Raad 07 maart 2017 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de maatschappelijke stagiaires van de gemeente.
  In verband met de benoeming van een wethouder is een commissie onderzoek geloofsbrieven en een commissie van stemopneming nodig. Hij vraagt Albert Gemke hiervan voorzitter te zijn en Pauline Bredt-Aler en Ronald van Liempdt als lid in de commissie zitting te nemen. Hiermee wordt ingestemd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk maandag 6 maart 2017 12:00 uur, via griffie@stichtsevecht.nl.

  a. Mevrouw A. Koops over Cultuur in Stichtse Vecht. Zij draagt een aantal gedichten voor;
  b. de heer H. Land over het onbeantwoord laten van een tweetal WOB-verzoeken over
  Slootdijk 1 en afwijkingenbeleidregels;
  c. de heer N. Bos over een verklaring van geen bedenkingen voor weideschuur, hondenpension en paardenstal op Slootdijk 1.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fractie van GroenLinks dient een motie in over modernisering verkiezingsborden. De fractie van Lokaal Liberaal dient een motie in over afschaffing van verkiezingsborden.

  Het Vechtse Verbond is voor voornemens een motie in te dienen, in relatie tot de vragen over reactie gemeente over StAB advies over bestemmingsplan Landelijk gebied noord, inzake de Weideschuur aan de Kerklaan.

  PvdA, Maarssen 2000 en Lokaal Liberaal dienen een motie in over de problemen bij de belastingssamenwerking SWW.  a. De gezamenlijke motie van GroenLinks, PvdA en Het Vechtse Verbond over het moderniseren van de verkiezingsborden wordt doorgeschoven naar de commissie Bestuur en Financiën van 18 april 2017;
  b. de motie van Lokaal Liberaal over het afschaffen van de verkiezingsborden wordt doorgeschoven naar de commissie Bestuur en Financiën van 18 april 2017;
  c. de motie van Het Vechtse Verbond over de weideschuur nabij de Kerklaan in het Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord wordt als agendapunt 12 aan de agenda toegevoegd;
  d. de gezamenlijke motie van PvdA, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht Beweegt over de belastingssamenwerking SWW wordt als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd;
  e. op verzoek van Stichtse Vecht Beweegt wordt agendapunt 9 van hamerstuk in bespreekstuk gewijzigd.
  De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • D66 vraagt om aan de toezegging van wethouder Balemans over het zo spoedig mogelijk toesturen van een feitenrelaas en evaluatie met betrekking tot de problemen bij het niet tijdig kunnen versturen van de belastingaanslagen toe te voegen dat hierbij de zorgvuldigheid voorop staat.
  Met deze toevoeging wordt de besluitenlijst vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Toelichting: Vragen voor maandag 6 maart, 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl.

  Het Vechtse Verbond stelt vragen over de miscommunicatie en (on)juistheid ten aanzien van de weideschuur ten noorden van de Kerklaan in Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.
  Wethouder Živković-Laurenta antwoordt dat hij alle feitelijke informatie aan de Raad van State heeft verstrekt. Het betreffende ABC-advies gaat over een ander perceel dan het betreffende bouwperceel. Hij is bereid het ABC-advies alsnog naar de Raad van State te sturen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De lijst Ingekomen stukken wordt op 21 februari 2017 gepubliceerd.

  PvdA vraagt of het college het Manifest van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (B01) gaat ondertekenen. Wethouder Van Dort antwoordt dat het college voornemens is om dit manifest te ondertekenen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Omdat mevr. wethouder J. Koops-Scheele een beroep doet op de ziekteverlofregeling en 16 weken afwezig is, draagt de fractie van ChristenUnie-SGP de heer T.H.D. de Weger voor als tijdelijk wethouder voor deze periode.

  a. Tijdelijk wethouder Tymon de Weger.
  Voorzitter Albert Gemke doet verslag van de bevindingen van de commissie onderzoek geloofsbrieven.
  Fractievoorzitter Ike Roetman van de ChristenUnie-SGP draagt de heer T.H.D. de Weger voor als tijdelijk wethouder i.v.m. het ziekteverlof van wethouder mevrouw J. Koops.
  Stichtse Vecht Beweegt vraagt of de fractie overwogen heeft om de vervanging door de andere collegeleden te laten plaatsvinden. Ike Roetman geeft aan dat zijn fractie het belangrijk vindt dat de ChristenUnie-SGP als deelnemer aan de coalitie ook vertegenwoordigd is in het college.Er zijn geen vragen voor de kandidaatwethouder.
  Stembriefjes worden uitgedeeld.
  Schorsing van 20.15 tot 20.20 uur
  Albert Gemke meldt de uitslag van de stemming: 24 stemmen vóór, 4 blanco en 2 ongeldig.
  Hiermee is wethouder Tymon de Weger benoemd.
  De voorzitter neemt hem de eed af.
  De raad stemt in met het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fractie van de ChristenUnie-SGP heeft de heer A.C. van Vuuren voorgedragen als nieuw commissielid. De heer W.A. de Jong is gestopt als commissielid.

  De fractie Streekbelangen heeft mevrouw C. van Vliet voorgedragen als nieuw commissielid. Mevrouw W.E. Portheine-Boom is gestopt als commissielid.

  Kees van Vuuren is benoemd als commissielid voor de ChristenUnie-SGP. Hij legt de eed af.
  vergroten verkleinen laden...
 • Extra krediet omdat de vermogenstoets voor de toelating tot de regeling collectieve zorgverzekering is vervallen.

  De commissie sociaal domein van 7 februari heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

  Conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Zienswijze van de gemeente Stichtse Vecht op de kadernota 2018 van de GGD Regio Utrecht.

  Stichtse Vecht Beweegt uit zorgen over de financiën en de jeugdzorg. Wethouder De Weger antwoordt dat hij in het AB van de GGDrU zal toezien dat de bezuinigingsopgave niet tot meer lasten zal leiden voor Stichtse Vecht. Omdat de GGDrU dit binnen het budget opvangt is de brief niet aangepast.
  De zienswijze wordt conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De moties zijn besproken in de commissie sociaal domein van 10 januari en 7 februari 2017. De fractie van Lokaal Liberaal handhaaft de moties.

  Op verzoek van de fractie van Lokaal Liberaal is de definitieve versie van de Woonvisie toegevoegd aan dit agendapunt.
  vergroten verkleinen laden...
 • M1 betreft niet meerdere vergunninghouders in één woning;
  Dictum: “Om met onmiddellijke ingang de pilot meerdere jonge alleenstaande statushouders in een woning te staken en gestaakt te houden”.
  vergroten verkleinen laden...
 • M2 betreft de urgentie.
  Dictum: “Om uiterlijk per 1 juli 2017 of zoveel eerder wanneer de gewijzigde huisvestingswet
  van kracht is geworden, de urgentie voor statushouders in onze huisvestingsverordening te
  schrappen”.
  Lokaal Liberaal geeft een toelichting op beide moties en vraagt voor motie M2 een hoofdelijke stemming.
  Wethouder Van Vossen geeft aan dat er op dit moment wordt nagedacht over alternatieve huisvesting, bijvoorbeeld in units op sportpark Daalseweide waar de statushouders dan vrijwilligerswerk voor de sportverenigingen kunnen verrichten. Dit is in onderzoek.
  VVD geeft in een stemverklaring aan motie M1 niet te steunen al zijn zij wel voor een oplossing van het probleem. Motie M2 zullen zij wel steunen om het college een signaal mee te geven om vaart te maken met alternatieve huisvesting.
  vergroten verkleinen laden...
 • Stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteit voor Harmonieplein in Maarssen.

  Besproken in de commissie fysiek domein van 7 december 2016 en 7 februari 2017. Bespreekstuk op verzoek van de fractie van Lokaal Liberaal.

  Insprekers:
  1. Mieke Wolfs (huisartsenpraktijk): plannen voor huisartsenpraktijk op Harmonieplein
  2. Ries Engbersen (VVE Harmonieplein): blij met enkele aanpassingen, niet blij met bouwblok tegenover onze woningen
  3. Suzanne Hofstee (bewoner Harmonieplein): blij met 64 extra parkeerplaatsen, tegen blauwe zone, er is geen langparkeerdersprobleem
  4. Emile Korthuis (bewoner Gaslaan): blij dat Gaslaan afgesloten blijft.
  5. John Engels (Gehandicaptenplatform): meer aandacht nodig voor parkeren voor gehandicapten, in algemeen te weinig parkeerplaatsen. Aanbevelingen om gebied voor gehandicapten te verbeteren.
  6. Van Dijck (ontwikkelaar locatie Brandweerkazerne): vraagt aandacht voor parkeren.
  7. Erik te Riele (bewoner Boelesteinseweg): de klankbordgroep is niet gehoord over het afsluiten van de Gaslaan. Daardoor zorgen over verkeer Boelesteinselaan.
  Reactie wethouder Zivkovic op de insprekers
  - Gezondheidscentrum mogelijk in noordblok.
  - Plein past bij de schaal van het dorp Maarssen
  - Er is geen hotel opgenomen in het plan.
  - Bij inrichting van plein wordt naar o.a. milieuplek en gehandicaptenparkeren.
  - Afsluiten Gaslaan was duidelijke wens raadscommissie.
  Reactie Commissie:
  Maarssen 2000: Tevreden over aanpassingen, met name aantal parkeerplaatsen, maar wel de vraag of het nu voldoende is. Is er gekeken naar parkeren Raadhuisstraat en Breedstraat? Voorstander van gezondheidscentrum.
  ChristenUnie-SGP: Blij met aanpassingen, wel positief over instrument van blauwe zones. Positief over gezondheidscentrum. Vraag: hoe zit het met aantal zorgwoningen, 28 of 32 en wat is de huurprijs? Hoe zit het dan met de indicaties?
  Het Vechtse Verbond: Hoe werkt blauwe zone uit voor bewoners? Is er de aansluiting naar de bushalte?. Komen er oplaadplekken voor elektrische auto's? Is 28 woningen 30 %.
  GroenLinks: Zorgwoningen niet optellen bij sociale woningen. Tekortkoming is afwezigheid van cultuurvoorziening. Welke concrete maatregelen om fietsgebruik te stimuleren?
  CDA: Parkeren is sterk verbeterd. Blauwe zone: hoe werkt dat? Culturele voorziening discutabel.
  VVD: Complimenten voor de aanpassingen. Blij met aandacht voor verkeersveiligheid. Alleen blauwe zone als het aantoonbaar nodig is. Raadsbesluit aanpassen: “aantrekkelijk” weghalen omdat het subjectief is.
  Stichtse Vecht Beweegt: Vraag over zorgwoningen en sociale woningen in relatie tot 30%.
  We missen de culturele invulling. Angst over kwalitatieve invulling van het parkeren.Toch nog naar routing krijgen, met name ontsluiting via locatie Bomhof. Vragen over opbrengsten voor maatschappelijk vastgoed.
  Streekbelangen: Blij met dit plan. Instemmen met zorgwoningen.
  PvdA: Mooi plan. Er is goed rekening gehouden met de belangen van de bewoners. Veel vertrouwen dat het een mooi plein wordt. Waarom moeten we uitspraak doen over status van de zorgwoningen?
  D66: Er is hard gewerkt aan de aanpassingen: helder antwoorden op de vragen die de commissie heeft gesteld. Er is goed gekeken naar parkeren. Keuze voor blauwe zone op basis van uitwerking. Kijk serieus naar medische voorziening.
  Lokaal Liberaal: Blijft moeite houden met het plan. Blij met aanpassingen parkeren. Kijk bij Bp Maarssen aan de Vecht ook naar parkeren. Zonnestudie niet goed te raadplegen. Jammer dat er geen theater meer is. Voldoet dit aan de wensen van de bevolking? We zijn daar niet uit.
  Reactie wethouder:
  - Aanpassing parkeerplaatsen: er zijn meer parkeerplaatsen in het plan opgenomen, o.a. door verplichting gebouwd parkeren. Blauwe zone is als optie opgenomen. Bewoners krijgen dan ontheffing. In Raadhuisstraat is de parkeren op eigen terrein en langsparkeren. Breedstraat en klein deel Raadhuisstraat zou meegenomen moeten in onderzoek .
  - Bij de zorgwoningen wordt gekeken naar indicatie en naar de huur van maximaal € 710.
  Als de zorg minder wordt, worden 4 kamers omgezet naar sociale woningen; 28 wordt dan 32 woningen.
  - Er wordt gesproken met huisartsen en zorgaanbieders.
  - Er zijn al electrische laadplekken. Als er meer behoefte is, kan dat aangelegd wordt.
  - Er is een bushalte aan de Kerklaan. Er is bij aandacht bij de inrichting voor mensen met een handicap.
  - Blijkbaar is er geen draagvlak voor een culturele invulling. Misschien wel mogelijkheid in gymzaal en Open Hof.
  - Proberen overlast te beperken door gefaseerd bouwen.
  - Belangrijkste verkeersader door het gebied is een fietsroute: auto's via de zijkanten.
  - Het is belangrijk voor de kaders van de planvorming dat de raad een uitspraak doet over het aantal van 32 sociale woningbouw.
  - Door planologische wijzigingen kan de waarde van voorheen maatschappelijk vastgoed toenemen. Dat is een voordeel voor de eigenaar, maar het is ook een risico omdat de bestemming ook ongewijzigd kan blijven.
  - Raad wordt bij het bestemmingsplan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen ten aanzien van parkeren, o.a. in verband met de zorgfunctie
  Actiepunten:
  1. Schriftelijke reactie op vraag Stichtse Vecht Beweegt over ontsluiting via locatie Bonhof.
  2. Testen of de presentatie van de zonnestudie te raadplegen is.
  Reactie insprekers:
  Ries Engbersen: Ontsluiting via locatie Bomhof leidt tot te veel extra verkeer in Raadhuisstraat en Boelesteinseweg.
  - Bespreekpunt op verzoek van Lokaal Liberaal.
  Stichtse Vecht Beweegt verwacht nog enkele antwoorden.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter van de onderzoekscommissie, Ron Druppers, meldt dat in verband met het lopende onderzoek, de onderzoekscommissie bij de bespreking van dit agendapunt de zaal zal verlaten. Vervolgens verlaten Ron Druppers, Klaas Overbeek, Pauline Bredt-Aler en Frans de Ronde de zaal.
  Ordevoorstel: het Vechtse Verbond vraagt de motie met als dictum:
  - de reactie aan de Raad van State waarheidsgetrouw te herformuleren conform de discussies in de betreffende Commissievergaderingen en het Raadsbesluit van 3 december 2015;
  - deze nu voldoende te onderbouwen mede op basis van het ABC advies uit 2014; en
  - deze motivatie te voorzien van het betreffende ABC advies;
  - de Raad van State te melden dat zij de huidige reactie, voor wat betreft de weideschuur, per direct namens de Raad intrekt, wegens een onzorgvuldige formulering;
  - de Raad van State zo snel mogelijk van het daadwerkelijke standpunt van de Raad op de hoogte zal stellen.
  te agenderen voor de eerst volgende vergadering van de commissie Fysiek Domein op 14 maart aanstaande. Hiermee wordt dan niet voldaan aan de 10-dagen termijn.
  De voorzitter zal deze vraag morgenochtend (8 maart) aan het Presidium voorleggen. Hij zal zorgen voor een advies hoe, in het kader van het lopende onderzoek, hiermee omgegaan moet worden.
  Actiepunt burgemeester:
  Voor de agendering in de commissie Fysiek Domein van 14 maart 2017 aan de motie van Het Vechtse Verbond een advies toevoegen over hoe hier mee om te gaan in het kader van het lopende onderzoek.
  vergroten verkleinen laden...
 • PvdA dient mede namens Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht Beweegt een motie in met als dictum:
  ◾om voor de commissievergadering Bestuur & Financiën van 21 maart 2017 een gedegen feitenrelaas op te leveren aan de Raad m.b.t. de problemen bij de belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren en deze ter bespreking te agenderen voor de raadscommissie Bestuur & Financiën van 21 maart 2017;
  ◾toe te lichten welke mogelijke gevolgen het verschuiven van de incassotermijn heeft voor de inwoners;
  ◾toe te lichten welke mogelijkheden er geboden worden aan inwoners die hierdoor mogelijk in financiële problemen komen.

  Wethouder Balemans antwoordt dat de prioriteit bij het uitbrengen van de aanslagen ligt. Het feitenrelaas is bijna klaar en wordt zo spoedig mogelijk aan de raad gestuurd. Ook de evaluatie van het proces van de samenwerking wordt zo spoedig mogelijk verzonden. Medio maart kan hij meer duidelijkheid geven. De Waarderingskamer voert vrijdag controles uit op de dossiers van Stichtse Vecht. Wat de 1e bullit betreft zal hij in de commissie Bestuur en Financiën van 21 maart 2017 hierop terugkomen.
  PvdA vraagt om in het feitenrelaas het tijdpad aan te geven wanneer in Stichtse Vecht bekend was dat de termijn niet gehaald zou worden.
  Wethouder Balemans ontraadt de motie. De technische vragen van Maarssen 2000 over de ICT-problemen en de vraag of er vorig jaar liquiditeitsproblemen waren, zal hij schriftelijk beantwoorden.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...