Raad 08 juli 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in Boom en Bosch.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het raadsbesluit wordt toegevoegd wanneer de beoogd wethouder zijn benoeming heeft aanvaard. 

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het van toepassing verklaren van de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, op de voorbereiding en bekendmaking van de voor de herontwikkeling van Dorpshuis De Veenkluit, Ds. Ulferslaan 25-29 in Tienhoven, benodigde besluiten op grond van diverse wetten, besluiten en verordening.

  De commissie fysiek domein van 16 juni heeft behandeling geadviseerd als hamerstuk. 

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt gevraagd in te stemmen met de begroting van de GGD regio Utrecht van 2021. De GGD wordt verder gevraagd:

  - de financiele gevolgen van de Corona-crisis in beeld te brengen en de gemeente hierover te informeren zodra dit mogelijk is;

  - om een toelichting op de kostenstijging voor het toezicht op de kinderopvang.

  Na de commissie wordt de concept-zienswijze (onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad) vast naar de GGD verzonden ivm de reactietermijn die tot 23 juni loopt.

  De commissie sociaal domein van 16 juni 2020 heeft, na schriftelijke consultatie, ingestemd met behandeling als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De strategische koers geeft beleidslijnen om de exploitatie, het beheer en het eigendom van dorpshuizen en wijkcentra te harmoniseren en te optimaliseren. Dit helpt om de dorpshuizen en wijkcentra toekomstbestendig te maken en daardoor kunnen zij hun rol als multifunctionele ontmoetingsruimte blijven vervullen.

  De commissie fysiek domein van 16 juni heeft geadviseerd het voorstel als bespreekstuk te agenderen. 

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad wordt gevraagd om de verordening Individuele Studietoeslag 2020 vast te stellen. Het betreft een vorm van bijzondere bijstand. Hierbij worden mensen met een arbeidshandicap gestimuleerd om een opleiding te volgen, waardoor hun kansen op een baan toenemen. Deze verordening loopt vooruit op het wettelijke kader hiervoor (verwachtte ingangsdatum is januari 2021).

  Op verzoek van de fracties PvdA en Maarssen2000 wordt het voorstel geagendeerd als bespreekstuk.

  Discussiepunten:

  - onduidelijkheid over maximale bijverdienste (M2000);

  - aangekondigde motie om de regeling maximaal vindbaar weg te zetten (M2000); 

  - formulering ‘medisch specialist’ (PvdA).

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...