Raad 5 maart 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Bij de opening wordt een In Memoriam uitgesproken i.v.m. het overlijden van Alex Versteeg, VVD-raadslid van de gemeente Maarssen.

  Voorgesteld wordt om drie raadsleden te benoemen in de commissie onderzoek geloofsbrieven i.v.m. de benoeming van een wethouder en een raadslid. Dit drietal kan tevens optreden als commissie van stemopneming i.v.m. de verkiezing van een wethouder.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht inwoners

   
  geen documenten
  Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 4 maart 2018, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De VVD en andere partijen dienen een motie in over nieuwe verlichting in (fiets)tunnels.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 4 maart 2018, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fracties van VVD, GroenLinks, CDA en PvdA dienen een motie in om het Collegewerkprogramma aan te passen.
  Streekbelangen dient een amendement op deze motie in.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De PvdA-fractie draagt de heer M. van Dijk voor als wethouder.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7 c

  Benoeming wethouder

   
  1 documenten
  Stemming over de benoeming van een nieuwe wethouder.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In verband met het ontslag als raadslid van de heer M van Dijk i.v.m. zijn benoeming tot wethouder wordt de heer D. van der Wal beëdigd als nieuw raadslid voor de PvdA
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel om de heren dr. G. Molenaar en drs. R. Olieman te herbenoemen tot lid van de rekenkamercommissie Stichtse Vecht voor een periode van zes jaar.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Hamerstukken

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het beschikbaar stellen van een investeringsbijdrage voor het treffen van veiligheidsmaatregelen bij het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven bij de sanering van 't Slijk. Een suppletie aanvragen bij het Ministerie van BZK van 70%. De overig 30% wordt gefinancierd door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
  De commissie bestuur en financien van 12 februari 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Eindrapport van de Rekenkamercommissie "Een mozaïek van ambities en belangen", onderzoek naar het economische beleid in de gemeente Stichtse Vecht.
  De commissie fysiek domein van 5 februari 2019 heef ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel om in te stemmen met de Kaderbrief 2020.
  De commissie sociaal domein van 5 februari 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel is het Controleprotocol jaarrekening Stichtse Vecht’ vast te stellen, ingaande boekjaar 2019.
  De commissie bestuur en financien van 12 februari 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 25 februari 2014 is de Nota verbonden partijen door de raad vastgesteld. Verbonden partijen zijn samenwerkingsorganisaties van meerdere gemeenten. De nota legt een verbinding tussen de raad en het college en schetst de kaders voor sturing en beheersing om meer grip te krijgen op de verbonden partijen. De nota is geactualiseerd. De risicoscan is als aanvullend instrument toegevoegd. De commissie bestuur en financien van 12 februari 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 15

  Personele regelingen griffie

  Hamerstuk
  4 documenten
  Het college heeft de regelingen voor beeldschermbril, mobiele telefoon en persoonsgebonden budget vastgesteld voor het ambtelijk apparaat. De gemeenteraad moet de regelingen vaststellen voor de griffier en de griffiemedewerkers.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft: de ontwerp uitgangspunten voor de programmabegroting 2020 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Voor het opstellen van de programmabegroting 2020 worden de door de deelnemers vastgestelde uitgangspunten van de Kadernota 2019-2022 gehanteerd. Het financieel kader uit de kadernota voor deze budgetperiode is leidend. Zo wordt er geen verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd anders dan indexatie.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 17

  Plassenschap Loosdrecht.

  Hamerstuk
  3 documenten
  Betreft: de kadernota 2020 van het Plassenschap Loosdrecht. Voor het opstellen van de programmabegroting 2020 worden de door de deelnemers vastgestelde uitgangspunten van de Kadernota 2020 gehanteerd. Het financieel kader uit de kadernota voor deze budgetperiode is leidend. Zo wordt er geen verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd anders dan indexatie.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VVD en Lokaal Liberaal waren voornemens een amendement in te dienen voor gelijkstellen tijden kleine evenement met openingstijden voor winkels op zondag. In tweede instantie heeft de burgemeester aan de indieners gemeld dat dit in strijd is met de Zondagswet: het is verboden een evenement te houden op zondag voor 13:00 uur. Het amendement wordt daarom niet ingediend.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • -

  Bespreekstukken

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Herontwikkeling van parkeergarage P2 inclusief het servicestation aan de noordzijde van het MAR'CS gebouw en de parkeerplaats achter de Hema P3 in Bisonspoor.
  Besproken in de commissie fysiek domein van 4 december 2018, 8 januari 2019 en 19 februari 2019. De commissie heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  Het raadsvoorstel is aangepast. Het parkeeronderzoek is op 23-2-2019 aan de stukken toegevoegd. Uiterlijk 5 maart zal het college besluiten omtrent de allonge bij de anterieure overeenkomst. Op basis van het collegebesluit zal deze tekst worden aangepast.
  Discussiepunten:
  1. Bouwhoogte 70 of 40 meter.
  2. Variaties in bouwhoogte.
  3. Parkeren.
  Lokaal Liberaal e.a. dienen een amendement in te over de bouwhoogte tot maximaal 40 meter. VVD en CDA dienen een motie in over voorkomen wandvorming en participatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 18 december is in de raad de motie 'Slim vertrouwen' door de ingediend. Deze motie is terugverwezen naar de commissie. Een gewijzigde motie is besproken in de commissie van 5 februari 2019.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie van de PVV waarin het college wordt verzocht om onmiddellijk te stoppen met het plan om statushouders met voorrang te huisvesten in het nieuwbouwproject in Zwanenkamp-Noord.
  Besproken in de commissie fysiek domein van 19 februari 2019.
  Bespreekstuk op verzoek van de PVV.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  Na afloop informele afsluiting.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)