Raad 07 mei 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Opening

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Fragmenten:

  Notities

 • Spreekrecht inwoners

   
  geen documenten
  Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 6 mei 2019, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er zijn 2 moties vreemd aan de orde van de dag ingediend:
  - Motie Maarssen 2000, PvdA en Lokaal Liberaal - Verbreden onderzoek Safe&Veilig thuis
  - Motie PvdA en Maarssen 2000 - Snelheid en Transparantie afhandeling moties
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 6 mei 2019, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Benoeming i.v.m. de vacature die is ontstaan omdat het raadslid Maarten van Dijk wethouder is geworden.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Benoeming i.v.m. de vacature die is ontstaand door het vertrek van commissielid Pauline Bredt.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bespreekpunten

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het Burgerinitiatief is eerder besproken in de commissie fysiek domein van 9 januari, 5 februari, 12 en 13 maart, 16 en 17 april 2019.
  Op 13 maart heeft de commissie gevraagd om via de burgemeester een externe procesmanager aan te zoeken die een gesprek moet hebben met de initiatiefgroep, Portaal en de wethouder.
  In de commissie zal een terugkoppeling plaatsvinden door de externe procesmanager, Theo van Eijk, van het gesprek met de initiatiefnemers, Portaal en wethouder. Het afrondend gesprek heeft plaats gevonden op 8 april 2019. Het advies van de externe procesmanager T. van Eijk is besproken in de commissievergaderingen van 16 en 17 april en in hoofdlijnen verwerkt in het raadsvoorstel. De commissie heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  Discussiepunten:
  - de kosten en de doorlooptijd van het visietraject
  - de gevolgen voor lopende projecten
  - het loskoppelen van de bouwlocatie Kuyperstraat.
  Enkele fracties overwegen een amendement in te dienen op onderdelen van het raadsbesluit.
  Een collegevoorstel is toegevoegd aan de stukken.
  Op maandag 6 mei is er een inloopspreekuur voor technische vragen.
  Op dinsdag 7 mei hebben de gezamenlijke woordvoerders een amendement Sociale woningbouw en evenwichtige opbouw Atlantische buurt opgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het raadslid Mieke Hoek heeft er op gewezen dat op 30 mei 2013 door het college een motie is overgenomen waarin gevraagd wordt om een garantie dat ter compensatie van de 30 parkeerplaatsen bij Beek en Hoff elders plaatsen worden gerealiseerd en de kosten te dekken uit de opbrengst van de verkoop.
  In de vorige raad is een besluit genomen waarin dit niet is opgenomen. Het college is gevraagd een gewijzigd besluit aan de raad voor te leggen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De voorzitter stelt de raad voor om over agendapunt 11 eerst in beslotenheid te vergaderen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De burgemeester heeft, n.a.v. een integriteitsmelding, bureau Capra gevraagd een advies te geven over het mogelijk instellen van een nader onderzoek.
  In een brief aan de raad heeft de burgemeester aangegeven dat zij besloten heeft geen (voor)onderzoek te starten.
  De raad vergadert eerst in beslotenheid.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Als de raad besluit tot openbaarmaking, volgt aansluitend een openbare vergadering waar het advies wordt besproken.
  Het advies wordt dan gepubliceerd en uitgereikt aan de pers.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)