Raad 19 december 2017 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 18 december, 12.00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 31 oktober en 7 november 2017
  vergroten verkleinen laden...
 • Toelichting: Vragen voor maandag 18 december 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De heer J.H. Zondervan uit Breukelen is voorgedragen als commissielid voor de fractie van Stichtse Vecht Beweegt.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Voor dekking uit een tweetal posten uit het Onderwijshuisvestingsprorgramma heeft de raad het budgetrecht. Het betreft de tijdelijke uitbereiding van de St. Ludgerusschool en een constructiefout bij het Kristal.
  vergroten verkleinen laden...
 • Een tweetal technische aanpassingen op de WMO-verordening uit 2015.

  De commissie sociaal domein van 21 november 2017 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De GGDrU heeft de deelnemende gemeenteraden gevraagd om een zienswijze te geven op een tweetal begrotingswijzigingen (2017 en 2018). Het college heeft de zienswijze aangevuld op basis van de bespreking in de commissie sociaal domein van 21 november 2017. De commissie sociaal domein heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Vanaf 2020 is de gemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen. In U16 verband is dit voorbereid. De U16 gemeenten moeten een besluit nemen over de voorgenomen koers.

  De commissie sociaal domein van 21 november 2017 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel van het bestuur van BSWW tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren.


  De commissie Bestuur en Financiën van 28 november 2017 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

  Het raadsbesluit is aangepast.
  vergroten verkleinen laden...
 • Belastingverordeningen met de tarieven voor 2018.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het Dagelijks Bestuur is in opdracht van het Algemeen Bestuur in 2017 gestart met het proces om de Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen. Deze inzet is het vervolg op het rapport "Verkenning toekomstopties recreatieschappen Utrecht". De Gemeenschappelijke Regeling wordt aangepast aan de laatste wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en betreft het vergroten van de bestuurlijke effectiviteit. Een aanbeveling is om in te zetten op doorontwikkeling van de Oostelijke Vechtplassen.


  De commissie Fysiek Domein van 6 december 2017 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De regelgeving voor het Plassenschap wordt vereenvoudigd en geactualiseerd. De deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling hebben aan het Plassenschap de bevoegdheid overgedragen tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften binnen het werkgebied. Diverse knelpunten in de uitvoering en handhaving van de regelgeving vormen aanleiding voor het vernieuwen van de verordening.


  De commissie Fysiek Domein van 6 december 2017 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Rechtspositionele aanpassingen voor griffiemedewerkers naar aanleiding van LOGA circulaires. In eerste instantie heeft de werkgeverscommissie hier een besluit over genomen. Na consultatie bij de VNG blijkt dat alleen de gemeenteraad bevoegd is om deze besluiten te nemen, ook al zijn ze van technische aard.
  vergroten verkleinen laden...
 • Twee LOGA-circulaires betekenen technische aanpassingen van de CAR/UWO als gevolg van de verplichte invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) per 1 januari 2017. In eerste instantie heeft de werkgeverscommissie hier een besluit over genomen. Na consultatie bij de VNG blijkt dat alleen de gemeenteraad bevoegd is om deze besluiten te nemen, ook al zijn ze van technische aard.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de gemeenteraad van 26 september 2017 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college de opdracht kreeg de Nota Sterke Basis voor eind 2017 aan de raad voor te leggen.

  Gemeenten hebben de transformatieopgave om zorg en ondersteuning beter en goedkoper vorm te geven. Inzet op preventie en vroegsignalering is een manier om dit te kunnen bereiken. Via een extra impuls kunnen kansrijke initiatieven bijdragen aan het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners. Hiervoor is een eenmalige investering nodig, waarvoor de middelen beschikbaar zijn in de Risicoreserve Sociaal Domein. De onderbouwing hiervan is uitgewerkt in de nota ‘Een Sterke Basis – herziene versie’.

  De commissie Sociaal Domein van 6 december 2017 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk, waarbij fracties wel de mogelijkheid willen hebben zich uit te kunnen spreken over het proces. Streekbelangen wil duidelijkheid over de monitoring.
  vergroten verkleinen laden...
 • De verordening bedrijveninvesteringszone (BIZ) regelt de heffing en invordering van de BIZ-gelden. Deze wordt geheven bij de gebruikers (of bij leegstand eigenaren) van niet-woningen binnen het afgebakende centrumgebied van Maarssen-dorp. De opgebrachte gelden worden als subsidie verleend voor uitvoering van het BIZ-plan van de Ondernemersvereniging Hart van Maarssen.

  Behandeld in de commissie fysiek domein van 21 november 2017. Bespreekstuk op verzoek van Maarssen 2000 i.v.m. de kosten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt om de clientenparticipatie van de belanghebbenden Werk en Inkomen te beleggen bij de (nieuwe) adviesraad Sociaal domein (voorheen WMO-raad).

  Maarssen 2000, PvdA, Lokaal Liberaal, Stichtse Vecht Beweegt en Het Vechtse Verbond dienen een motie in over de secretariele ondersteuning van de Adviesraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In de commissie Fysiek Domein van 30 mei 2017 is verzocht om de maatregelen voor het Zandpad te schrappen uit deel D van het GVVP, nota auto-, vracht- en landbouwverkeer. Deze nota is door de raad op 3 juli 2017 vastgesteld. In de Trajectnota worden voorstellen gedaan voor verkeersmaatregelen en inrichting van het Zandpad tussen Maarssen en Breukelen.


  De commissie Fysiek Domein van 6 december 2017 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.

  Discussiepunten zijn ........

  vergroten verkleinen laden...
 • Beschikbaar stellen van kredieten voor fundering en audiovisuele apparatuur, kiezen voor semi vaste Lagerhuisopstelling en keuze maken voor raadzaal op de begane grond i.p.v. op de etage.


  De bijlagen 2, 3 en 3a zijn geheim en liggen ter inzage bij de griffie.

  De commissie Bestuur en Financiën van 28 november 2017 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk. De commissieleden hebben een toelichting gekregen op de verschillen tussen de kostenraming van 2016 en de huidige raming op basis van het voorlopig ontwerp.

  Discussiepunten zijn de hogere kosten, de indeling en de betrokkenheid van de raad. D66 overweegt een amendement over de zaalindeling.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is om kennis te nemen van de Septembercirculaire 2017 van het gemeentefonds en de financiële gevolgen te verwerken zoals wordt voorgesteld. Het bijgestelde meerjarenbeeld betrekken bij de Voorjaarsnota 2018.


  De fractie van de PvdA dient een amendement in om in 2018 een indexering van 1,8 % toe te passen voor de subsidies.
  vergroten verkleinen laden...
 • De motie is in de raad van 7 november 2017 aangehouden en besproken in de commissie Fysiek Domein van 21 november 2017.


  OPMERKING GRIFFIER: De fractie van Lokaal Liberaal overweegt nog of de motie wel of niet wordt ingediend.
  vergroten verkleinen laden...
 • De motie vraagt om het uitvoeren van de berekening om maximaal 30% sociale woningen te bouwen op de locatie Kuyperstraat omdat dit aan de klankbordgroep is toegezegd. De motie wordt ingediend i.v.m. een aangekondigde peiling over het bouwplan.

  Lokaal Liberaal dient, mede namens Maarssen 2000, VVD, CDA en Het Vechtse Verbond de motie in met als dictum:
  De gedane toezegging zoals hierboven beschreven (er zouden berekeningen worden gemaakt van de financiële haalbaarheid van het uitgangspunt van maximaal 30% sociale huur en 70% sociale koop of een andere invulling waarbij niet meer dan 30% sociale huur werd ingezet. Hierbij zou rekening gehouden worden met grondprijzen en er zou ook gekeken worden naar andere stedenbouwkundige volumes of ontwerpen dan tot nu toe aan de orde) alsnog uit te voeren en de resultaten binnen 14 dagen kenbaar te maken aan klankbordgroep, gemeenteraad & commissie.

  Wethouder Živkovic-Laurenta zal de in de motie gevraagde berekeningen leveren. In verband met het komende kerstreces niet binnen 14 dagen. Wel vóór eind januari 2018.

  Lokaal Liberaal trekt, mede namens de overige indieners, vervolgens de motie in.

  Toezegging wethouder Živkovic-Laurenta:
  de in de motie gevraagde berekeningen leveren vóór eind januari 2018.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fractie van Lokaal Liberaal heeft een motie aangekondigd over het eerder openstellen van de winkels op zondag 31 december.

  Lokaal Liberaal dient de motie in met als dictum:
  Bij uitzondering toe te staan dat winkels op 31 december 2017 om 10:00 uur hun deuren mogen openen.
  Wethouder De Groene meldt dat slechts 1 winkeliersvereniging heeft gevraagd om op 31 december langer open te mogen zijn. De mogelijkheid is er al om op zaterdagavond langer open te blijven. Hij ontraadt de motie.
  Lokaal Liberaal handhaaft de motie en komt er in januari 2018 op terug.
  De motie is verworpen met 5 stemmen vóór en 25 stemmen tegen. (Vóór de fracties van lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.)
  vergroten verkleinen laden...
 • Het overnemen van het areaal Openbare verlichting met ingang van 1 januari 2018 en de relatie met de huidige exploitant voor drie jaar continueren.

  De commissie Fysiek Domein van 21 november 2017 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

  Stichtse Vecht Beweegt heeft na de commissiebehandeling nog twee keer vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen zijn toegevoegd. Enkele vragen kunnen pas later worden beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter kan besluiten - gehoord de raad - om de vergadering te schorsen en voort te zetten op woensdag 20 december 2017, 19.30 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aangehouden - Bestemmingsplan Maarsseveenseplassen e.o.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...