Raad 29 januari 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Op 20 november is de test van het stemsysteem niet goed verlopen. Daarom wordt een tweede test gehouden.
  De raadsleden moeten daarom om 19.00 uur aanwezig zijn.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening

   
  geen documenten
  Uitspreken In Memoriam voor oudwethouder Jaap Verkroost en burgemeester Marc Witteman.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht inwoners

   
  geen documenten
  Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 28 januari 2018, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fracties van GroenLinks, PvdA en CDA hebben aangekondigd een motie in te dienen over het Kinderpardon.
  De fractie van de PVV zal een motie "Geen statushouders in nieuwbouw Zwanenkamp" indienen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 28 januari 2018, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De CDA-fractie heeft het commissielid J.G. van den Boogaard voorgedragen als lid van de Pioniersgroep bestuurlijke vernieuwing. De PvdA-fractie heeft het commissielid D.J. van der Wal voorgedragen i.v.m. het vertrek van het commissielid P.P. van der Kooij.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorgesteld wordt het tijdelijk lidmaatschap van de heer A. Kroon te verlengen met 16 weken i.v.m. de ziekte van het raadslid R. Druppers.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • HAMERSTUKKEN

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het realiseren van twee woningen in de langhuisboerderij.
  De commissie fysiek domein van 8 januari 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het vaststellen van de dekking van een enkele post uit het Onderwijshuisvestingsprogramma 2019, waarvan de Raad het budgetrecht heeft: het gaat om de constructiefout bij De Wegwijzer voor € 19.000.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvullend krediet ter realisering van het Kindcentrum 0-12 jaar aan het Harmonieplein. Het aanvullende bedrag is € 2.939.545 waardoor het totale krediet komt op € 10.481.981. De omvang van de resterende boekwaarden van de bestaande scholen op € 699.784,- vast te stellen en ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting.
  Ook wordt voorgesteld om de door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 Financiën, risico’s en indicatoren behorende bij het raadsvoorstel te bekrachtigen.
  De commissie sociaal domein van 15 januari 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk. De fractie Lokaal Liberaal laat na de schriftelijke beantwoording weten of het alsnog een bespreekstuk wordt. De antwoorden op deze vragen zijn toegevoegd aan de agenda.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De Decembercirculaire 2018 van het Gemeentefonds heeft betrekking op het regionale project Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd. Deze effecten worden opgenomen in de programmarekening 2018.
  De commissie financien van 15 januari 2019 heeft ingestemd me behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 13.

  Kadernota 2020 VRU

  Hamerstuk
  4 documenten
  In de Kadernota 2020 informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de Programmabegroting 2020 die in het voorjaar van 2019 wordt opgesteld.
  De commissie bestuur en financien van 15 januari 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk en gaat er mee akkoord dat er geen inhoudelijke zienswijze wordt ingediend.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 14.

  Regionaal Risico Profiel

  Hamerstuk
  5 documenten
  Het ontwerp-regionaal risicoprofiel is de onderlegger voor het beleidsplan, crisisplan en dekkingsplan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
  De commissie bestuur en financien heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De geheimhouding moet door de raad worden bekrachtigd. Raadsleden kunnen de resultaten van het onderzoek inzien.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • -

  BESPREEKPUNTEN

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Wijziging van artikel 5 en 6 van de Verordening Winkeltijden Stichtse Vecht 2013 en daarbij kiezen voor:
  A. de openingstijden op zon- en feestdagen vaststellen op 10.00 tot 18.00 uur voor de gehele gemeente of
  B. de openingstijden op zon- en feestdagen vaststellen op 10.00 tot 20.00 uur voor de gehele gemeente of
  C. de openingstijden op zon- en feestdagen vaststellen op 12.00 tot 20.00 uur voor de gehele gemeente.
  In de commissie fysiek domein hebben de fracties van Streekbelangen, Lokaal Liberaal, VVD, Maarssen2000 en Het Vechtse Verbond aangegeven voorstander te zijn van optie B.
  PVV kiest voor optie A. GroenLinks kiest voor optie C.
  ChristenUnie-SGP, CDA en PvdA maken geen keuze uit A, B of C. CDA en PvdA zijn voor optie D. Handhaving bestaande situatie. ChristenUnie-SGP is tegen openstelling op zondag.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten voor de locatie gelegen tussen de Zogwetering en de Machinekade in Maarssen. Met het vestigen van het voorkeursrecht op een kadastraal perceel heeft de gemeente het eerste recht tot koop van het perceel en daarmee behoudt de gemeente de regie.
  Besproken in de commissie fysiek domein van 15 januari 2019. Het raadsbesluit is gewijzigd en de beantwoording van de Zienswijze is toegevoegd.
  De fracties van Lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond willen bespreking omdat ze tegen de vestiging van het voorkeursrecht zijn.
  Er is een conceptreactie op een ingediende zienswijze toegevoegd aan de stukken.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 4 december 2018 heeft het college gemeld dat de prijsaanbieding van de laagste inschrijving bij de aanbesteding veel hoger was dan het krediet van ruim € 1,4 mln en dat een aanvullend krediet van € 338.000 nodig was om tot gunning over te gaan. Uit een schriftelijke consultatie kwam naar voren dat er geen meerderheid leek te zijn voor het verlenen van dit aanvullend krediet. Daarom heeft het college besloten niet te gunnen. Tijdens de commissie van 15 januari bleek dat er wellicht toch een meerderheid is voor het verlenen van een extra krediet. Daarom is een raadsvoorstel en - besluit voorgelegd aan een extra commissie op donderdag 24 januari 2019. Na de commissie worden de stukken gepubliceerd bij de raadsagenda.
  vergroten verkleinen laden...

  Fragmenten:

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  Na afloop informele ontmoeting.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)