijn contacten blijkbaar.

  spreker: Hof, D. van 't (Breukelen Beweegt) , tijdsduur: 00:00:24
  Dank u voorzitter. Ik heb nog een vraag aan de wethouder. U heeft gezegd in de werksessie dat dit in overleg was met de ambtenaren. Bent u na de werksessie met de aanvullingen uit de werksessie om de tafel gegaan met de ambtenaren en wat is daar dan uitgekomen?

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:04

  spreker: Horst, V. van der (wethouder) , tijdsduur: 00:00:45
  Dank u voorzitter. Met betrekking tot de cliëntenraad. Daar kom ik op terug. Als dat anders is, zal ik het hier ook melden. Ik ga nog eerder dan ik aanvankelijk van plan was om met ze te praten op heel korte termijn met ze praten want anders wordt iets dat misschien klein is heel groot en dat lijkt me onnodig.
  De toezegging van één jaar. Ik denk dat het prima is dat we dan op een één of andere manier, al dan niet vertrouwelijk, die informatie geven. Ik heb nogmaals de afgelopen week gevraagd of de uitvoering zich hierin kan vinden en het antwoord was helemaal positief.

  spreker: Druppers, R. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:20
  Volgens mij is dat geen antwoord op de vraag van de heer Van ’t Hof. De heer Van ’t Hof vroeg of de ambtenaren op de hoogte waren gebracht van de inbreng van de commissie, onder andere door het amendement dat nu voorligt, en of dat heeft geleid tot wijzigingen of dat die ambtenaren hetzelfde zijn blijven denken.

  spreker: Horst, V. van der (wethouder) , tijdsduur: 00:00:38
  Dank u voorzitter. Het is uitgebreid in de organisatie in het portefeuillehoudersoverleg aan de orde geweest. De ambtenaren, niet dat ik daar steeds bij heb gezeten, hebben daarover overleg gehad en de wijzigingen die aangebracht zijn, eventuele wijzigingen in het amendement, zijn ook daar ter sprake gekomen. Het is vooral de nuance niet altijd meteen de hoogste staffel op te hoeven leggen dat hen aanspreekt.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:18
  Ik breng in stemming het amendement van Maarssen 2000. Na stemming blijkt dat het amendement is verworpen met 9 stemmen voor en 23 stemmen tegen. Voor het amendement stemmen de fracties van Maarssen 2000, ChristenUnie-SGP, Breukelen Beweegt, Groep Frank van Liempdt DVV en Maarssen Natuurlijk!.

  spreker: Doesburgh, J. van (VVD) , tijdsduur: 00:00:03

  spreker: Veneklaas, H. (CDA) , tijdsduur: 00:00:02

  spreker: Groenewegen, I. (PvdA) , tijdsduur: 00:00:03

  spreker: Druppers, R. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:07

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:02

  spreker: Hogeveen, E.J. (D66) , tijdsduur: 00:00:01

  spreker: Boogerd, J. (ChristenUnie-SGP) , tijdsduur: 00:00:03

  spreker: Vis-de Ceuninck van Capelle, R.G. (Streekbelangen) , tijdsduur: 00:00:04

  spreker: Paul, P.G. (GroenLinks) , tijdsduur: 00:00:03

  spreker: Hof, D. van 't (Breukelen Beweegt) , tijdsduur: 00:00:03

  spreker: Liempdt, F. van (Groep Frank van Liempdt DVV) , tijdsduur: 00:00:04

  spreker: Kaaij, C. van der (Duurzaam Stichtse Vecht) , tijdsduur: 00:00:10

  spreker: Vossen, W. van (Maarssen Natuurlijk!) , tijdsduur: 00:00:03

  spreker: Hoek, M. (Het Vechtse Verbond) , tijdsduur: 00:00:13
  Wij zijn op dit moment tegen met de toezegging van de wethouder dat we over een jaar gaan evalueren.

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:17
  Dan breng ik in stemming het raadsvoorstel Maatregelenverordening 2012. Na stemming blijkt dat het voorstel unaniem is aangenomen.

  spreker: Doesburgh, J. van (VVD) , tijdsduur: 00:00:01

  spreker: Veneklaas, H. (CDA) , tijdsduur: 00:00:02

  spreker: Noltes, H. (Maarssen 2000) , tijdsduur: 00:00:06
  Stichtse Vecht moet een maatregelenverordening hebben, dus we zijn voor.

  spreker: Groenewegen, I. (PvdA) , tijdsduur: 00:00:02

  spreker: Hogeveen, E.J. (D66) , tijdsduur: 00:00:02

  spreker: Boogerd, J. (ChristenUnie-SGP) , tijdsduur: 00:00:03

  spreker: Vis-de Ceuninck van Capelle, R.G. (Streekbelangen) , tijdsduur: 00:00:03

  spreker: Hoek, M. (Het Vechtse Verbond) , tijdsduur: 00:00:03

  spreker: Paul, P.G. (GroenLinks) , tijdsduur: 00:00:01

  spreker: Hof, D. van 't (Breukelen Beweegt) , tijdsduur: 00:00:02

  spreker: Liempdt, F. van (Groep Frank van Liempdt DVV) , tijdsduur: 00:00:06

  spreker: Kaaij, C. van der (Duurzaam Stichtse Vecht) , tijdsduur: 00:00:02

  spreker: Vossen, W. van (Maarssen Natuurlijk!) , tijdsduur: 00:00:06

  spreker: Veld, M.M. van 't (burgemeester)
 • Sluiting

  Openbaar
  Veld, M.M. van 't (burgemeester) , tijdsduur: 00:00:34

  Dan zijn we aan het einde gekomen van deze vergadering. Wel thuis en vergeet u niet de heer Janssen te feliciteren.
 • Spreekrecht

  Openbaar
  Aanwezigen op de publieke tribune dienen zich voor het spreekrecht aan te melden tot uiterlijk maandag 26 maart 2012, 12:00 uur, via griffie@stichtsevecht.nl of (0346) 25 42 75.
 • Ter inzage

  Openbaar
  Voor de leden van de gemeenteraad liggen de stukken die bij de agenda behoren ter inzage in de leeskamers in Goudestein te Maarssen en in Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht, van woensdag 21 maart tot en met dinsdag 27 maart 2012.
 • Aantekening: Vragen voor maandag 26 maart 2012, 12:00 uur, indienen bij de griffie: griffie@stichtsevecht.nl
 • Aantekening: toespraken van de burgemeester en de fractievoorzitter van de PvdA. Reactie van de heer Van Esterik.
 • Aantekening: advies van de werksessie van 6 maart 2012: bespreken in de raad i.v.m. nog onbeantwoorde vragen en de ontbindende voorwaarde in het kader van de nog uit te voeren second opinion.
 • 15 Maatregelenverordening 2012

  Openbaar
  2 documenten
  Aantekening: er komt een gewijzigd raadsvoorstel; bespreekstuk op verzoek van Maarssen2000; deze fractie komt wellicht met een amendement.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen