Raad 02 april 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 4 maart 2018, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

  Er hebben zich 7 insprekers aangemeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Verzoek van het raadslid M . Hoek om het agendapunt Gewijzigde vaststelling Bp Landelijk Gebied Noord van de agenda te halen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 1 april 2018, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De fracties van PvdA en PVV dragen nieuwe commissieleden voor.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Strategische grondaankoop van het perceel Dr. Plesmanlaan 446 in Maarssen i.v.m. de planontwikkeling Daalse Hoek
  De commissie fysiek domein heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • In aanloop naar de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) per 1 januari 2021 is het noodzakelijk de huidige applicatie Key2Vergunningen te vervangen. Een nieuwe applicatie zal ook beter aansluiten op de regelgeving rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  De commissie fysiek domein van 12 maart 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Om een goed sportbeleid te kunnen voeren wordt geïnvesteerd in geschikte en moderne buitensportaccommodaties. VV OSM’75 wil een kunstgrasveld aanleggen, LT Kockengen en De Blauwe Reiger willen LED-verlichting aanbrengen. Hiervoor kunnen de sportclubs een bijdrage aanvragen. De bijdragen komen uit de reserve groot onderhoud buitensportparken omdat de reguliere exploitatiebudgetten al zijn besteed.
  De commissie sociaal domein van 12 maart 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De verantwoordingsrapportage BAG vaststellen en vrijgeven voor verantwoording aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
  De commissie bestuur en financien van 19 maart 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De verantwoordingsrapportage Basis Registratie Grootschalige Topografie (BGT) vaststellen en vrijgeven voor verantwoording aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).
  De commissie bestuur en financien van 19 maart 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • In of bij de nieuwe raadzaal moeten waardevolle symbolen, zoals het portret van de koning een plaats krijgen.
  De commissie bestuur en financien van 19 maart 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Realiseren van een woning met een hogere goot- en bouwhoogte, van respectievelijk 3 naar 4 en 5 naar 7 meter. De inhoud van de woning wordt hiermee niet vergroot. De mogelijkheden voor bijbehorende bouwwerken worden teruggebracht naar maximaal 60 m².
  De commissie fysiek domein van 19 maart 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Motie van VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks, CDA, Streekbelangen, PvdA, Maarssen 2000, PVV, Het Vechtse Verbond en Stichts Appèl over nieuwe verlichting in (fiets)tunnels.
  De commissie fysiek domein van 19 maart 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  ChristenUnie-SGP zal een stemverklaring afleggen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op perceel achter Gageldijk 119b is in december 2017 een kassencomplex gesloopt. Het vorige college heeft een bestemmingsplanprocedure in gang gezet om op basis van de provinciale "Ruimte voor Ruimte regeling" planologisch mogelijk te maken dat in ruil voor de sloop van het kassencomplex, met een oppervlakte van 6.100 m², één compensatiewoning aan de Zogweteringlaan (naast nr. 2) te Maarssen kan worden teruggebouwd. Dit in afwijking van de regeling dat op de slooplocatie wordt teruggebouwd. Echter ziet het huidige college, mede op grond van de ingediende zienswijzen (3), meerdere ruimtelijke argumenten om niet in te stemmen met het voorliggende bestemmingsplan.
  Dit bestemmingsplan is eerder besproken in de commissie Fysiek Domein van 27-11-2018 en de raad van 18-12-2018.
  In de raad van 18-12-2018 is het bestemmingsplan aangehouden en is om een onafhankelijk onderzoek naar de zorgvuldigheid van de besluitvorming in het college gedurende het gehele proces en in het kader van de gedragscode gevraagd. Het onderzoeksrapport is aan de stukken toegevoegd.
  De commissie fysiek domein van 12 maart 2019 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  Discussiepunten:
  a. Rol van de portefeuillehouder ruimtelijke ordening in de besluitvorming
  b. Toepassing ruimte-voor-ruimteregeling en kwaliteitsverbetering.
  Op 29-3-2019 is op verzoek van de aanvrager een memo toegevoegd van de adviseur die het RO-proces in de beginjaren heeft begeleid. In verband met de privacy zijn het memo met de bijlagen alleen zichtbaar voor raadsleden.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een tweede tussenuitspraak gedaan met betrekking tot het op 2 december 2015 vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. De tweede tussenuitspraak betreft het herstel van een tweetal gebreken, t.w.: a. herstel en gebruik van het agrarisch bouwvlak op perceel Nigtevechtseweg 186-188 in Vreeland en b. daarmee in samenhang het woon- en leefklimaat op het tegenoverliggende perceel Nigtevechtseweg 190 in Vreeland.
  De commissie fysiek domein heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.

  Discussiepunt is recht op intensieve veehouderij op perceel Nigtevechtseweg 186-188.
  Het Vechtse Verbond dient een amendement in. Op 2 april vindt hierover nog technische advisering plaats.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de Horecavisie wordt richting gegeven aan de concentratie en spreiding van verschillende soorten horecavestigingen in de kernen. Daarbij wordt met kaders aangegeven waarbinnen de uitbreidingen plaats kunnen vinden.
  De commissie fysiek domein van 19 maart 2019 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  Het Verslag informatieavonden en beantwoording reacties Horecavisie is gecorrigeerd.
  Streekbelangen dient een amendement in: geen uitbreiding lunchrooms Breukelen.
  PvdA e.a. dienen een amendement in: toegankelijkheid horecavoorzieningen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 18 december is in de raad de motie 'Slim vertrouwen' door de ingediend. Deze motie is terugverwezen naar de commissie. Een gewijzigde motie is besproken in de commissie van 5 februari 2019. Aangehouden in de raad van 5 maart 2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • Motie van de PVV waarin het college wordt verzocht om onmiddellijk te stoppen met het plan om statushouders met voorrang te huisvesten in het nieuwbouwproject in Zwanenkamp-Noord.
  Besproken in de commissie fysiek domein van 19 februari 2019.
  Bespreekstuk op verzoek van de PVV. Aangehouden in de raad van 5 maart 2019
  vergroten verkleinen laden...
 • Het huidige subsidieprogramma 2016-2019 loopt tot en met 31december 2019. Om het nieuwe subsidie programma op te stellen moet het dienstverlengingsmodel duidelijk zijn en het integraal beleidskader zijn opgesteld. Om dit te realiseren wordt voorgesteld om het huidige subsidieprogramma met één jaar te verlengen.
  De commissie sociaal domein van 12 maart 2019 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  Discussiepunten:
  1. Indexering van subsidies.
  2. Evaluatie subsidiebeleid.
  Lokaal Liberaal dienen moties in over Harmonisatie subsidies kinderboerderijen en over Indexering subsidies.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Pioniersgroep doet in een memo een aantal voorstellen voor het doorontwikkelen van het vergadersysteem. Voorgesteld om tot en met juli met enkele aanpassingen proef te draaien en daarover na de zomervakantie een raadsconferentie te houden.
  De commissie bestuur en financien van 19 maart heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  Discussiepunten:
  1. Spreekrecht inwoners in de raad.
  2 Duur van de proefperiode.
  Lokaal Liberaal e.a. dienen een amendement in over spreekrecht in de raad.
  PvdA dient een amendement in over inspraakteksten in het bestuursinformatiesysteem.
  Lokaal Liberaal komt met een amendement over het spreekrecht in de raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van het ambitieniveau "Optimaliseren" voor de invoering van de Omgevingswet en kennisnemen van de Impactanalyse en Routekaart Omgevingswet.
  De commissie fysiek domein van 19 maart heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  Discussiepunt: mogelijkheid verhogen ambitieniveau.
  Streekbelangen dient de motie 'Versterken van externe oriëntatie en positionering' in
  vergroten verkleinen laden...
 • In 2014 is Beek & Hoff verkocht. Een discussie van de gemeente met de koper over de huidige staat van onderhoud van het pand heeft geleid tot het voorstel dat de gemeente aan de kopers een totaalbedrag van € 170.000,- vergoedt.
  Besproken in de commissie bestuur en financien van 19 maart 2019. Lokaal Liberaal heeft gevraagd om bespreking.
  vergroten verkleinen laden...
 • Na afloop informele afsluiting
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)