Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 22 juni 2017 19:30:00

Algemene vergader informatie

Extra raad over onderzoek Bp Landelijk gebied noord

Datum:
22 jun. 2017, 19:30
Locatie:
4en1 theater
Voorzitter:
Frank van Liempdt (plaatsvervangend voorzitter)
Griffier:
Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57

Agenda

Hoofdvergadering

4en1 theater
 • De raadsleden kunnen tot 19 juni 10.00 uur technische vragen indienen bij de griffie (griffie@stichtsevecht.nl)
 • 1 Opening

  19:30
  1 document
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

  Hij deelt mee dat burgemeester Witteman om gezondheidsredenen niet aanwezig kan zijn.

  Hij deelt tevens mee dat de dames Bredt-Aler, Kox-Meijer en Swerts en de heren Phaff,

  De Ronde en Verwoert afwezig zijn. Wethouder Balemans komt later.
 • Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk woensdag 21 juni 2017 12:00 uur, via griffie@stichtsevecht.nl.

  a.De heer G. Schipper, namens de heer en mevrouw Kruiswijk, Slootdijk 1. De heer en mevrouw Kruiswijk zijn blij met de conclusies uit het rapport, met name over de wijze waarop burgers worden betrokken bij de totstandkoming van een bestemmingsplan. Zij vragen de raad zich te conformeren aan het rapport, zonder er selectief in te shoppen.

  b.Mevrouw M. Westveen-Bom, namens de Ondernemersvereniging De Werf. Zij gaat in op de rol van bedrijf A. Ondanks het uitgebrachte rapport is het college van mening dat bestemmingsplan De Werf doorgang kan vinden. Zij vraagt de raad het college te verzoeken dit plan van tafel te halen, zodat er geen slepende, dure procedures bij de Raad van State nodig zullen zijn.

  c.De heer H. Spruijt leest dat Berenschot geen feiten en omstandigheden heeft kunnen vaststellen die de vermeende schendingen van wet- en/of regelgeving bevestigen. Vindt dit wel een gemakkelijke conclusie, maar geeft aan dat hiermee dit onderzoek definitief kan worden afgesloten. Hij vraagt de raad in de toekomst meer vertrouwen te hebben in de wethouders en ambtenaren.

  d.De heer N.P.A. Bos leest in het rapport een onwaarschijnlijke litanie aan fouten en omissies die op zichzelf robuuste schendingen van de Algemene wet bestuursrecht zijn. Hij gaat in op de vraag incompetentie of opzet? Duaal stelsel onder druk en poging tot misleiding. Zijn conclusie is dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat is onterecht niet vertaald in schendingen van wet en regelgeving. Hij vraagt te wachten op de uitspraak van de Raad van State.

  e.De heer H. Land concludeert dat op basis van de interviews geen integriteitsproblemen bewezen konden worden. Natuurlijk niet. Niemand zal zichzelf beschuldigen van wetsovertredingen. Berenschot heeft ook veel boven water gehaald met betrekking tot onder andere het ABC-advies voor de weideschuur en de rol van bedrijf A. Hij is van mening dat er onrechtvaardigheden resteren en zal niet rusten voordat deze zijn gecorrigeerd.
 • VVD stelt voor om agendapunt 6, besluit tot opheffing en decharge van de onderzoekscommissies te behandelen na agendapunt 8. De voorzitter legt uit waarom het Presidium heeft besloten dit onderwerp als punt 6 op de agenda te plaatsen. De raad sluit zich unaniem aan bij het verzoek van de VVD. Agendapunt 6 wordt na agendapunt 8 behandeld.

  De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.
 • 4 Vragenhalfuur

  19:50
  Bespreekstuk
  Verzoek om alleen zeer urgente vragen te stellen en de vragen zo veel mogelijk uit te stellen tot de reguliere raad van 3 juli 2017

  Er zijn geen vragen aangemeld.
 • Ingekomen stukken die betrekking hebben op het onderzoeksrapport Bestemmingplan Landelijk gebied noord.

  Er worden geen opmerkingen gemaakt.
 • De voorzitter van de raadscommissie Ron Druppers geeft de hoofdconclusies van het rapport weer.

  De heer Druppers gaat in op de aanleiding van het onderzoek, het proces en het werk van zowel de onderzoekscommissie als van bureau Berenschot. Hij benoemt de hoofdzaken van de conclusies. De onderzoekscommissie heeft de aanbevelingen van Berenschot overgenomen en ziet deze aanbevelingen als handvatten om het proces voor het opstellen van bestemmingsplannen te verbeteren.
 • De onderzoekscommissie bestaat uit de raadsleden Ron Druppers (voorzitter), Pauline Bredt, Klaas Overbeek en Frans de Ronde.

  De commissie wordt bijgestaan door de onderzoekers drs. R. Chr. van der Mark en mr. L.J. Vellekoop.

  Maarssen 2000 vraagt of voor het spoorboekje het woord “grote” voor bestemmingsplannen kan worden geschrapt. Het spoorboekje dient voor alle bestemmingsplannen te worden gevolgd. Is het spoorboekje nu niet of amper gevolgd? Op pag. 20 wordt meerdere keren over zienswijzen gesproken. Moeten dit niet inspraakreacties zijn?

  Streekbelangen leest op pag. 39 dat het proces van totstandkoming grotendeels voldoet aan de juridische vereisten zoals vastgelegd in wet- en regelgeving. Heeft dit grotendeels betrekking op de niet gehaalde termijnen of is dit op meer zaken van toepassing?

  Op pag. 43, 3e alinea staat dat bij samenwerking tussen gemeente en andere betrokkenen het wel van belang is duidelijke kaders te stellen waarlangs deze samenwerking plaatsvindt. Heeft u daar een voorbeeld van? In de agenda staat dat het debat over de pagina’s 1 t/m 47 gaat. Waarom doet pag. 48 niet mee?

  Het Vechtse Verbond vraagt of er nog mogelijkheden zijn om het rapport aan te passen als er eventueel nog mogelijke omissies in staan?

  Stichtse Vecht Beweegt vraagt om inzage in de interview verslagen. Wellicht kunnen deze geanonimiseerd worden. Er zijn geen schendingen van wet- en/of regelgeving geconstateerd. De middelen waren hiervoor ontoereikend. Schendingen zijn er misschien wel, maar kunnen niet worden aangetoond. Hij mist de opmerking dat de middelen voor een dergelijk onderzoek ontoereikend zijn geweest.

  Bij bijl. 1, punt 4, Algemene wet bestuursrecht, wordt gesproken over “zonder vooringenomenheid”. Hoe is dat getoetst? Bij bijl. 2, punt 3, hebben de gemeente-secretarissen een aparte status gekregen. Waarom is dat? Vraagt zich af of dit nu wel een sluitend onderzoek naar waarheidsbevinding is.

  CDA leest op pag. 45, 2e alinea, dat het interne proces weinig efficiënt en effectief is verlopen. Onder andere door het sturen op voortgang. Nergens staat echter beschreven door wie of wat en wanneer er gestuurd had moeten worden.

  Is de commissie van mening dat het invliegen van een externe projectleider uiteindelijk van invloed geweest op het proces?

  VVD vindt de situatie rondom de paardenstal en bedrijf A (pag. 29) onbevredigend. Op de website van bedrijf A is nog wel te achterhalen welke tekst daar op stond vlak vóór de inspectie door de gemeente. Vindt het jammer dat dit niet nader is onderzocht. Waarom niet?

  De heer Druppers zegt toe dat het woord “grote” voor bestemmingsplannen in het kader van het spoorboekje wordt geschrapt. Berenschot is verantwoordelijk voor de inhoud van het rapport en er worden geen wijzigingen meer aangebracht. De verslagen van de interviews worden niet ter inzage gegeven. Gesprekken waren op basis van vertrouwelijkheid. Dat is ook in het protocol opgenomen. Mensen hebben vrij uit gesproken. Het raadsonderzoek was geen raadsenquête. Mensen zijn dus niet onder ede gehoord. Het aantrekken van een externe projectleider heeft natuurlijk invloed gehad op het proces.

  De heer Van der Mark antwoordt dat het spoorboekje niet systematisch is gevolgd. Een aantal processtappen zijn wel gezet. Op pagina 20 moeten zienswijzen inderdaad inspraakreacties zijn. Grotendeels heeft betrekking op het niet volgen van de wettelijke termijnen. De kaders genoemd op pag. 43 hebben betrekking op kaders waarbinnen een ontwikkeling kan plaatsvinden. Het is beter deze kaders schriftelijk vast te leggen dan mondelinge afspraken hierover te maken.

  De commissie heeft geen opsporingsbevoegdheden. Zij probeert op basis van goed onderzoek zo dicht mogelijk bij de feiten te komen.

  De gemeentesecretarissen zijn met naam en toenaam genoemd. Dat betreft één functie, één persoon. Het is traceerbaar om wie dat gaat.

  Aan de voorkant van het proces is begonnen met het aanpassen van het bestemmingsplan. Het zou goed zijn om dat projectmatig op te pakken. Sturen op voortgang is gewenst omdat termijnen zijn overschreden.

  Ten aanzien van de paardenstal is wel, middels een machine die kan terugzoeken wat in het verleden op een website heeft gestaan, vastgesteld welke tekst, kort voor de gemeente in juli 2014 op inspectie kwam, op de website stond. Daar is een screenshot van.

  Voor de zomer van 2013 is dat niet het geval. Er is een A-4tje met data met daarachter kort aangegeven wat op de website gestaan zou hebben. Dat is geen screenshot van de website maar een tekstuele samenvatting. Dat is onvoldoende feit om te kunnen constateren dat deze informatie op dat moment op de website heeft gestaan.

  De voorzitter meldt dat op pag. 48 de aanbevelingen staan. Daarom is deze pag. niet bij het debat betrokken. Over de aanbevelingen wordt apart gesproken.

  Het Vechtse Verbond gaat nader in op de 2e alinea op pag. 25. Die alinea betreft de inhoud en niet het proces. Daar gaat het onderzoek niet over. Dit kan naar haar mening niet zo in het rapport worden opgenomen.

  Stichtse Vecht Beweegt komt terug op “zonder vooringenomenheid” bij Fair play in bijl. 1. Naar zijn mening schuurt dit tegen integriteit aan.

  De heer Van der Mark vindt het gestelde op pag. 25, 2e alinea nog wel een procesuitspraak die verantwoord is. Ten aanzien van het gevaar van de vooringenomenheid is hij van mening dat de gevolgde werkwijze met bedrijf A wel mogelijk is, maar dat moet wel goed georganiseerd worden.

  Toezegging voorzitter onderzoekscommissie:

  Het woord “grote” voor bestemmingsplannen in het kader van het spoorboekje schrappen.
 • CDA is geschrokken van de hoofdconclusie in het rapport, van de onderschatting door de portefeuillehouder en de ambtelijke organisatie van de problematiek en onderdelen van het bestemmingsplan, van de efficiency en effectiviteit van het interne proces en van de onvoldoende kwaliteit van de nota zienswijzen. Voor het CDA ligt de nadruk op de organisatorische fouten. Wat gaan we hiervan leren voor de toekomst?

  PvdA is ook geschrokken van de uitkomsten. Er is in dit dossier wel heel erg veel misgegaan. Onder andere worden de aanbestedingsregels genoemd die niet zijn gevolgd. Het proces en de totstandkoming van dit bestemmingsplan heeft het vertrouwen in de gemeente op dit punt aangetast. Hoe kunnen de aanbevelingen uit het rapport breder worden getrokken en hoe kan daar lering uit getrokken worden?

  GroenLinks constateert een onderschatting van het dossier en een weinig zakelijk opereren van de ambtelijke organisatie. De fractie maakt zich zorgen dat het hier geen incident betreft. Binnen de ruimtelijke ordening gaat het vaak over grote belangen. Structurele maatregelen voor verbetering zijn noodzakelijk. Niet alleen in procesgang, maar ook in houding en gedrag. Investeren in de rol van procesbegeleider is van essentieel belang. Gevraagd wordt of de portefeuillehouder de conclusies erkend en accepteert en wat voor lering daaruit getrokken wordt. De opdrachtverlening aan bedrijf A baart de fractie zorgen. Ook de raad heeft zelf niet tijdig gestuurd en aan de bel getrokken.

  Lokaal Liberaal is van mening dat met de presentatie van dit rapport tevens een einde moet komen aan de beschuldigingen aan het adres van bestuurders en ambtenaren in deze dossiers. Indieners van zienswijzen zijn niet geïnformeerd over het besluit van de raad. Van de gemeente mag verwacht worden dat indieners van zienswijzen netjes antwoord krijgen als de raad een besluit heeft genomen. Pleit ervoor om het spoorboekje altijd te volgen. De aanstelling van een externe projectleider is achteraf gezien een verkeer keuze geweest. De portefeuillehouder en gemeentesecretaris worden geadviseerd bij dergelijke processen goed te kijken wie wat doet en de continuïteit te waarborgen. De opmerking “de raad bij de hand nemen” komt wat kinderlijk over. Dat had anders omschreven kunnen worden. De conclusies worden door de fractie onderschreven.

  Stichtse Vecht Beweegt constateert in dit dossier een rommelige procesvoering. Eén van de oorzaken is het slechte archiefbeheer in de voormalige gemeente Loenen. De vermeende schendingen zijn niet hard te onderzoeken. Er kan niets bewezen worden. Op deze manier kan er geen gedegen onderzoek plaatsvinden.

  Het Vechtse Verbond is ook geschrokken van de conclusies. Veel is misgegaan zoals de communicatie, de rol van de gemeente en het proces. Gemist wordt een opvatting over de rol van de raad. Welke rol heeft de raad gekregen in dit proces? De raad heeft geen, weinig of te laat informatie ontvangen. Hierdoor neemt de raad een besluit op onvolledige of onjuiste informatie. De wethouder is eindverantwoordelijk en dient het proces van begin tot eind te volgen. De wethouder is er verantwoordelijk voor dat de raad alle en de juiste informatie krijgt. Zij is het eens met de conclusies in het rapport. De raad krijgt niet de ruimte om te controleren. Zij kondigt voor de raadsvergadering van 4 juli een aantal moties aan om het college een aantal verbeterpunten mee te geven in de lijn van het rapport van Berenschot.

  D66 is gerustgesteld dat er geen schendingen van wet- en/of regelgeving bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord zijn geconstateerd. Is wel geschrokken van de conclusies. Er is sprake geweest van onderschatting van het proces, gebrek aan efficiency en effectiviteit en te late en onvolledige informatievoorziening. Is blij met de duidelijke conclusies en aanbevelingen. Staat hier ook volledig achter. Vraagt zich af of het verstandig is om de aanbevelingen en conclusies ook in het raadsbesluit op te nemen.

  ChristenUnie-SGP is blij dat er geen integriteitschendingen zijn aangetroffen. Is geschrokken van de conclusies en met name ten aanzien van de communicatie. Een aantal tekstgedeelten uit de inspreekteksten van de heren Bos en Land worden geciteerd. Hij betreurt de toonzetting van beide heren zeer. Staat achter de conclusies in het rapport.

  Streekbelangen constateert onder andere dat alle verdachtmakingen niet hebben geleid tot bevestiging van de vermeende schendingen. Er is geen sprake geweest van misleidingen, van samenspanning, geen kwaadaardige opzet, maar wel vele onhandigheden die verbetering behoeven. Heeft zelf geen moment aan het spoorboekje gedacht. Dat rekent hij zichzelf aan. Bij het up to date maken van het spoorboekje wordt voorgesteld ook te kijken naar de samenloop tussen een herziening van het bestemmingsplan en lopende procedures die daar plaatsvinden zoals postzegelplannen, Omgevingsvergunningen etc. die binnen dat gebied vallen. Geadviseerd wordt om in de nota zienswijzen en de beantwoording daarvan een helder taalgebruik op te nemen. Hoopt in de toekomst meer gebruik te kunnen maken van de deskundigheid van inwoners. Hij geeft vast aan dat de fractie zal voorstellen om van de polder Mijnden een pilot te maken in het kader van de Omgevingswet. Hiervoor dient wel de uitspraak van de Raad van State afgewacht te worden.

  Schorsing van 21.36 tot 21.38 voor overleg tussen voorzitter en griffier.

  VVD is blij dat het onderzoek zo breed is opgepakt. Een aantal pijnpunten is aan het licht gekomen. Deze zijn niet fraai, maar wel oplosbaar. Dat vraagt veel aandacht van zowel het college als de raad. Belangrijk is dat geen schending van wet- en of regelgeving heeft plaatsgevonden. Wel is geconstateerd dat veel is misgegaan, waardoor bij betrokkenen de schijn is ontstaan dat de gemeente met opzet zaken heeft achtergehouden. Dat is erg vervelend. Het college wordt opgeroepen om er alles aan te doen om deze schijn te voorkomen bij toekomstige plannen. Ook de raad heeft hier een taak in. Dit zal ten goede komen aan een transparant proces. De conclusies uit het rapport worden onderschreven.

  Maarssen 2000 concludeert uit het rapport dat veel is misgegaan. Door onderschatting heeft het proces veel te lang geduurd en is er niet tijdig ingegrepen. Gezien het aantal zienswijzen mocht geconcludeerd worden dat het bestemmingsplan meer was dan alleen conserverend.

  Geattendeerd wordt op de pagina’s 11, 12 en 13 waaruit blijkt dat de commissie wel degelijk signalen heeft afgegeven richting de portefeuillehouder dat er anders naar gekeken moest worden. Tot het tegendeel is bewezen conformeert de fractie zich aan de inhoud van dit rapport. De fractie stemt in met de conclusies uit het rapport.
 • De raad neemt unaniem kennis van het eindrapport en stemt unaniem in met de in het rapport opgenomen conclusies.
 • Wethouder Živković-Laurenta geeft namens het college een inhoudelijke reactie op het rapport. Voor wat er is misgegaan neemt het college verantwoordelijkheid en worden excuses aangeboden. Het spoorboekje voor bestemmingsplanprocedures wordt aangescherpt. De aanbevelingen worden overgenomen en uitgevoerd. Met de raad wordt in gesprek gegaan over deze aanbevelingen zodat afgestemd kan worden welke wensen de raad heeft ten aanzien van bestemmingsplanprocedures. Het werken met een startnotitie zal een vaste werkwijze blijven. Het huidige format hiervoor wordt zo nodig aangevuld met aanbevelingen uit het rapport. Er zal extra worden geïnvesteerd in het opleiden van de organisatie in projectmatig werken. De aanbestedingsregels en het werken vanuit termen van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap zullen nogmaals onder de aandacht worden gebracht in de organisatie evenals het vier ogen principe. Ook wordt ingezet op het tijdig informeren van raad en betrokken inwoners.

  Vragen aan het college.
  D66 is blij dat het college de aanbevelingen overneemt. Dringt er op aan dat het spoorboekje ook bij zoveel mogelijk lopende bestemmingsplannen wordt gevolgd.

  VVD is blij dat het college de aanbevelingen overneemt. Vraagt om in het spoorboekje duidelijk als eerste punt op te nemen wanneer het spoorboekje wel en wanneer niet wordt gevolgd, zoals bij postzegelplannen.

  CDA bedankt het college voor het overnemen van de aanbevelingen. Had de raad eerder geïnformeerd moeten worden of was dit proces ook voor de wethouder een verrassing? Was dit bestemmingsplan een incident of is de aansturing op de voortgang in het algemeen een punt waar het makkelijk mis kan gaan? Wat is de rol van het Management? Worden zij niet geacht te sturen op dit soort processen? Gevraagd wordt aan de aanbevelingen een tweetal punten toe te voegen:

  1. bij dergelijke grote bestemmingsplannen een langere termijn dan de 10-dagen termijn voor het publiceren van de stukken te hanteren en

  2. de handhaving in r.o.-zaken een prominentere rol te geven.

  Lokaal Liberaal is blij dat de wethouder de conclusies uit het rapport overneemt. Ziet ook wel heil in een light versie van het spoorboekje voor de kleinere plannen. Streekbelangen vraagt of bij de herziening van het spoorboekje ook rekening wordt gehouden met de samenloop met andere plannen. Wordt het spoorboekje geactualiseerd in samenspraak met de raad of krijgt de raad een kant en klaar spoorboekje aangeboden? Ten aanzien van De Werf is de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Is het dan wel raadzaam dit bestemmingsplan op deze wijze door te zetten? Wat is het college van plan met de raamovereenkomst met bedrijf A? Heeft een wethouder invloed op personeelswisselingen en zo ja, hoeveel dan? Hoe denkt het college de aanbevelingen te implementeren en de raad hierover te informeren?

  Maarssen 2000 had graag gezien dat de wethouder ook zijn persoonlijke excuses had aangeboden en niet alleen uit naam van het college. Vraagt het updaten van het spoorboekje zo snel mogelijk te doen. Het spoorboekje hanteren voor alle bestemmingsplannen. Vraagt om in de toekomst niet alleen belangenverstrengeling te voorkomen maar ook de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. ChristenUnie-SGP aanvaardt de excuses van het college. Vraagt hoe wordt geborgd dat het spoorboekje ook daadwerkelijk gebruikt wordt? Is er een signaleringssysteem dat waarschuwt in het geval de stappen uit het spoorboekje niet gezet worden? PvdA is blij dat het college de conclusies en aanbevelingen omarmt. Wil periodiek geïnformeerd worden over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen. Aangedrongen wordt op transparantie met betrekking tot het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Ook wanneer van dit beleid wordt afgeweken. Voorgesteld wordt om alle afwijkingen in het kader van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, de zogenaamde afwijkingsbesluiten, bij te houden in een afwijkingenregister en dat op verzoek is in te zien door de raad. GroenLinks aanvaardt de excuses van het college. Vraagt of het spoorboekje niet eerder dan december in aangescherpte vorm aan de raad kan worden voorgelegd? Constateert dat rondom bestemmingsplan De Werf al veel ruis ontstaat. Vraag een rapportage hoe dit proces tot nu toe gelopen is. Vraagt om extra aandacht voor de procesbegeleider in combinatie met het 4-ogen principe. Het college heeft de conclusies erkend. Hij vraagt de wethouder ook als persoon zelf de conclusies te erkennen. Het Vechtse Verbond is ook een voorstander van een nieuw spoorboekje. De procesbegeleider dient een hotline te hebben met de portefeuillehouder. Waarom toont de wethouder zelf geen initiatief voor bepaalde mogelijkheden zoals bijvoorbeeld bij bestemmingsplan Haagstede? Stichtse Vecht Beweegt is van mening dat ook bij lopende bestemmingsplannen zaken tegen integriteitschending aan schuren. Stelt voor om Berenschot middels een quick scan mee te laten kijken of deze bestemmingsplannen qua proces goed verlopen. Vraagt zich af of niet de processen van alle bestemmingsplannen tegen het licht moeten worden gehouden en waar nodig moeten worden uitgesteld.

  Wethouder Živković-Laurenta zal ook de lopende plannen in het kader van het spoorboekje tegen het licht houden. Het huidige spoorboekje biedt al maatwerk om per bestemmingsplan te bekijken hoe het proces kan lopen. Hij wil zo snel mogelijk met de raad bekijken hoe de aanbevelingen uit het rapport in het spoorboekje verwerkt kunnen worden. Het proces is onderschat. De signalen die er waren zijn destijds niet op waarde geschat. Na de eerste commissievergadering, waar zeer veel insprekers waren, werd pas duidelijk dat dit bestemmingsplan complexer was dan van te voren was ingeschat. In zijn periode is er tot nu toe, gelukkig, maar één bestemmingsplan waar dit dusdanig uit de hand is gelopen. Dus een incident. Hij hoopt wel hier voor de toekomst lering uit te kunnen trekken. Het verzoek over de 10-dagen termijn zal bij het presidium neergelegd moeten worden. Wellicht kan dit ook in het spoorboekje opgenomen worden. Hij is het er mee eens om handhaving bij het opstellen van bestemmingsplannen te betrekken. De intentie is om het spoorboekje in samenspraak met de raad aan te scherpen. De aanbesteding van bedrijf A zal opnieuw tegen het licht worden gehouden en worden herzien. Gekeken wordt of dit op een andere manier tot een heldere aanbesteding kan leiden, al dan niet voor hetzelfde bedrijf. Het college is wel verantwoordelijk voor personeelswisselingen, maar de managers sturen op dat proces. Alle adviezen voor het spoorboekje kunnen worden meegenomen in een bijeenkomst na het zomerreces hierover. In dit plan draagt het college een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom zijn de excuses ook namens het college gemaakt. De conclusies raken allerlei thema’s. De procesbegeleiders zijn de teamleiders en zij begeleiden de verschillende casemanagers. Bestemmingsplan De Werf is op dit moment in procedure. De termijn voor het indienen van een zienswijze is gesloten. De zienswijzen worden nu beantwoord.

  GroenLinks adviseert nadrukkelijk om een procesbegeleider van buitenaf aan te trekken die goed kijkt of het proces goed verloopt en ook de private en gemeentelijke belangen scherp in het oog houdt. Wethouder Živković-Laurenta geeft aan dat in het rapport juist is aangegeven dat de externe projectbegeleider een zwak punt was. Externen hebben niet altijd een meerwaarde. Hij is van mening dat het spoorboekje veel gevolgd wordt. Er zit onnodig veel ruimte in om veel kanten op te kunnen. Daar zit voornamelijk de verbeterslag. Het kan meer ingekaderd worden. Getracht zal worden om strakkere sporen te creëren. Er is geen kwaliteitsmanagementsysteem om het spoorboekje te evalueren. Wel wordt bij de start van een nieuwe procedure gekeken naar de ervaringen uit het verleden. Het door de PvdA gevraagde afwijkingenregister zegt hij toe. Voor de lopende bestemmingsplannen ziet hij geen aanleiding om daar externen naar te laten kijken. Toezegging wethouder Živković-Laurenta: Opstellen van een afwijkingenregister waarin alle afwijkingsbesluiten in het kader van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid worden opgenomen en dat op verzoek is in te zien door de raad.

  De voorzitter stelt voor om het debat over de aanbevelingen in twee termijnen op dinsdag 4 juli te houden. De raad stemt daar unaniem mee in. Daarmee schuiven de agendapunten 8, 6 en 9 in deze volgorde door naar 4 juli. 8. Debat over de aanbevelingen van het rapport. 6. Besluit tot opheffing en decharge van de onderzoekscommissie. 9. Besluitvorming over de aanbevelingen en eventuele moties. Maarssen 2000 kondigt een amendement aan om zekerheid te krijgen dat het spoorboekje voor alle bestemmingsplannen wordt gevolgd. Stichtse Vecht Beweegt zal de vragen over de hondenkennel/hondenpension schriftelijk indienen. Wethouder Živković-Laurenta zal deze vragen vóór 4 juli beantwoorden. De voorzitter schorst de vergadering om 23.15 uur tot dinsdag 4 juli 2017, 19.30 uur
 • 6. Besluit tot opheffing en decharge van de onderzoekscommissie
  8. Debat over de aanbevelingen van het rapport
  De fracties geven hun reactie op de aanbevelingen van de onderzoekscommissie en de reactie van het college.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen