Raad 18 december 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling voor de herontwikkeling op perceel Bisonspoor 332 (vm. Bestuursacademie). Dit betekent dat de bestemmingsplan- en vergunning(en)procedure tegelijkertijd gevoerd en afgegeven kunnen worden.
  Dit project als een pilot aanmerken in het kader van de Omgevingswet.
  De commissie fysiek domein van 27 november 2018 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De sanering van een groot deel van de bestaande bebouwing, waaronder de 7 (vervallen) recreatieverblijven en de nieuwbouw van 1 woning en 2 vrijstaande bijgebouwen.
  Er zijn geen zienswijzen ingediend.
  De commissie fysiek domein van 27 november 2018 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het laten vervallen van artikel 10, lid 4, van de Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. voor het mogelijk maken van de oprichting van een eigen publicatieblad voor het kunnen publiceren van verordeningen.
  De commissie fysiek domein van 27 november 2018 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt de raad voor in te stemmen met de begrotingswijziging 2019-1 van de GGD regio Utrecht en de financiële consequenties te betrekken bij de bestuursrapportage 2019.

  Na de commissie is - onder voorbehoud van besluitvorming in de raad - de zienswijze aan de GGD verzonden. Op die manier kan de zienswijze in de besluitvorming worden meegenomen.
  De commissie sociaal domein van 27 november 2018 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college vraagt de raad toestemming om te mogen besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht.

  De commissie sociaal domein van 27 november 2018 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De financiële evaluatie van fase 1 t/m 3 van Kockengen Waterproof en vooruitblik op de toekomstige fasen.
  De commissie fysiek domein van 27 november 2018 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het “Protocol publiceren persoonsgegevens op het Bestuursinformatiesysteem (BIS)” geeft aan hoe omgegaan wordt met de privacy van inwoners die zich tot de raad richten.
  De commissie bestuur en financien van 4 december 2018 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met deelname aan het experiment met het centraal tellen van de stemmen bij de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 en Europees Parlement op 23 mei 2019.
  De commissie bestuur en financien van 4 december heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • 1.Het jaarverslag 2017 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen als centrumgemeente vast te stellen.
  2. De Meerjarenbegroting 2019-2022 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen als centrumgemeente vast te stellen.
  De commissie bestuur en financien van 4 december heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op perceel achter Gageldijk 119b is in december 2017 een kassencomplex gesloopt. Het vorige college heeft een bestemmingsplanprocedure in gang gezet om op basis van de provinciale ‘Ruimte voor Ruimte regeling ’ planologisch mogelijk te maken dat in ruil voor de sloop van het kassencomplex, met een oppervlakte van 6.100 m² één compensatiewoning aan de Zogweteringlaan (naast nr. 2) te Maarssen kan worden teruggebouwd. Dit in afwijking van de regeling dat op de slooplocatie wordt teruggebouwd. Echter ziet het huidige college – mede op grond van de ingediende zienswijzen (3) – meerdere ruimtelijke argumenten om niet in te stemmen met het voorliggende bestemmingsplan.
  De commissie fysiek domein van 27 november 2018 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  Discussiepunten
  Toezeggingen van het vorige college aan de initiatiefnemer.
  Het college stuurt nog aanvullende stukken.
  De initiatiefnemers heeft het juridisch advies van advocatenkantoor CSM opgevraagd. Dit advies is toegevoegd aan het agendapunt. Het college heeft op 14-12-2018 een memo geschreven over het besluitvormingsproces geschreven en op 18-12-2018 aanvullende vragen van het raadslid R. Roos beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op grond van de Participatiewet dient de gemeenteraad een verordening vast te stellen met daarin regels over het verlagen van de bijstand. Op 1 januari 2017 is de Participatiewet op een aantal punten gewijzigd, waaronder de invoering van de Wet Taaleis en de wettelijke
  grondslag van de verordening. Ook is het agressieprotocol aangepast.

  Deze wetswijzigingen maken het aanpassen van de Afstemmingsverordening uit 2015 noodzakelijk. Deze verordening heeft betrekking op het schenden van de arbeidsverplichtingen, onvoldoende besef van
  verantwoordelijkheid en agressie.
  Het voorstel is besproken in de commissie sociaal domein van 27 november 2018. De PvdA heeft gevraagd om agendering als bespreekstuk. Maarssen 2000 wil het bespreken i.v.m. de te behalen beleids- en maatschappelijke effecten. De antwoorden op vragen van PvdA en Maarssen 2000 zijn toegevoegd aan de stukken.
  Discussiepunt: de beslagvrije voet.
  PvdA, Streekbelangenen Maarssen 2000 dienen een motie " Slim Vertrouwen" in.
  vergroten verkleinen laden...
 • De belastingverordeningen 2019 inclusief tabellen en bijlagen, waarmee de tarieven worden vastgesteld.
  Besproken in de commissie bestuur en financien van 4 december 2018. Bespreekstuk op verzoek van de fracties van Maarssen 2000, ChristenUnie-SGP en Het Vechtse Verbond.
  Discussiepunt: hoogte diverse tarieven.
  De ChristenUnie-SGP dient een amendement in bij de Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2019 t.a.v. het zogenaamde "schudden".
  De vragen van Maarssen 2000 over de tariefstelling en OZB-opbrengsten zijn toegevoegd aan de stukken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 geeft het voorgenomen beleid weer op het terrein van openbare orde en veiligheid.
  Het raadsvoorstel is gewijzigd en aangevuld op basis van de bespreking in de commissie bestuur en financien van 4 december 2018.
  De fracties van GroenLinks, PvdA en CDA hebben een amendement aangekondigd. Daarom is dit agendapunt van hamerstuk gewijzigd naar bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Motie van GroenLink e.a. is besproken in de commissie fysiek domein van 4 september 2018
  De motie (laatste versie van 18-12-2018) verzoekt het college om:
  1. Eerst onder ondernemers een breed behoeften onderzoek te doen om een duidelijk beeld te krijgen van hun behoeften, en daarin ook de logistieke behoeften van bedrijfsleven voor alle kernen in Stichtse Vecht.
  2. Het doel hiervan is met deze input een verkenning te doen om de levensvatbaarheid van een logistieke hub/ slimme logistiek in Stichtse Vecht e.o. vast te kunnen stellen.
  3. De scope is regionaal (EBU, U10 en omliggende gemeenten), gericht op het bepalen van kansrijke scenario’s en focus op (lobby) landelijk opererende bedrijven.
  4. De kosten van de verkenning vast te stellen op 30.000 euro en maximaal 20.000 euro te dekken uit de programma’s Duurzaamheid, Verkeer en Economie en 10.000 euro uit subsidies/regelingen te onttrekken.
  5. Een uitgewerkt startnotitie van de logistieke verkenning voor 1 maart 2019 aan de raad voor te leggen (zie toelichting voor verwachtingen ten aanzien van de startnotitie)
  6. De uitkomsten van de verkenning voor 1 januari 2020 met de raad te delen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De motie van de PvdA is besproken in de commissie sociaal domein van 27 november 2018. De fractie dient samen met Maarssen 2000 een gewijzigde motie in.
  Op verzoek van Maarssen 2000 is een document met achtergrondinformatie toegevoegd aan het agendapunt.
  vergroten verkleinen laden...
 • Na afloop informele bijeenkomst.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)