Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 23 juni 2015 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
23 jun. 2015, 19:30
Locatie:
4en1 theater
Voorzitter:
Marc Witteman
Griffier:
Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57

Agenda

Hoofdvergadering

4en1 theater
 • 1. Opening

  19:30
  1 document
  De voorzitter opent de vergadering.

  Wethouder De Groene vertelt dat de besluitvorming over het bestemmingsplan Fietsbrug Nigtevecht uitgesteld kan worden. Dit biedt de mogelijkheid om het ontwerp uit te werken tot een definitief plan, in samenspraak met de omgeving. Hij stelt daarom voor om dit agendapunt van de agenda van 30 juni te halen. De raad stemt daar mee in.
 • Toelichting:
  Er zijn geen aanmeldingen voor "Met de raad aan tafel".
  Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk maandag 22 juni, 12:00 uur via griffie@stichtsevecht.nl

  Geen aanmeldingen.
 • De fracties van GroenLinks, ChristenUnie-SGP, PvdA en D66 hebben aangekondigd een motie te zullen indienen over Stichtse Vecht schaliegasvrij.
  De fracties van PvdA en GroenLinks dienen een motie in over werk- en leerplekken

  a. De motie van GroenLinks, ChristenUnie-SGP, PvdA en D66 over schaliegasvrij Stichtse Vecht wordt toegevoegd aan de agenda als punt 6.
  b. De motie van PvdA en GroenLinks over leer- en werkplaatsen wordt toegevoegd als agendapunt 7.
 • Toelichting:
  Vragen voor maandag 22 juni, 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl

  a. F. van Liempdt over voorrang Diependaalsedijk - Ariënslaan.
  Reactie wethouder De Groene: voorrangssituatie past bij 30 km zone en wordt niet teruggedraaid; kruispunt wordt wel met rood asfalt gemarkeerd.
  b. J. van Nieuwenhoven over verkeersafwikkeling Kerkbrink en Herenstraat in Breukelen.
  c. D. van t Hof over winkelpand Hazeslinger 5 - Kerkbrink 13 in Breukelen.
  Reactie wethouder De Groene op b en c: de beantwoording vraagt meer tijd, maar zal op korte termijn schriftelijk plaatsvinden.
 • Algemene beschouwingen:
  Dick Verwoert (D66): gemeente moet proactief opereren; prioriteiten recreatie, economie en sport worden onderschreven; investeren in dienstverlening; alertheid bij thema veiligheid; aandacht voor Omgevingsdienst, transformatiegebieden en cultureel erfgoed; gemeente is in control; letten op effect in sociaal domein uitspraak Centrale Raad van Beroep over huishoudelijke hulp; meer ruimte voor gemeentelijk belastinggebied, maar geen belastingverhoging; besparen op gemeentelijk apparaat door zaakgericht werken.
  Reacties:
  Frank van Liempt (Lokaal Liberaal) over belofte om belasting niet te verhogen.
  Maarten van Dijk (PvdA) over control in sociaal domein.
  Ike Roetman (ChristenUnie-SGP): hoe staat het er voor met de veiligheid en kan overheveling rijkstaken leiden tot belastingverhoging?
  Piet Paul (GroenLinks): extra geld voor cultuur.
  Gerry Rijsterborgh (Maarssen 2000): wat moet gemeente doen aan achterstallig onderhoud bij sport?

  Frank Masteling (VVD): financieel lastige jaren achter de rug; voorbereiden op economische verbetering; door de strategische heroverweging nu geen grote ingrepen; investeren in economie, sport en toerisme. Drie thema's moeten aandacht krijgen: veiligheid en handhaving (3 BOA's is te weinig), economie (gunstig investeringsklimaat en promotie) en aantrekkelijke leefomgeving.
  Reacties:
  Ike Roetman (ChristenUnie-SGP): rol Economic Board Stichtse Vecht en stand van zaken veiligheid.
  Frank van Liempdt (Lokaal Liberaal): foute aannames bij bezuinigingen; taakuitoefening BOA's; spijt van bezuiniging op openbare ruimte.

  Marnix Veldhuijzen (CDA): investeren in locale economie en sociaal domein; ook "kunst van het loslaten", voorstander bedrijfsinvesteringszones, inzetten op duurzame energie en sociale wijkteams (indicatie niet alleen via huisartsen); maatschappelijke organisaties moeten meer ruimte krijgen; coproductie; ideeënmakelaar.
  Reacties:
  Gerrie Rijsterborgh (Maarssen 2000): moet grotere rol sport en dorpsraden leiden tot besparing?
  Piet Paul (GroenLinks) hoe financiering ideeën voor duurzaamheid?
  Frank van Liempdt (Lokaal Liberaal): zijn extra wensen te financieren?

  Frank van Liempdt (Lokaal Liberaal): voorbijgaan aan negatieve punten; complimenten voor reactie op bewoners bij Huis ten Boschstraat, brugwachters, 80 km op Oostkanaaldijk en niet verplicht stellen van blauwe bak; tegen verhoging OZB, ook voor OZB niet woningen omdat ondernemers het moeilijk hebben; extra geld gaat vooral naar ambtelijk apparaat; wat is beschikbaar voor kunstgrasvelden?
  Moties over dag voor gedecoreerden, sportsubsidies en Diependaalsedijk.
  Reacties:
  Frank Masteling (VVD): OZB is toch alleen verhoogd met inflatiepercentage?
  Burgemeester constateert dat motie over Diependaalsedijk geen betrekking heeft op het agendapunt Voorjaarsnota. Lokaal Liberaal zal de motie op 30 juni opnieuw indienen.

  Warner van Vossen (Streekbelangen): ambities spiegelen aan financiële kader; financiële positie versterken door kerntakendiscussie en discussie over "Focus op Morgen"; voorbeeld nemen aan gemeente Bunnik wat betreft sterke strategische positie langs snelweg; bij bestemmingsplannen initiatiefnemers laten betalen.

  Gerry Rijsterborgh (Maarssen 2000): Integraal Voorzieningen en Accommodatie Beleid (IVAB) is oud beleidsstuk en kan niet deel uitmaken van deze Voorjaarsnota; Voorjaarsnota is niet concreet en SMART genoeg; niet akkoord met dekkingsvoorstellen, met name niet met inzet stelpost sociaal domein.

  Ike Roetman (ChristenUnie-SGP): niet alleen kijken naar donkere wolken, kracht van inwoners benutten; alles moet duurzaam zijn, ook sociale relaties zoals gezin; alles inzetten op digitaal moet niet betekenen dat papier verdwijnt; toename sociale huurwoningen nodig; mogelijkheden kernrandzones benutten; meer ondersteuning minima; te weinig capaciteit voor stimulering economie en recreatie; restauratie kerktoren Nieuwer ter Aa naar voren halen.
  Reacties:
  Frank van Liempdt (Lokaal Liberaa): moeten sancties worden verbonden aan scheiding?
  Piet Paul (GroenLinks): verduidelijking bouw in kernrandzones.

  Maarten van Dijk (PvdA): keuzemogelijkheden aan raad geven, meer concrete doelen in begroting; te ruim mandaat voor college; raad moet meebeslissen over opbrengst van het vastgoed; drie thema's belangrijk:, gebiedsgericht werken, sociaal domein (aandacht voor ouderen en huishoudelijke hulp, werk voor mensen met een beperking) en werkgelegenheid (in recreatie en toerisme; garantiebanen, leerwerkplekken).

  Linda van Dort (GroenLinks): te weinig kaderstelling over duurzaamheid, energietransitie en geen aandacht voor millennium- en fairtradegemeente; nemen afstand van eerste deel van de Voorjaarsnota. Financieel kader is wel duidelijk; maar deel geld voor sport moet ingezet worden voor duurzaamheid en cultuur; tegen afschaffen gemeentepagina; er wordt niets gemeld over klimaatveranderingen.
  Reactie:
  Ike Roetman (ChristenUnie-SGP): hoe moet invulling worden gegeven aan duurzaamheid?

  Mieke Hoeke (Het Vechtse Verbond): vertrouwen dat decentralisatie goed zal gaan; jammer dat Wijdemeren afhaakt bij samenwerking; sportdeelname voor jeugd met weinig geld stimuleren; alleen digitale gemeenteberichten is niet voldoende: geef 4 x per jaar bewaarnummer uit; buslijn 122 dreigt geheel te verdwijnen: gemeente moet zich inzetten voor proef met flexibel rooster, vooral in de spits; tegen verhoging OZB niet woningen.
  Reactie:
  Gerry Rijsterborgh (Maarssen 2000): waarom papieren versie algemene beschouwingen alleen naar college?
  Ike Roetman (ChristenUnie-SGP): alternatief voor buslijn 122.


  Dik van 't Hof (Stichtse Vecht Beweegt): meer transparantie blijft nodig; waardering voor compacte Voorjaarsnota; college moet meer ruimte voor initiatieven van de raad bieden.

  Reactie college.
  Wethouder Eric Balemans:
  Toezeggingen:
  -er zal worden gekeken naar besparingsmogelijkheid door zaakgericht werken;
  -Mogelijkheden extra inzet BOA's wordt onderzocht;
  -Herhaling toezegging uit commissie dat bij begraafplaatsen gekeken wordt naar mogelijkheid uitbesteding beheer.
  Wethouder Jaap Verkroost:
  -€ 1,2 mln komt uit "Kaldengelden" en wordt niet onttrokken aan rijksgelden sociaal domein.
  -In september komt update over Duurzaamheid: samenwerking met partners staat voorop.
  -In najaar voorstel over gebiedsgerichte communicatie en invulling rol wijkcommissies en dorpsraden.
  Toezegging: "ideeënmakelaar" voor maatschappelijke initiatieven wordt meegenomen in voorstel over gebiedsgericht werken.
  Wethouder Pieter de Groene:
  -Samen optrekken met provincie bij poging om buslijn 122 in stand te houden.
  -Recreatienota komt in najaar in raad; Stichtse Vecht richt zich niet op massarecreatie.
  -OZB niet woningen wordt niet gebruikt voor beleidsintensiveringen, maar bijvoorbeeld voor bedrijfsinvesteringszones op verzoek van de bedrijven zelf.
  Toezegging: College zal Voorjaarsnota op blz. 19 aanvullen bij de tekst over Verhoging OZB niet woningen: "Deze middelen worden uitsluitend ingezet door middel van het instrument "bedrijfsinvesteringszones (BIZ)".
  Wethouder Van der Horst:
  -Investeringen in sport gaan om veiligheid en kwaliteit (kunstgrasvelden).
  -Wenselijkheid jeugdsportsubsidies; oordeel aan de raad, college is er niet voor.
  -Zoeken naar financiering voor restauratie kerktoren Nieuwer ter Aa.
  Toezegging: verkoop gemeentelijke panden zal met de raad worden besproken in het kader van de begroting 2016.
  Wethouder Franko Živkovi?-Laurenta:
  -Forse toename aantal vergunningaanvragen; regelgeving rijk is soepeler geworden.
  -Provincie biedt ruimte voor ontwikkelingen in kernrandzones, maar eist dan wel gemeentelijke visie; college is voorstander van pragmatische benadering.
  -Er vindt al direct kostenverhaal plaats bij ontwikkelaars.
  Wethouder Jacqueline Koops:
  -Effecten uitspraken Centrale Raad van Beroep over huishoudelijke hulp worden gemonitord.
  -Voor de groep mensen met een arbeidscapaciteit van 20-40% wordt gekeken naar mogelijkheid beschut werken en wordt dagbesteding WMO aangeboden.
  Burgemeester Marc Witteman:
  -Applicatie voor flexwerken is wenselijk om aanwezigheid ambtenaren te kunnen zien: effectiviteit zal worden getoetst.
  -Kosten bijeenkomst voor gedecoreerden bedragen minimaal € 3.500 per jaar.
  -Gemeentepagina: jongeren gebruiken vooral digitale kanalen; mogelijkheid gedrukte vorm op aanvraag wordt onderzocht.
  Toezegging: Idee van 4 x per jaar bewaarkrant zal aan de orde komen in het voorstel voor gemeentepagina.
  -Veiligheid: als de ambitie wordt verhoogd moet er meer geld beschikbaar komen.
 • 5.c. Debat

  21:30
  Bespreekstuk
 • De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen