Raad 20 november 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Er is een stemsysteem geïmplementeerd om te kunnen stemmen door het indrukken van de groene knop (voor) of de rode knop (tegen). Dit systeem moet getest worden, waarbij het ook gaat om het testen van de presentatie van de stemresultaten. Het gaat om het stemmen voor een raadsvoorstel, amendement of motie.
  De raadsleden worden daarom verzocht al om 19.00 uur aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 19 november, 12.00 uur bij griffie@stichtsevecht.
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties van Het Vechtse Verbond, PvdA en Maarssen 2000 dienen een motie " N201 Amstelhoek - Vreeland" in.
  De fracties van GroenLinks, PvdA en CDA zullen een motie "Verkenning logistiek hub Stichtse Vecht e.o." indienen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 19 november 12.00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De fractie van Stichts Appèl draagt mevrouw G.H.N. van Maanen voor als commissielid.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Betreft de sloop van de bestaande woning en de bouw van een nieuwe woning elders op het perceel Veenkade 8 in Maarssen. In samenhang met deze herstructurering wordt de ruimtelijke kwaliteit versterkt.
  De commissie fysiek domein van 9 oktober heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Herontwikkeling van het perceel van een kantoorfunctie naar wonen. Realisatie van 15 grondgebonden woningen, 14 appartementen, waarvan 9 in de sociale sector, en een Koetshuis.
  De commissie fysiek domein van 9 oktober heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Wijziging in de Algemene plaatselijke verordening waardoor het mogelijk wordt om publiek openbare gebouwen te sluiten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is door te gaan met het basisprogramma Rondom de Raad. De commissie bestuur en financien heeft het voorstel op 11 september 2018 besproken en uitgesproken dat het Programma Rondom de Raad gecontinueerd moet worden en dat het wenselijk is om de optie "on demand" toe te voegen. Het voorstel is aangehouden in de raad van 2 oktober 2018, i.v.m. twee ingediende amendementen.
  Voor de Begrotingsraad van 13 november is het amendement A 3 b aangenomen over het voortzetten van Rondom de Raad en een pilot met de "on demand" uitzending. Dit amendement is in het 3e gewijzigde raadsvoorstel opgenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Inwoners van de complexen Keizerskroon en Stinzenlaan Noord en omwonenden van Stinzenlaan Noord hebben een burgerinitiatief ingediend met het verzoek: De moeraseiken aan de Stinzenlaan Noord te verwijderen. Deze te vervangen door kleinere bomen. Tevens 2 kleinere boompjes in de voortuin van Complex Stinzenlaan Noord.
  vergroten verkleinen laden...
 • Inwoners van het gebied tussen Europalaan en Kennedylaan hebben een burgerinitiatief aan de raad gericht met het verzoek aan de raad om het college de opdracht te geven om een Visie op het gebied op te stellen. De raad moet een besluit nemen of het burgerinitiatief kan worden behandeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college heeft in haar coalitieakkoord de ambitie uitgesproken om in deze raadsperiode een besluit te nemen over de locatie voor een nieuw afvalscheidingsstation en dit aan de raad voor te leggen. Om te komen tot een nieuwe locatie moeten de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de nieuwe locatie worden vastgesteld.
  De commissie fysiek domein van 9 oktober heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk. Het raadsvoorstel is gewijzigd t.a.v. locatie voor Groenwerk. De bijlage met uitgangspunten en randvoorwaarden is onderdeel van het besluit.
  Discussiepunten:
  1. Locatie op geografisch middelpunt van de gemeente.
  2. Dependances.
  De PvdA, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond dienen een een amendement indienen in op over een steunpunt.
  De PVV dient een amendement in over de openingstijden van 8.00 tot 16.00 uur.
  Maarssen 2000 dient een amendement in over het demografische midden van de gemeente.
  Streekbelangen dient aan amendement over een steunpunt in Kockengen.
  vergroten verkleinen laden...
 • In dit voorstel wordt duidelijk welke kosten (zowel incidenteel als structureel) bij Werkbedrijf ontstaan en hoe deze worden gedekt.

  De meicirculaire heeft voor Stichtse Vecht nadelige gevolgen. Tot juni was de redenatie dat alle kosten van Werkbedrijf gedekt zouden kunnen worden uit de rijksbijdrage Wsw. Dat is nu niet meer het geval. In het voorliggende raadsvoorstel is een alternatieve dekking verwerkt.

  De commissie sociaal domein van 9 oktober heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  Discussiepunt: de dekking van de kosten.
  PvdA, Maarssen 2000 en Streekbelangen dienen een amendement in over de dekking van het tekort uit het positief saldo meerjarenperspectief.
  VVD, Stichts Appel, ChristenUnie-SGP, PVV en Lokaal Liberaal dienen een amendement in over de dekking van het tekort uit programma 4 Sociaal
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt om 95.000 euro van het initiatievenbudget 'een Sterke Basis' voor 2019 te bestemmen voor het project 'voorkomen en tijdig financieren van financiële problemen'.

  De commissie sociaal domein van 16 oktober heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  Discussiepunt is de dekking ten laste van het Initiatievenbudget.
  Naar aanleiding van de actiepunten uit de commissie is een antwoord opgesteld. Daarnaast is het conceptamendement van Maarssen 2000 van een reactie voorzien. Op verzoek van Maarssen 2000 is RIB nr. 74 aan de stukken toegevoegd. Het antwoord op aanvullende vragen van Maarssen 2000 is toegevoegd aan de stukken.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Na afloop informele afsluiting.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)