Raad 28 januari 2020 20:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Opening

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Notities

 • Er zijn twee moties aangekondigd met het verzoek deze aan de agenda toe te voegen. In overleg met het presidium zijn deze op de agenda geplaatst, maar de raad moet dit nog vaststellen:
  15. Motie VVD, CDA en PvdA - vierde wethouder
  16. Motie Streekbelangen - evaluatie CollegeWerkProgramma (CWP)

  CDA heeft de motie - Kernbinding in Loenen aan de Vecht aangekondigd, met als dictum:
  - de grens van het aantal inwoners van een kleine kern verruimt naar 5.000 en daarmee kernbinding in Loenen aan de Vecht mogelijk maakt.
  Voorstel: de motie eerst agenderen voor de commissie Fysiek Domein.De fracties van Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond hebben de motie Kappen 4 bomen Stinzenlaan Noord en Keizerskroon aangekondigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 27 januari 2020, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 27 januari, 12.00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het commissielid Hans van den Boogaard is gestopt als commissielid voor het CDA. De CDA-fractie stelt de heer Aart van Noord voor als nieuw te benoemen commissielid.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Hamerstukken

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel is om geen wensen en bedenkingen te uiten over:
  - het voorstel van de GGDrU om lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties:
  - voorgenomen besluiten van andere gemeenschappelijke regelingen (die op dit moment de CAR UWO volgen) om lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.
  De commissie sociaal domein van 7 januari 2020 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9.

  Kadernota VRU 2021

  Hamerstuk
  4 documenten
  De zienswijze op de Kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht, waarbij geen inhoudelijke opmerkingen worden gemaakt, vaststellen. De financiële consequenties betrekken bij de Kadernota 2021 van Stichtse Vecht.
  De commissie bestuur en financiën van 14 januari 2020 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Gebleken is dat in de vastgestelde verordeningen OZB en RZB de tarieven van de belastingsoorten per ongeluk zijn omgewisseld en dat er een wijziging van de verordeningen OZB en RZB nodig is.
  De commissie bestuur en financiën van 14 januari 2020 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Indienen van een zienswijze op de (ontwerp)kadernota 2021 van de OdrU, waarbij wordt ingegaan op de mogelijke kostenstijging door de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
  De commissie fysiek domein van 14 januari 2020 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bespreekstukken

  Openbaar
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Transformatie van kantoor- en bedrijfspanden naar woningen. In totaal is op de locatie ruimte voor ongeveer 1.500 tot 2.300 woningen. Dit betreft gestapelde woningbouw (appartementen), waarvan minimaal 30% sociale huur, 30% middenhuur en 10% in het grotere segment.
  De commissie fysiek domein van 7 januari 2020 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  Discussiepunten:
  - mobiliteit en parkeren
  - differentiatie in het woningaanbod.
  Aangekondigde amendementen/motie:
  A 1 Lokaal Liberaal – maximum bouwhoogte
  A 2 Lokaal Liberaal – parkeernormen
  A 3 Lokaal Liberaal – woningmix
  A 4 Lokaal Liberaal en Maarssen 2000 – randvoorwaarden toerit Maarssenbroekse slag
  A 5 PvdA, Lokaal Liberaal, Het Vechtse Verbond en Maarssen 2000 – werkgelegenheid
  A 6 PVV – aanpassing kantoorbestemming Kwadrant
  M 1 Streekbelangen Aanvullende randvoorwaarden Planetenbaan
  M 2 Maarssen 2000 e.a. - Samenwerken aan een Verkeersveilige omgeving
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond en VVD - Bouwen in Nieuwer ter Aa, met als dictum:
  1. het gesprek aan te gaan met de Dorpsraad Nieuwer ter Aa en de provincie om in gezamenlijkheid de mogelijkheden van woningbouw op de door de Dorpsraad gewenste locatie te onderzoeken;
  2. dit proces maximaal te faciliteren;
  3. een visie te laten maken op ontwikkelingen in kleine kernen waarbij, in lijn met het nog vast te stellen provinciaal beleid (waarbij vitaliteit en leefbaarheid van kleine kernen reden wordt om af te kunnen wijken van de rode contour) van toepassing wordt verklaard op de gewenste ontwikkelingen in Nieuwer Ter Aa.
  Streekbelangen, ChristenUnie-SGP en CDA dienen een de motie - Wensen van dorpsraad volgen in.
  Streekbelangen, ChristenUnie-SGP, CDA en Lokaal Liberaal dienen motie Vitaliteit kleine kernen in.

  De commissie fysiek domein van 14 januari 2020 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie PvdA en Maarssen 2000 - Iedereen doet mee, met als dictum:
  1. Een lokale Sociale Inclusie agenda te ontwikkelen, waarin de huidige activiteiten en initiatieven vermeld staan, maar ook kansen voor de verdere vormgeving van Sociale Inclusie van mensen met een fysieke, psychische of zintuiglijke beperking.
  2. De raad hierover te informeren vóór 1 juni 2020.
  Besproken in de commissie Sociaal Domein van 7 januari 2020.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie (gewijzigd) VVD, CDA en PvdA - Vierde wethouder, met als dictum:
  Draagt de Raad zichzelf op:
  1. Op zoek te gaan naar een wethouder
  2. De beschikbare portefeuille en de verkiezingsuitslag, als richtinggevend in acht te nemen
  3. De volgende elementen op te nemen in de nog op te stellen profielschets:
  a. Aantoonbare deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening
  b. Bestuurlijke ervaring
  c. Teamspeler

  4. Bij de selectie te kiezen voor de beste kandidaat ongeacht de politieke voorkeur
  5. Een afvaardiging van de gemeenteraad te benoemen in de sollicitatiecommissie voor de nieuwe wethouder, te weten: Karin van Vliet (Streekbelangen), Arjan Wisseborn (VVD), Joseph Toonen (PvdA), Mieke Hoek (Het Vechtse Verbond) en vanuit het college als adviseur(s) toe te voegen: Hetty Veneklaas
  6. De burgemeester als voorzitter van het College deel uit te doen maken van de selectiecommissie
  En verzoekt de griffie,
  Ambtelijke ondersteuning beschikbaar te stellen voor het wervingsproces.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie Streekbelangen, VVD en GroenLinks- Evaluatie collegewerkprogramma, met als dictum:
  1. de voorgenomen evaluatie volgens de genoemde tekst in het CWP op zo kort mogelijke termijn alsnog met de fracties uit te voeren;
  2. de resultaten daarvan aan de Raad ter kennis te brengen;
  3. de door de fracties ingebrachte evaluatiepunten te voorzien van een zienswijze door het college;
  4. eventuele wijzigingsvoorstellen op het CWP aan de Raad ter besluitvorming voor te leggen;
  5. het eventueel bijgestelde CWP te betrekken bij de uitvoering van haar taakstelling in relatie met voor te bereiden raadsvoorstellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 6 februari 2020 wordt de nieuwe burgemeester geinstalleerd.
  Dit is de laatste vergadering van waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt. - Verschoven naar 29-1-2020
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  Na afloop informele ontmoeting.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)