Raad 01 juli 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Opening

   
  geen documenten
  Voorgesteld wordt om de volgende raadsleden te benoemen als lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven/stemcommissie.
  1. Els Swerts (voorzitter)
  2. Tjeerd Schuhmacher
  3. Jacques Helling
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht inwoners

   
  geen documenten
  Aanmelden voor het spreekrecht kan tot vrijdag 28 juni 2019, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fracties van de PvdA, Maarssen 2000 en CDA hebben in de commissie bestuur en financiën van 18 juni 2019 gemeld dat zij de motie Snelheid en transparantie afhandeling moties niet indienen maar vragen om een toezegging van de burgemeester als voorzitter van college en raad.

  De fracties GroenLinks en Streekbelangen hebben aangekondigd een motie in te dienen betreffende geluidsscherm met zonnepanelen langs de A2.

  De fractie VVD heeft aangekondigd een motie in te dienen betreffende Aldi Hazeslinger.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 28 juni 2019, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In verband met het vertrek van Tessa Overdijking als raadslid wordt de heer F. van Liempdt beëdigd als raadslid.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Benoemingen

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In verband met het vertrek van Pauline Bredt als voorzitter moet een nieuwe voorzitter van de werkgeverscommissie worden benoemd.
  Twee leden van de werkgeverscommissie hebben zich kandidaat gesteld:
  1. Rein Bonhof
  2. Babet de Vries
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel om J. Toonen te benoemen als plaatsvervangend lid.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het raadslid Ron Druppers stopt als waarnemend voorzitter. Frank van Liempdt is door zijn raadslidmaatschap de nestor (= langstzittend raadslid). Hij heeft aangegeven waarnemend voorzitter van de raad te willen zijn.
  Voorgesteld wordt om Rob Roos als tweede waarnemend voorzitter te benoemen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Hamerstukken

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Naar aanleiding van de peiling in de commissie fysiek domein van 22 mei 2019 zijn de ontwikkelvarianten Hazeslinger door de commissie opgevraagd.
  Ze zijn onder geheimhouding door het college ter inzage gelegd. Deze geheimhouding moet worden bevestigd door de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Wijziging naar een nieuwbouwvariant van het dorpshuis en de gymzaal. Er wordt een gewijzigde grondexploitatie van de herontwikkeling locatie dorpshuis De Veenkluit geopend. .
  De commissie fysiek domein van 11 juni 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Instemmen met de begroting 2020. De GGDrU wordt gevraagd voortaan een prognose van de verwachte loonindexaties te maken en deze mee te nemen in toekomstige kadernota’s en begrotingen.
  De commissie sociaal domein van 11 juni 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorgesteld wordt om:
  - onderdeel A.4 van het delegatiebesluit van 27 september 2011 in te trekken.
  - Onderdeel A.3 van het delegatiebesluit van 27 september 2011 te wijzigen door toevoeging van de zinsnede “(…), met uitzondering van stichtingen die een openbare school in stand houden.”
  Na aanpassing van het delegatiebesluit kunnen de herbenoemingen van de leden van de RvT van Wereldkidz met terugwerkende kracht worden goedgekeurd.
  De commissie sociaal domein van 11 juni heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel is af te zien van het indienen van een zienswijze over de gewijzigde begroting 2019 bij het bestuur van Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren.
  De commissie bestuur en financiën van 18 juni heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel is de volgende verordeningen vast te stellen:
  1. De Financiële verordening Stichtse Vecht
  2. De Verordening controle op het financiële beheer en inrichting financiële organisatie Stichtse Vecht.
  3. De Verordening collegeonderzoeken Stichtse Vecht.
  Daarnaast kennis te nemen van de Budgethoudersregeling Stichtse Vecht en deze ook van toepassing te verklaren op de budgetten van de Griffie.
  De commissie bestuur en financiën van 18 juni heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel is de “on demand’’ filmpjes van RTV Stichtse Vecht in 2019 voort te zetten en de kosten te dekken uit programma 1. Bestuur (ten laste van het raadsbudget) en de extra structurele kosten van € 5.000 voor “on demand’’ filmpjes te betrekken bij de besluitvorming over Kadernota.
  De commissie bestuur en financiën van 18 juni 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel is de voorgestelde wijzigingen van de verordening vast te stellen.
  De commissie bestuur en financiën van 18 juni 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 18.

  Verordening Jeugdhulp

  Hamerstuk
  7 documenten
  Aangehouden in de raad van 3 juni 2019, terugverwezen naar de commissie. Tijdens de raadsbehandeling op 3 juni 2019 is afgesproken dat per 1 juli 2019 alleen de niet beleidsmatige wijzigingen worden doorgevoerd. Beleidsmatige wijzigingen worden pas doorgevoerd als het Integraal Beleidskader sociaal domein door de raad is vastgesteld

  Aan de wijzigingen in de Wijzigingstabel liggen geen beleidsinhoudelijke keuzes ten grondslag. De wijzigingen bestaan uit:
  1. Wijzigingen met een juridische grondslag, naar aanleiding van jurisprudentie en gewijzigde wet- en regelgeving, en/of
  2. Wijziging in de ordening (bijvoorbeeld van uitvoeringsregels naar verordening) of wijzigingen die aansluiten op uitvoeringspraktijk.
  Was in eerste instantie bespreekstuk, later hebben Maarssen 2000 en PvdA aangegeven dat het als Hamerstuk kan worden geagendeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bespreekstukken

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Koersdocument Omgevingsvisie

  Bespreekstuk
  11 documenten
  Het Kaderstellend Koersdocument Omgevingsvisie vormt de opdracht aan het college voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Hierin zijn richtinggevende uitspraken opgenomen als uitgangspunten voor deze integrale Omgevingsvisie.

  De commissie fysiek domein van 11 juni adviseert tot behandeling als bepreekstuk.
  Discussiepunten:
  1. rol van de raad
  2. duurzaamheid
  3. infrastructuur
  4. thema gezond leven
  Streekbelangen heeft vier amendementen aangekondigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Actualisatie Woonvisie.

  Bespreekstuk
  32 documenten
  Betreft een actualisatie van de Woonvisie 2017-2022 met als uitgangspunten:
  1. voldoende betaalbare woningen, nu en straks;
  2. vergroten van het aanbod aan middenhuur;
  3. wonen met welzijn en zorg: aanbod verruimen;
  4. verduurzaming van de woningvoorraad;
  5. ruimte voor nieuwe woonconcepten.

  De commissie fysiek domein van 18 juni 2019 heeft geadviseerd dit te behandelen als bespreekstuk.
  Discussiepunten:
  1. eisen voor middenhuur
  2. 10% sociale koop
  3. kernbinding
  4. wettelijke verplichting "aardgasvrij"
  5. duurzaamheidseisen.
  Er worden meerdere amendementen en moties ingediend.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De nieuwe verordening is een herziene versie van de huidige verordening, welke regionaal is afgestemd met 15 gemeenten in de regio Utrecht. Daarnaast kan iedere gemeente een aantal lokale beleidsregels opnemen via de keuzemogelijkheden (bevoegdheid raad) en kan-bepalingen (bevoegdheid college).
  De huidige verordening vervalt, gelet op de Huisvestingswet 2014, per 1 juli 2019.

  De commissie fysiek domein van 18 juni heeft geadviseerd tot behandeling als bespreekstuk.
  Lokaal Liberaal en PVV dienen een amendement in over het schrappen van het artikel over urgentie statushouders.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  Na afloop informele ontmoeting
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)