Raad 29 januari 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Heropening

   
  2 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie van alle fracties - Bouwen in Nieuwer ter Aa, met als dictum:
  1. het gesprek aan te gaan met de Dorpsraad Nieuwer ter Aa en de provincie om in gezamenlijkheid de mogelijkheden van woningbouw op de door de Dorpsraad gewenste locatie te onderzoeken;
  2. dit proces maximaal te faciliteren;
  3. een visie te laten maken op ontwikkelingen in kleine kernen waarbij, in lijn met het nog vast te stellen provinciaal beleid (waarbij vitaliteit en leefbaarheid van kleine kernen reden wordt om af te kunnen wijken van de rode contour) van toepassing wordt verklaard op de gewenste ontwikkelingen in Nieuwer Ter Aa.
  Streekbelangen, ChristenUnie-SGP en CDA dienen een motie - Wensen van dorpsraad volgen in.
  Streekbelangen, ChristenUnie-SGP, CDA en Lokaal Liberaal dienen motie Vitaliteit kleine kernen in.

  De commissie fysiek domein van 14 januari 2020 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie PvdA en Maarssen 2000 - Iedereen doet mee, met als dictum:
  1. Een lokale Sociale Inclusie agenda te ontwikkelen, waarin de huidige activiteiten en initiatieven vermeld staan, maar ook kansen voor de verdere vormgeving van Sociale Inclusie van mensen met een fysieke, psychische of zintuiglijke beperking.
  2. De raad hierover te informeren vóór 1 juni 2020.
  Besproken in de commissie Sociaal Domein van 7 januari 2020.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie (gewijzigd) VVD, CDA, PvdA en Het Vechtse Verbond- Vierde wethouder, met als dictum:
  Draagt de Raad zichzelf op:
  1. Op zoek te gaan naar een wethouder
  2. De beschikbare portefeuille en de verkiezingsuitslag, als richtinggevend in acht te nemen
  3. De volgende elementen op te nemen in de nog op te stellen profielschets:
  a. Aantoonbare deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening
  b. Bestuurlijke ervaring
  c. Teamspeler

  4. Bij de selectie te kiezen voor de beste kandidaat ongeacht de politieke voorkeur
  5. Een afvaardiging van de gemeenteraad te benoemen in de sollicitatiecommissie voor de nieuwe wethouder, te weten: Karin van Vliet (Streekbelangen), Arjan Wisseborn (VVD), Joseph Toonen (PvdA), Mieke Hoek (Het Vechtse Verbond) en vanuit het college als adviseur(s) toe te voegen: Hetty Veneklaas
  6. De burgemeester als voorzitter van het College deel uit te doen maken van de selectiecommissie
  En verzoekt de griffie,
  Ambtelijke ondersteuning beschikbaar te stellen voor het wervingsproces.
  vergroten verkleinen laden...

  Fragmenten:

  Notities

 • Motie Streekbelangen, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA - Evaluatie collegewerkprogramma, met als dictum:
  1. de voorgenomen evaluatie volgens de genoemde tekst in het CWP op zo kort mogelijke termijn alsnog met de fracties uit te voeren;
  2. de resultaten daarvan aan de Raad ter kennis te brengen;
  3. de door de fracties ingebrachte evaluatiepunten te voorzien van een zienswijze door het college;
  4. eventuele wijzigingsvoorstellen op het CWP aan de Raad ter besluitvorming voor te leggen;
  5. het eventueel bijgestelde CWP te betrekken bij de uitvoering van haar taakstelling in relatie met voor te bereiden raadsvoorstellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie CDA e.a. - Kernbinding in Loenen aan de Vecht.

  Advies uitbrengen aan de raad
  1 documenten
  Motie van CDA, PvdA, VVD, Lokaal Liberaal, Het Vechtse Verbond, Maarssen2000, PVV, Streekbelangen en ChristenUnie-SGP - Kernbinding in Loenen aan de Vecht, met als dictum:
  Spreekt uit, dat de gemeente Stichtse Vecht:
  - de grens van het aantal inwoners van een kleine kern verruimt naar 5.000 en daarmee kernbinding in Loenen aan de Vecht mogelijk maakt.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie van Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond - Kappen 4 bomen Stinzenlaan Noord en Keizerskroon, met als dictum:
  Verzoekt het college:
  - Om de vier genoemde bomen te weten 2 aan de Keizerskroon en 2 bomen aan Stinzenlaan Noord, te kappen en de bestrating daarom heen te egaliseren.
  - In de plaats daarvan bomen terug te plaatsen die in tegenstelling tot de huidige eiken qua groei en wortelopdruk beter passen in een woonwijk;
  Dit toe te passen in het kader van maatwerk en veiligheid.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 6 februari 2020 wordt de nieuwe burgemeester geinstalleerd.
  Dit is de laatste vergadering van waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  Na afloop informele ontmoeting. Gelegenheid om persoonlijk afscheid te kunnen nemen van waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)