Raad 03 juni 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Opening

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht inwoners

   
  geen documenten
  Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 3 juni 2018, 8.00 uur bij griffie@stichtsevecht. Aanmelden moet eerder dan gebruikelijk omdat de raad op maandag vergaderd.
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 3 juni 2019, 8:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl. De vragen moeten vroeger worden ingediend dan gebruikelijk omdat de raad op maandag i.p.v. dinsdag wordt gehouden.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Hamerstukken

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Wijziging van de bestemming van het hoofdgebouw van één naar twee woningen op de woningbouwlocatie "De Witte van Scholten", aan de Huis ten Boschstraat in Maarssen.
  De commissie fysiek domein van 14 mei heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Realisatie van een nieuwe vrijstaande woning op een perceel tussen Straatweg 73 en 75 in Breukelen. Dit perceel was tot voor kort onderdeel van de tuin behorende bij de woning Straatweg 75.
  De commissie fysiek domein van 14 mei heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De wijziging van de gemeenschappelijke regeling is een gevolg van de gemeentelijke herindeling waarbij de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn opgeheven en zijn samengegaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente Vijfheerenlanden is rechtsopvolger van de gemeente Vianen en maakt deel uit van de provincie Utrecht.
  De commissie fysiek domein van 14 mei heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel is geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht over de voorlopige jaarstukken 2018, ontwerp-begroting 2020 en de geactualiseerde begroting 2019 en de financiële consequenties op te nemen in de Kadernota 2020 van Stichtse Vecht.
  De commissie fysiek domein van 14 mei heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In de Wet Veiligheidsregio’s is de verplichting vastgelegd dat de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Het huidige beleidsplan is vastgesteld voor de periode 2016-2019. In het voorjaar van 2018 is gestart met het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2023.
  Het college heeft een zienswijze opgesteld: "Het Ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023 is duidelijk en voldoende onderbouwd. Wij hebben geen inhoudelijke opmerkingen."
  De commissie fysiek domein van 14 mei heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bespreekstukken

  Openbaar
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorgesteld wordt het perceel op de hoek Dorpsstraat-Ter Aaseweg aan te wijzen als locatie voor de nieuwe brandweerpost te Nieuwer ter Aa.
  Besproken in de commissie fysiek domein van 14 mei 2019.
  Bespreekstuk op verzoek van Streekbelangen en GroenLinks i.v.m. de resultaten van het overleg met de bewoners.
  Er is een memo toegevoegd over de communicatie met de inwoners van Nieuwe ter Aa.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In de verordening wordt omschreven op welke wijze de jeugdige en/of ouders hulp kunnen vragen en en op welke wijze Jeugdhulp kan afwegen welke hulp zij kunnen bieden. In de verordening Jeugdhulp zijn technische wijzigingen verwerkt naar aanleiding van uitspraken van rechters en wijzigingen in wet- en regelgeving.
  Besproken in de commissie sociaal domein van 14 mei 2019.
  Maarssen 2000 en PvdA overwegen een amendement over zorg in natura.
  Er is een "ongevraagd advies" van UW Ouderplatform en een advies van de Adviesraad Sociaal Domein toegevoegd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In de raad van 7 mei 2019 is de motie Onderzoek SAVE/Veilig Thuis ingediend en besproken en doorverwezen naar commissie Sociaal Domein. Het college heeft een Raadsinformatiebrief (RIB) geschreven. In de extra commissie van 21 mei 2019 is de motie besproken. De motie wordt aangepast.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  Na afloop informele ontmoeting.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)