Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 09 december 2014 20:45:00

Algemene vergader informatie

Datum:
09 dec. 2014, 20:45
Locatie:
4en1 theater

Agenda

Hoofdvergadering

4en1 theater
 • 1. Opening

  20:45
  1 document
  De voorzitter opent de vergadering. Zij meldt dat Femke Goedendorp afwezig is i.v.m. ziekte.
  Zij licht toe dat deze vergadering een belangrijk moment is in de procedure van de Kroonbenoemde burgemeester. In de besloten vergadering heeft de gemeenteraad daarover een besluit genomen.
  De voorzitter van de vertrouwenscommissie Linda Hogeveen zal verslag doen.
 • Toelichting: de bij de agenda horende stukken worden tijdens de vergadering uitgereikt

  Linda Hogeveen doet, namens de vertrouwenscommissie, verslag van de werkzaamheden en van de bevindingen. Zo juist heeft de raad in beslotenheid kennis genomen van het rapport van de vertrouwenscommissie. Toen zijn twee kandidaten genoemd. In dit openbare deel wordt één kandidaat genoemd. De tekst die nu voorgelezen wordt, is voor de raadsleden al bekend. Het is echter van belang om dit ook in de openbare raad van vanavond te doen.

  In juni, direct na het bekend worden van het vertrek van burgemeester Mirjam van ’t Veld, is de vertrouwenscommissie in wording, bestaande uit de 11 fractievoorzitters en drie adviseurs:
  wethouder Jaap Verkroost, gemeentesecretaris Annette van Hussel en griffier Jelle Hekman, gestart met het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Stichtse Vecht. De adviseurs hadden een observerende en adviserende rol en hadden derhalve geen stemrecht.
  Wij hebben de profielschets van drie jaar geleden als basis genomen, maar daar ook onze eigen accenten aan toegevoegd.

  Op 1 juli 2014 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht met de commissaris van de Koning van gedachten gewisseld over de profielschets en deze unaniem vastgesteld. Tevens is op 1 juli 2014 de Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld, waarin de samenstelling, taak en werkwijze zijn geregeld.
  Later in het proces, ter voorbereiding op de gesprekken, heeft de voorzitter zich laten adviseren door een externe deskundige die veel ervaring heeft in procedures rondom benoemingen van burgemeesters.

  Op 1 september 2014 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature voor burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht opengesteld. Tot 19 september 2014 bestond de mogelijkheid op deze vacature te solliciteren.
  Op 25 september 2014 werd door het kabinet van de commissaris bekend gemaakt dat er op de vacature van burgemeester van onze gemeente 18 personen hebben gereageerd, waarvan 2 vrouwen en 16 mannen. Onder de sollicitanten bevonden zich 10 kandidaten met ervaring als burgemeester.

  De Commissaris van de Koning en zijn kabinetschef hebben met acht kandidaten gesprekken gevoerd. Verder heeft de commissaris inlichtingen ingewonnen over de sollicitanten. Het gaat hierbij zowel om het inwinnen van justitiële informatie als om het inwinnen van informatie bij de burgemeester in de woonplaats van de sollicitant, respectievelijk de commissaris van de Koning in de provincie waar de sollicitant woont.

  Op maandag 17 november 2014 heeft de vertrouwenscommissie een onderhoud gehad met de Commissaris van de Koning. De vertrouwenscommissie heeft daar alle sollicitatiebrieven kunnen inzien. De vertrouwenscommissie heeft acht kandidaten geselecteerd voor een gesprek in de eerste ronde. Bij de selectie zijn wij uitgegaan van de profielschets, waarin is aangegeven dat we naast de noodzakelijke competenties die bij het burgemeesterschap horen, een kandidaat zoeken die tegelijk als “samenbinder” en als “aanjager” op kan treden en ruime bestuurlijke ervaring heeft.

  De acht geselecteerde kandidaten zijn uitgenodigd voor een eerste gesprek met de vertrouwenscommissie op vrijdag 21 of zaterdag 22 november 2014.
  Bij de beoordeling van de kandidaten heeft de vertrouwenscommissie gebruik gemaakt van een gespreksleidraad en scorelijsten met onderwerpen uit de profielschets, waarbij de rollen van de burgemeester als samenbinder, aanjager, boegbeeld, voorzitter en portefeuillehouder als referentiekader zijn gebruikt.

  Bijna alle kandidaten hadden passende bestuurlijke ervaring en scoorden voldoende of goed op de verschillende onderdelen van het profiel. De commissie was van oordeel dat drie kandidaten zich zo onderscheiden dat zij uitgenodigd konden worden voor de tweede gespreksronde. De vertrouwenscommissie is daarbij op zoek gegaan naar een persoonlijkheid met de juiste competenties tezamen met de optimale fit voor Stichtse Vecht.

  In de gesprekken in de tweede ronde, op vrijdag 28 november 2014, moest duidelijk worden in hoeverre de kandidaten het beste pasten in de profielschets van de gemeenteraad en welke kandidaat uiteindelijk als de meest geschikte kandidaat uit de selectie zou komen. In drie intensieve gesprekken hebben de kandidaten een korte presentatie gehouden en is aan hen een casus voorgelegd, waarop uitvoerig is doorgevraagd. In deze tweede ronde zijn opnieuw de aspecten samenbinder, aanjager, boegbeeld, voorzitter en portefeuillehouder aan de orde gekomen.

  Na afloop van de tweede gespreksronde zijn de drie kandidaten beoordeeld en heeft de vertrouwenscommissie een afgewogen unanieme keuze gemaakt voor de nummers 1 en 2 op de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht.

  Zojuist heeft de besloten vergadering plaatsgevonden, waarin door de gemeenteraad is besloten dat de aanbeveling van de vertrouwenscommissie is overgenomen.

  De kandidaat die wordt voorgedragen.
  De heer Witteman (53) is geboren in Hillegom als zoon van een bloembollenkweker. Na het basis- en voortgezet onderwijs was hij jaren actief in het plaatselijk jongerencentrum. Daar deed hij zijn eerste bestuurlijke ervaring op. Al snel werd hij lid van de PvdA. Daarna heeft hij van begin jaren ‘80 tot eind jaren ‘90 bij de KLM verschillende management functies bekleed om vervolgens als freelance projectleider aan de slag te gaan. Tegelijkertijd was de heer Witteman sedert 1990 actief in de gemeenteraad van Hillegom, zowel als raadslid en als fractievoorzitter. Vanaf 1998 werd hij wethouder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en P&O te Hillegom en vanaf 2006 werd hij wethouder te Leiden.

  Tussendoor is de heer Witteman een jaar waarnemend burgemeester van Warmond geweest, alsook dagelijks bestuurder van het toenmalig regionale Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek, nu Holland Rijnland. Sinds 4 jaar bekleedt hij het ambt van gedeputeerde in de provincie Flevoland.

  Hij heeft er in de gesprekken blijk van gegeven een open en gedreven persoon te zijn. Hij kwam naar voren als een betrokken, strategische en gepassioneerde bestuurder met het hart op de juiste plaats. Hij scoorde goed op de belangrijke aspecten "samenbinden" en "aanjagen" uit de profielschets.

  De vertrouwenscommissie beveelt de raad aan om Marc Witteman voor te dragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het ambt van burgemeester van Stichtse Vecht.

  Vervolgprocedure
  De voorzitter licht toe dat de raad vanavond een besluit heeft genomen over de voordracht voor de nieuwe burgemeester.
  Deze voordracht wordt nu aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd.
  Daarnaast brengt de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht nog een advies uit.
  Het kabinet moet een besluit nemen over deze voordracht. Daarna moet het Koninklijk Besluit worden getekend. Op dit moment is de verwachting dat de nieuwe burgemeester in de loop van januari 2015 kan worden geïnstalleerd.
 • Mevrouw Spies draagt de voorzittershamer over aan plaatsvervangend raadsvoorzitter Frank van Liempdt.
 • Toespraak van plaatsvervangend voorzitter Frank van Liempdt. De heer Van Liempdt spreekt namens de gemeenteraad en de griffie. Hij biedt een sloepvaartocht over de Vecht aan als afscheidscadeau.
 • Toespraak van wethouder en locoburgemeester Jaap Verkroost. De heer Verkroost spreekt namens het college en het ambtelijk apparaat. Hij biedt een lunch aan tijdens de vaartocht over de Vecht op een mooi terras en een boek.
 • Reactie en dankwoord van burgemeester Liesbeth Spies. Mevrouw Spies memoreert de belangrijke gebeurtenissen, zoals de ramp met de MH17 en de wateroverlast in Kockengen.
  Ze bedankt de raad en het college voor de warme ontvangst en de uitstekende samenwerking.
 • De plaatsvervangend voorzitter Frank van Liempdt sluit de vergadering om 21.40 uur.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen