Raad 19 november 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Opening

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht inwoners

   
  geen documenten
  Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 18 november 2019, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fractie van de PVV heeft een verzoek voor het houden van een interpellatie over het aftreden van wethouder Van Dort ingediend.
  De fractie van GroenLinks heeft aangekondigd aan motie over participatie bij het project Harmonieplein in te dienen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 18 november 2019, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vragen over de ingekomen stukken bij voorkeur aanmelden voor maandag 18 november 2019, 12.00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In verband met het vertrek van het raadslid Rein Bonhof als lid van de werkgeverscommissie moet een nieuw lid worden benoemd. De raadsleden Ron Druppers en Frans de Ronde hebben zich kandidaat gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Hamerstukken

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bij het opstellen van het verweer naar aanleiding van ingesteld beroep bij de Raad van State is een aantal fouten in het vastgestelde bestemmingsplan geconstateerd. Deze moeten worden hersteld, bij voorkeur voordat het beroep bij de Raad van State wordt behandeld.
  De commissie fysiek domein van 15 oktober 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk. Overleg met een van de betrokkenen heeft geleid tot een tweetal technische correcties in de Nota Reparatie Bp Rondom de Vecht (bijlage 1).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In verband met wijzigingen van het Rechtspositiebesluit van het ministerie van BZK moet een nieuwe verordening worden vastgesteld. Nieuw is met name de dwingend voorgeschreven regeling dat een raadslid en commissielid aanspraak heeft op reiskosten en de regeling voor scholingskosten.
  Een aantal regelingen zijn optioneel, o.a. de mogelijkheid van verzekering voor raadsleden bij arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Omdat het raadslidmaatschap in Stichtse Vecht beschouwd wordt als een nevenfunctie is deze voorziening gekenschetst als niet noodzakelijk.
  Besproken in het fractievoorzittersoverleg van 8 oktober 2019. Het voorstel is aangepast: Fractievoorzitters en fractiesecretarissen tekenen declaraties reiskosten alleen voor gezien. De fractievoorzitters hebben ingestemd met behandeling als hamerstuk. Er is een technische correctie aangebracht in de verordening: artikel 2.2 is geschrapt.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bespreekstukken

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanschaffen Box in de wijk.

  Bespreekstuk
  4 documenten
  Aanschaffen van een mobiele box in de wijk, te gebruiken voor onder andere informatie- en klankbordgroepbijeenkomsten of spreekuren. Bewoners kunnen ook zelf gebruik maken van de box voor bijvoorbeeld een buurtfeest. De box is geschikt voor maximaal 15 mensen.
  Besproken in de commissie fysiek domein van 15 oktober 2019.
  Discussiepunten:
  - alternatieve mogelijkheden zoals dorpshuizen
  - kosten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De motie 'lachgas is geen lachertje' is besproken in de commissie sociaal domein van 8 oktober 2019. De motie zal worden aangepast en verbreed.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Toekomstvisie Scheendijk

  Bespreekstuk
  12 documenten
  De toekomstvisie voor de Scheendijk is onderlegger voor de duurzame ontwikkeling van de Scheendijk. Hiermee wordt een duurzame verbetering beoogd van de leefbaarheid, bereikbaarheid, kwaliteit en de openbare ruimte en recreatieve voorzieningen op de Scheendijk. Belangrijk nevendoel is de economische impuls voor de watersportbedrijven die daar gevestigd zijn.
  Besproken in de commissie fysiek domein van 15 oktober 2019.
  Discussiepunt: legalisering permanente bewoning per legakker of per woning.
  Op verzoek van de commissie heeft overleg plaatsgevonden met de inwoners en is overeenstemming bereikt over een aanvulling van de Toekomstvisie.
  Het raadsvoorstel en de Toekomstvisie zijn gewijzigd op basis van de bespreking in de commissie.
  Daarnaast is een memo toegevoegd over de legalisering per legakker en een verslag van het overleg met de provincie.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  Na afloop informele afsluiting
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)